دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 18، آبان 1402 
رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی

صفحه 399-412

10.22034/aftj.2023.350966.1689

میترا نظام‌الملکی؛ مریم نصری؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ فاطمه شهابی زاده؛ سحر فرهمندپور