پیش بینی سلامت روان براساس ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، ، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

10.22034/aftj.2023.353634.1729

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان براساس ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی پیش‌بین بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ منطقه 5 شهر تهران با سابقۀ خیانت زناشویی در سال 1401 بودند. با توجه به تحقیقات انجام شده تعداد 150 زن در یک بازه 3 ماهه به مراکز مشاوره منطقه 5 شهر تهران مراجعه نمودند که برای نمونه آماری از بین زنان و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی و جدول مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های سلامت روان گلدبرگ (۱۹۷۲)، ناگویی هیجانی تورنتو (۱۹۹۴) و دلزدگی زناشویی پاینز(2002) بود. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین سلامت‌روان و ناگویی‌هیجانی (380/0) و بین سلامت‌روان و دلزدگی‌زناشویی (568/0) می‌باشد که این نتایج نشان می‌دهد بین سلامت‌روان با ناگویی‌هیجانی و دلزدگی‌زناشویی زنان آسیب‌دیده از خیانت در سطح خطای 01/0 و با 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی بر سلامت‌روان زنان آسیب‌دیده از خیانت اثر دارند (p<0/05)، به این صورت با اطمینان 95 درصد سهم ناگویی هیجانی 28 درصد و سهم دلزدگی زناشویی 44 درصد بر سلامت‌روان زنان آسیب‌دیده از خیانت می‌باشد. نتیجه‌گیری: خیانت زناشویی، دارای سهم بسیاری در میزان ناگویی هیجانی و دلزدگی و زناشویی و متقابلاً این متغیر دارای تأثیر زیادی بر سلامت روان زوجین می‌باشد است که می‌توان با آموزش چگونگی دستیابی مهارت‌های صمیمیت به زوجین در مسیر کاهش خیانت زناشویی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Mental Health based on Emotional Alexithymia and Marital Burnout of Women Affected by Infidelity

نویسندگان [English]

  • Hamideh Ghasemi 1
  • farangis demehri 2
  • Azadeh Abooei 3
1 M.A Clinical psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran
2 Asisstant Professor, Department of psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran
3 Asisstant Professor, Department of Psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to predict mental health based on emotional alexithymia and marital burnout of women affected by infidelity. Method: The current research was descriptive of predictive correlation type. The statistical population of the present study included women who referred to the counseling centers of District 5 of Tehran with a history of marital infidelity in 2022. According to the conducted research, 150 women visited the counseling centers of District 5 of Tehran in a period of 3 months, and 108 women were considered as a statistical sample through random sampling and Morgan's table. The research tools were Goldberg mental health questionnaires (1972), Toronto Alexithymia Scale (1994) and Pines marital burnout (2002). Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to analyze the data. Results: The results showed that the correlation coefficient between mental health and alexithymia is (0.380) and between mental health and marital burnout (0.568), which shows that there is a correlation between mental health and alexithymia and marital burnout of women affected by infidelity at the error level of 0.1. 0 and with 99 percent confidence, there is a significant positive and direct relationship. Also, regression analysis showed that emotional alexithymia and marital burnout have an effect on the mental health of women affected by infidelity (p<0.05), thus with 95% confidence, the contribution of emotional alexithymia is 28% and marital burnout is 44% on the mental health of women affected by betrayal. Conclusion: Marital infidelity has a great contribution to the level of emotional alexithymia and marital boredom, and in turn, this variable has a great impact on the mental health of couples, and by teaching couples how to achieve intimacy skills, steps can be taken to reduce marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • emotional alexithymia
  • marital heartbreak
  • women affected by betrayal
منابع
آقابزرگی، سمیه.، حمیدی، معصومه.، کشاورز محمدی، ربابه.، شریعت و سهیلا. (1398). مقایسه اثربخشی رویکرد والش و رویکرد اولسون بر الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی. ۱۸ (۸۳) :۲۲۳۲-۲۲۲۳.
آقایی، افسانه.، خانجانی وشکی، سحر و پاشا، شیما. (1400). اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربه خیانت زناشویی. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی, 12(1), 299-313.
برومندراد، سیده مریم. (1399). اثربخشی درمان هیجان مدار بر ارتقای سلامت روان و تاب آوری زنان آسیب دیده از خیانت همسر، مجله روانشناسی اجتماعی، 8(56)، 12-1.
صادقی، مریم.، محب، نعیمه و علیوندی وفا، مرضیه. (1400). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی و شناخت درمانی بر ناگویی خلقی و دلزدگی زناشویی، مطالعه موردی: زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شهر مشهد، ایران.. مجله تحقیقات سلامت. ۱۰ (۴) :۳۲۷-۳۱۶.
پیرفلک، مهرداد.، سودانی، منصور و شفیع ابادی، عبدالله (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(2)، 15-28.
سرمدی، یاسمن.، احمدی، خدابخش. (1400). انواع آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی در زوجین. فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 15(54)، 47-67.
عقیلی، سید مجتبی و یزدانی، پرستو، (1399). بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان طلبی جنسی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال ۱۳۹۹،  فصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای زنان، 2(2)، 20-1.
قاسمی، فرزانه.، ابراهیمی، امرالله و سموعی، راحله. (1397). مروری بر شاخص‌های سلامت روان در مطالعات داخلی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 2(470)، 209-215.
کمال جو، علی.، نریمانی، محمد، عطادوخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس (1395). پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 6(2)، 14-3.
مرادی، زهره، جعفری، فروغ. (1401). نقش واسطه­ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی با روابط فرازناشویی.­ خانواده درمانی کاربردی, 3 (4) 309 – 325.
مکوندی، بهنام.، شهنی ییلاق، منیجه و نجاریان، بهمن. (1390). مقایسه الکسی تایمیا هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، یافته‌های نو در روانشناسی، 6(18)، 47-57.
موسوی، مهری، محرمی، جعفر. (1398). ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت: پیش بینی کننده‌های نگرش به خیانت در مردان، روانشناسی معاصر، 1(27)، 12-21.
مهدیقلی، محمدرضا.، دوکانهای فرد، فریده و جهانگیر، پانته­آ. (1401). ارائه مدل پیش بینی دلزدگی زناشو یی براساس تمایز یافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجیگری تاب­آوری در زوجین. خانواده درمانی کاربردی, 3 (4) 347 -365.
نیک منش، زهرا.، امیری مقدم، دین محمد. (1399). بررسی و ارزیابی نگرش به خیانت و رابطه آن با دلزدگی و ناسازگاری زناشویی. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 3(24)، 53-60.
References
Aghabzorgi, S., Hamidi, M., Kashavarz Mohammadi, R., Sheriat, S. (2019). The Effectiveness Comparison of Walsh Approach and Olson Approach on the Communication Patterns and Marital Distress of Women Experiencing Marital Infidelity. Quarterly Journal of Psychological Sciences, 18(83), 2232-2223.  (In Persian)
Aghaei, A., Khanjani Veshki, S., Pasha, S. (2021). The effectiveness of compassion-based education on reducing emotional turmoil in women with experience of marital infidelity. Journal of Applied Research in Psychology, 12(1), 299-313.  (In Persian)
Aghili, SM., Yazdani, P. (2020). The relationship between emotional maladjustment, sexual desire in women experiencing marital infidelity in 1399 in Bojnourd city. Interdisciplinary Women's Research Quarterly, 2(2), 20-1.  (In Persian)
Bigras, N. (2015). Identity and relatedness as mediators between child emotional abuse and adult couple adjustment in women. Child abuse & neglect, 50, 85-93.
Broomandrad, SM. (2020). The effectiveness of emotion-focused therapy on promoting the mental health and resilience of women experiencing marital infidelity. Social Psychology Magazine, 8(56), 1-12.  (In Persian)
Cornish, M. A., Hanks, M. A., & Gubash Black, S. M. (2020). Self-forgiving processes in therapy for romantic relationship infidelity: An evidence-based case study. Psychotherapy. 57(3):352-365.
Crouch, E., & Dickes, L. (2016). Economic repercussions of marital infidelity. International Journal of Sociology and Social Policy, 36(1/2), 53-65.
Fincham, F. D., May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
Ghasemi, F., Ebrahimi, A., Samoei, R. (2018). A review of mental health indicators in domestic studies. Journal of Isfahan Medical School, 2(470), 209-215. (In Persian)
Kamalju, A., Neriman, M., Atadokht, A., Abolghasemi, A. (2016). Predicting extra-marital relationships based on spiritual intelligence, moral intelligence, marital satisfaction, and use of social networks with the moderating role of gender. Journal of Counseling and Psychotherapy of the Family, 6(2), 3-14.  (In Persian)
Lo, K., Gupta, T., & Keating, J. L. (2018). Interventions to Promote Mental Health Literacy in University Students and Their Clinical Educators. A Systematic Review of Randomised Control Trials. Health Professions Education, 4(3), 161-175.
Mahdigholi, MR., Dookhani-Fard, F., Jahangir, P. (2022). Proposal of a predictive model for marital distress based on differentiation, emotional intelligence, and mental health with the mediating role of resilience in couples. Applied Family Therapy, 3(4), 347 -365.  (In Persian)
Marin R. A; Christensen A. Atkins D. C. (2014) Infidelity and behavioral couple therapy: Relationships outcomes over 5 years following therapy. Couple and family psychology: Research and practice, Vol. 3, No. 1, 1-12.
Mokhondi, B., Shahni Yilag, M., Najarian, B. (2012). Comparison of Alexythymia of Emotion Intelligence among Female and Male Students of Islamic Azad University of Ahvaz. New Findings in Psychology, 6(18), 47-57.  (In Persian)
Moradi, Z., Jafari, F. (2022). The mediating role of covert communicative aggression on the relationship between intolerance of uncertainty and extra-marital relationships. Applied Family Therapy, 3(4), 309 – 325.  (In Persian)
Mosavi, M., Mahrmi, J. (2019). Emotional maladjustment, loneliness, and fear of intimacy: Predictors of infidelity attitudes in men. Contemporary Psychology, 1(27), 12-21.  (In Persian)
Nik-Mansh, Z., Amiri-Moghadam, DM. (2021). Study and evaluation of attitudes towards infidelity and its relationship with marital distress and incompatibility. New Achievements in Human Studies, 3(24), 53-60. (In Persian)
Pamuk, M., Durmuş, E. (2018). Investigation of burnout in marriage. Journal of Human Sciences, 12(1), 162-177. 2020;82(1):44-52.
Pirfalak, M., Sudan, M., Shafiei Abadi, A. (2014). The effectiveness of cognitive-behavioral group couple therapy on reducing marital distress. Journal of Counseling and Psychotherapy of the Family, 4(2), 15-28.  (In Persian)
Sadeghi, M., Mohabb, N., Aliavandi Vafa, M. (2021). The effectiveness of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy on personality maladjustment and marital distress: Case study of women experiencing marital infidelity in Mashhad, Iran. Health Research Journal, 10(4), 316-327.  (In Persian)
Sermedi, Y., Ahmadi, K. (2021). Types of damage caused by marital infidelity in couples. Women and Family Quarterly, 15(54), 47-67.  (In Persian)
Thompson, A. E., Capesius, D., Kulibert, D., & Doyle, R. A. (2020). Understanding Infidelity Forgiveness: An Application of Implicit Theories of Relationships. Journal of Relationships Research, 11.
Vidourek, R. A., & Burbage, M. (2018). Positive mental health and mental health stigma: A qualitative study assessing student attitudes. Mental Health & Prevention, 13, 1-6.