اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت خواب و عاطفه مثبت و منفی معلمان زن مبتلا به دیابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت خواب و عاطفه مثبت و منفی معلمان زن مبتلا به دیابت بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه و جامعه آماری 70 نفر از معلمان زن مبتلا به دیابت شهرستان زاهدان در سال 1397 بود. از این جامعه 60 زن به شیوه در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی تعداد 30 نفر در هر یک از دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (1989) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون، کلارک و تلگن (1988) و نیز برنامه یوگای خنده پزشکی (1390) در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای گروهی هفته‌ای دو جلسه به گروه‌ آزمایش آموزش داده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر آموزش یوگای خنده بر کفیت خواب (15/4 =F، 046/0 =P)، عاطفه مثبت (16/12 =F، 001/0 =P) و عاطفه منفی (64/14 =F، 001/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان از آموزش یوگای خنده به‌عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر روش‌های درمانی جهت بهبود کیفیت خواب و عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی زنان مبتلا به دیابت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Laughter Yoga Training on Quality of sleep and positive and negative affect of female teachers with diabetes

نویسندگان [English]

  • حیدری Heidari 1
  • Mahmoud Shirazi 2
  • Gholam Reza Sanaguye Moharer 3
1 PhD student, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of laughter yoga training on sleep quality and positive and negative affect of female teachers with diabetes. Method: The research method was quasi-experimental with two groups of experimental and control, pre-test, post-test and two-month follow-up and the statistical population was 70 female teachers with diabetes in Zahedan in 1397. Sixty women were selected from this community in an accessible manner and randomly assigned 30 individuals in each of the experimental and control groups. The research tools were Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (1989) and Watson, Clark & Telgene (1988) Positive and Negative Affect Scale and Medical Laughter Yoga Program (2011) in 8 sessions of 60 sessions of two sessions per week for the experimental group. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: Results showed the effect of laughter yoga training on sleep adequacy (F = 4.15, P = 0.046), positive affect (F = 12.16, P = 0.001), and negative affect (F = 14.64, P = 0/001) and stability of this effect was at follow-up.Conclusion: According to the findings of this study, laughter yoga training can be used as a complementary treatment along with other therapies to improve sleep quality and positive affect and reduce negative affect in women with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Sleep Quality
  • Positive and Negative Affect
  • Laughter Yoga
اکبری عریانی، بیتا (1395).اثر یوگای خنده بر حالات خلق و غلظت ایمونوگلوبولین (A) بزاق در زنان شهر زاهدان. رساله دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
امیری، محمد.، آقائی، اصغر.، عابدی، احمد. (1389). تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران دیابتی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(4پیاپی16)؛ 100-85
باقرنژاد، ام‌البنین (1395). بررسی کنترل عواطف در افراد مبتلا به دیابت و افراد عادی، ششمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
بهزادی، علی.، شهیدی، مهوش.، فرخی، نورعلی و جعفری، فروغ (1392). اثربخشی خنده‌درمانی کاتاریا بر میزان افزایش سطح سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران، مجله پژوهش‌های مشاوره، 47 (12): 5-21
پزشکی، مجید (1391). قدرت خنده، چاپ اول، تهران: نسل نواندیش.
حیدری، علیرضا.، احتشام زاده، پروین.، و مرعشی، ماندانا (1389). رابطه شدت بی‌خوابی، کیفیت خواب، خواب‌آلودگی و اختلال در سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دختران، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 1 (4): 65-76
رعایی، فرزانه. (۱۳۹۵). تعیین اثربخشی یوگای خنده بر استرس و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی، دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
شیخ الاسلامی، رضا.، نجاتی، علی.، و احمدی، سارا. (1390). پیش بینی مولفه‌های شادکامی زنان متاهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی. مجله زن در فرهنگ و هنر، 3(1)، 39-54
کاتاریا، مادان. (1390). خندیدن دلیل نمی‌خواهد، ترجمه مجید پزشکی، تهران: نسل نواندیش. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی 2002).
کریمی، محمد.، و رضائیان ابرقویی، علیرضا (1394). اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر پروتئین واکنشی C و کیفیت خواب در مردان چاق غیر ورزشکار، همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و ورزش، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
گل پرور، محسن.، و کرمی، محمد. (1389). نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(3 پیاپی15)؛ 23-7
کیخای حسین‌پور، اکرم.، رهنما، نادر.، و چیت‌ساز، احمد. (1392). تأثیر هشت هفته تمرینات یوگای خنده بر عملکرد حرکتی، تعادل و انعطاف‌پذیری بیماران مبتلا به پارکینسون، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1 (9): 47-39
فخری، زهرا.، رضایی، عاطفه.، پاک دامن، شهلا.، و ابراهیمی، سارا. (1392). نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمد تحصیلی در پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 7(1پیاپی25)؛ 68-55
معماریان، آزاده.، صنعت‌کاران، افسانه.، بهاری، سیدمحی الدین.، و حبیبی، سیدامیر. (1396). اثربخشی تمرینات یوگای خنده بر اضطراب و کیفیت خواب سالمندان مبتلا به پارکینسون، مجله روانشناسی پیری، 2 (3): 85-96
هدایتی، آروین.، پوراسماعیل، علی.، غلامپور، یوسف و دهقان، عزیزاله (1395). ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران دیابت شیرین نوع 2، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 3 (59): 179-187
مرآثی، محمدرضا.، امینی، مسعود.، خیرآبادی، غلامرضا.، فخاری اسفزیری، محمد.، فخاری اسفزیری، نرگس.، و زناری یزدی، ریحانه (1390). مقایسه‌ی خواب شبانه‌ی مبتلایان به دیابت نوع ۲، اختلال تحمل گلوکز یا قند خون ناشتا با افراد غیر دیابتی، مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 2 (13): 165-172
میری، انور.، کریمیان، عدالت.، و استوار، فتاح (1394). نقش عاطفه مثبت و منفی و سبک‌هایی مسئله گشایی در پیش‌بینی رضایت از زندگی در افراد مبتلا به دیابت، فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و مامایی زابل، 3 (3): 75-88
همتی، زینب.، علیدوستی، معصومه.، و رئیسی، مرضیه (1391). مقایسه کیفیت خواب بیماران دیابتی نوع ١ با افراد غیر دیابتی، فصلنامه پایش، 6 (11): 863-867
References
Akbari Oriani, B. (2016). The effect of laughter yoga on moods and concentration of salivary immunoglobulin (A) in women of Zahedan city. Doctoral dissertation in dentistry, Zahedan University of Medical Sciences.
Amiri, M., Aghaei, A., & Abedi, A. (2010). The effect of immunization training against stress on the general health of diabetic patients. Applied Psychology Quarterly, 4(4 consecutive 16); 85-100
Baghernejad, O. (2016). Investigation of emotion control in people with diabetes and normal people, 6th National Congress of Family Pathology, Tehran: Shahid Beheshti University.
Behzadi, A., Shahidi, M., Farrokhi, N. A., & Jafari, F. (2013). Effectiveness of Kataria laughter therapy on increasing the level of general health of elderly men living in Shahid Hashminejad nursing home in Tehran, Journal of Counseling Research, 47 (12): 5-21
Chue A.E.  Gunthert K.C. Kim R.W., Alfano, C. A., & Ruggiero, A.R. (2018). The role of sleep in adolescents' daily stress recovery: Negative affect spillover and positive affect bounce-back effects. Journal of Adolescence, 66; 101-11
Dolgoff-Kaspar R, Baldwin A, Johnson MS, Edling N, Sethi GK. (2012). Effect of laughter yoga on mood and heart rate variability in patients awaiting organ transplantation: a pilot study. Alternative therapies in health and medicine, 18(5),61
Fakhri, Z., Rezaei, A., Pakdaman, Sh., & Ebrahimi, S. (2013). The mediating role of academic self-efficacy beliefs in predicting achievement goals based on positive and negative affect. Applied Psychology Quarterly, 7(1); 55-68
Golparvar, M., & Karmi, M. (2010). The moderating role of positive and negative affect in the link between organizational injustice and employees' destructive behaviors. Applied Psychology Quarterly, 4(3); 7-23
Hedayati, A., Pourasmail, A., Gholampour, Y., & Dehghan, A. (2016). The relationship between sleep disorders and hemoglobin A1c level in type 2 diabetes mellitus patients, Journal of the School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 3 (59): 179-187
Hemati, Z., Alidosti, M., & Raisi, M. (2012). Comparison of sleep quality of type 1 diabetic patients with non-diabetic patients, Paish Quarterly, 6 (11): 863-867
Heydari, A., Ehtshamzadeh, P., & Marashi, M. (2010). The relationship between insomnia severity, sleep quality, sleepiness and mental health disorder with academic performance in girls, Women and Culture Research Quarterly, 1 (4): 65-76
Karimi, M., & Rezaian Abarghoui, A. (2015). The effect of a course of selected yoga exercises on C-reactive protein and sleep quality in non-athletic obese men, International Conference on Physical Education and Sports, Tehran: Shahid Beheshti University.
Keikhaei Hosseinpour, A., Rahnama, N., & Chitsaz, A. (2013). The effect of eight weeks of laughter yoga exercises on motor function, balance and flexibility of patients with Parkinson's disease, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 1 (9): 47-39
Ko, H.J. Young, C.H. (2011). Effects of laughter therapy on depression, cognition and sleep among the community-dwelling elderly. Geriatrics & GerontologyDInternationalD;11 (3):267-74
Lallukka T.,   Sivertsen B., Kronholm E., Bin Y.S., Øverland S., Glozier N. (2018). Association of sleep duration and sleep quality with the physical, social, and emotional functioning among Australian adults. Sleep Health, 4(2): 194-200
Majid, M. (2012). The power of laughter, first edition, Tehran: Nesl Navandish.
Memarian, A., Sanatkaran, A., Bahari, S. M., & Habibi, S. M. (2017). Effectiveness of Laughter Yoga Exercises on Anxiety and Sleep Quality in the Elderly with Parkinson's, Journal of Geriatric Psychology, 2(3): 85-96
Merati, M., Amini, M., Kheyrabadi, G., Fakhari Esfaziri, M., Fakhari Esfaziri, N., & Zanari Yazdi, R. (2011). Comparison of night sleep of people with type 2 diabetes, impaired glucose tolerance or fasting blood sugar with non-diabetic people, Iranian Journal of Endocrine and Metabolism, 2 (13): 165-172
Miri, A., Karimian, E., & Ostovar, F. (2015). The role of positive and negative emotions and problem-solving styles in predicting life satisfaction in people with diabetes, Diabetes Nursing Quarterly, Zabul College of Nursing and Midwifery, 3 (3): 75-88
Nørgaard K., &   Kielgast U. (2019). A Response to “The Relationship between Sleep and Quality of Life in Type 1 Diabetes Patients”. Diabetes Therapy, 10(3); 1173-1174
Raai, F. (2016). Determining the effectiveness of laughter yoga on stress and quality of life in cancer patients, the second national conference of modern researches in the field of humanities and social studies of Iran, Qom: Soroush Hikmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center
Sharma D., Kaur J., Rani M., Bansal A., Malik M., Kulandaivelan S. (2018). Efficacy of Pilates Based Mat Exercise on Quality of Life, Quality of Sleep and Satisfaction with Life in Type 2 Diabetes Mellitus.  Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. 25(2):149-156
Sheikhul-Islami, R., Nejati, A., & Ahmadi, S. (2011). Predicting the components of married women's happiness through self-esteem and marital relations. Journal of Women in Culture and Art, 3(1); 39-54
Singer M., Burbaum C., Fritzsche K., Peterlini S., Bliem H.R., Ocaña-Peinado F.M., Schubert C. (2018). Subjective Positive and Negative Sleep Variables Differentially Affect Cellular Immune Activity in a Breast Cancer Survivor: A Time-series Analysis Approach. Slieep Disorders, 3(4); 58-69
Smeltzer S, Bare BG. (2016). A textbook of medicalsurgical nursing. 10th Edition, WB Lippincott Co: Philadelphia.
Tasali, R. Leproult, and K. Spiegel, (2009) Reduced sleep duration or quality: relationships with insulin resistance and type 2 diabetes. Progress in cardiovascular diseases, 51(5); 381-391
Wiener, A.& Fauci, E. (2015). Harrisons Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review 18th Edition: McGraw Hill Professional.
Yilmaz, H., & Arslan, C. (2013). Subjective well-being, positive and negative affect in Turkish university students. The online Journal of Counseling and Education, 2 (2), 1-8
Zeng Y., Wu J., Yin J., Chen J., Yang Sh., & Fan Y. (2018). Association of the combination of sleep duration and sleep quality with quality of life in type 2 diabetes patients. Quality of Life Research, 27(12); 3123-3130