بررسی نقش اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی انجام شد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای روابط فرازناشویی بود که در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به 7 مرکز مشاوره در شهر تهران مراجعه کرده و تعداد آنها 273 نفر بود. 2۱۶ نفر از افراد دارای معیارهای ورود با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ (1999)، هیجان‌خواهی جفری آرنت (1992)، خودکنترلی تانجی (2004) و نگرش به خیانت زناشویی مارک واتلی (2006) بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین خودکنترلی و نگرش به خیانت زناشویی رابطه منفی معنی‌دار (۰01/0>P) و اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی با نگرش به خیانت زناشویی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (۰01/0>P). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی نقش دارد و سهم خودکنترلی بزرگتر از سایر متغیرهای پیش‌بین بوده است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که مداخله در اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی می‌تواند به کاهش نگرش به خیانت زناشویی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of virtual network addiction, excitement and self-control in predicting attitudes toward marital infidelity in women with extramarital relationships

نویسندگان [English]

  • parastoo damercheli 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • Shokoh Navabinejad 1
1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of sychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Aim:Extramarital affairs is one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdown. The aim of this study was to Investigating the Role of Virtual Addiction, Emotion and Self-Control in Predicting Attitudes Toward Marital Infidelity in Women with Extramarital Relationships. Method: The statistical population of the research included women with extramarital relationships who visited 7 counseling centers in Tehran in 1400-1399 and their number was 273. 216 people who met the inclusion criteria answered the research questionnaires using the accessible sampling method. Research tools included Young Internet Addiction Questionnaire (1999), Jeffrey Arendt Excitement Questionnaire (1992), Tangier Self-Control (2004), and Mark Watley (2006) Attitudes Toward Marital Infidelity. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. Results: The findings showed that there is a significant negative relationship between self-control and attitudes toward marital infidelity (P <0.01) and addiction to cyberspace, excitement and attitudes toward marital infidelity (P <0.01). The results of multiple regression also showed that addiction to cyberspace, excitement and self-control played a role in predicting attitudes toward marital infidelity and the share of self-control was larger than other predictor variables. Conclusion: Based on the research results, it can be concluded that intervention in cyber addiction, arousal and self-control can reduce attitudes toward marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual network addiction
  • arousal
  • self-control
  • extramarital affairs
ابوالقاسمی، عباس.، و نریمانی، محمد. (1385). آزمون‌های روانشناختی. تهران: انتشارات باغ رضوان.
اسکندری، حسین.، و درودی، حمید. (1395). بررسی ارتباط میزان استفاده و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر گرایش به طلاق و تعارضات زناشویی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 15(33)، 23-1.
انجمن روانپزشکی آمریکا. (1399). چکیده ملاکهای تشخیصی DSM-5. ترجمه فرزین رضاعی، تهران: انتشارات ارجمند.
اویسی، هلیا.، احمدی، رضا.، و‌ مخلوق، محسن. (1394). بررسی رابطه ابعاد سه‌گانه شخصیتی خودکارآمدی، عزتنفس و خودکنترلی با رضایت زناشویی در مردان متاهل شاغل بیمارستان ولیعصر(عج)قم. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، کرمان.
بحری، نرجس.، صادق مقدم، لیلا.، خدادوست، لیلی.، محمدزاده، جلال.، و بنفشه، الهه. (1390). وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. مراقبت‌های نوین، 8(3)، 173-166.
بشرپور، سعید. (1394). جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی و استعداد خیانت زناشویی. کنگره انجمن روانشناسی معاصر، 5، 251-249.
حبیبی، یعقوب.، و رجبی، سعید. (۱۳۹۰). مقایسه هیجان خواهی و نگرش مذهبی در مردان مطلقه و متاهل. فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، ۱۲ (۲)، ۴۴-۵۳.
حسینی طبقدهی، لیلا.، و سالاری، فاطمه. (1398). رابطه بین نارسایی هیجانی، خود کنترلی و نگرش به روابط فرا زناشویی. ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان.
خدابخشی کولایی، آناهیتا.، فلسفی نژاد، محمدرضا.، و صبوری، زهره. (1398). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در پرستاران متاهل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، ۵ (۳)، ۳۹-۴۷.
خرم‌آبادی، راضیه.، سپهری شاملو، زهره.، صالحی فدری، جواد.، و بیگدلی، ایمان الله. (1397). مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(1)، 57-47.
درتاج، فریبا، رجبیان ده زیره، مریم، فتحاللهی، فیروزه و درتاج، فتانه. (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 13(47)، 140-119.
رضایی، سعید.، و قائمی، علی. (1396). خودکنترلی و خودحفاظتی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی. تهران: انتشارات اطلاعات.
سیدعلی تبار، سیدهادی.، پورآوری، مینو.، حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، و محمد علی پور، زینب. (1394). مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک. خانواده پژوهی، 11(3)، 297-308.
صادقی‌زاده، نیلوفر.، صادقی‌زاده، نازنین. (1397). رابطه خودکنترلی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی، خوى.
عربی، مهدی. (1396). بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تحت موبایل با طلاق عاطفی زوجین (مورد مطالعه مراجعین به مرکز مشاوره آرامش ناجا و دفاتر مددکاری شهر اصفهان در سال 96). فصلنامه دانش انتظامی اصفهان، 4(12)، 63-40.
علاقبند، لیلا.، شریفی، حسن پاشا.، فرزاد، ولی‌الله.، و آقایوسفی، علیرضا. (1398). مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان‌خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(41)، 402-288.
قمری‌گیوی، حسین.، خشنودنیای چماچائی، بهنام.، و رفیعی، حیدر. (1391). مقایسه هیجان‌خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(4)، 519-537.
کرمانی مامازندی، زهرا.، و دانش، عصمت. (1390). تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت. مطالعات روانشناختی، 7(2)، 129-154.
گنجی، محمد.، نیازی، محسن.، و ملک‌پور شهرکی، علیرضا. (1394). بررسی تأثیر اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) بر از هم‌گسیختگی خانوادگی در شهرکرد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4(1)، 167-194.
لطیفیان، مریم.، عرشی، ملیحه.، و اقلیما، مصطفی. (1396). ارتباط اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی در زنان متأهل شهر تهران در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۶ (۶)، ۵۱۷-۵۲۸.
منصوری، محبوبه.، و فرهادی، هادی. (1398). رابطه اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای، اضطراب اجتماعی و هیجان‌خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل‌کنندگی خودکنترلی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(3)، 117-99.
موسوی‌مقدم، سیدرحمت اله.، هوری، سهیلا.، امیدی، عباس.، و ظهیری‌خواه، ندا. (1394). بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۲۵ (۱)، ۶۴-۵۹.
موسوی، سیده فاطمه.، و رحیمی‌نژاد، عباس. (1394). مقایسه منزلت‌های هویت بین‌فردی زنان و مردان متاهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 6(1)، 24-11.
References
Abbasi, I. S. (2019). Social media addiction in romantic relationships: Does user's age influence vulnerability to social media infidelity?. Personality and Individual Differences, 139, 277-280.‏ (In Persian)
Abolghasemi, A., & Narimani, M. (2006). Psychological tests. Tehran: Bagh Rezvan Publications. (In Persian)
Agbaria, Q. (2020). Internet Addiction and Aggression: The Mediating Roles of Self-Control and Positive Affect. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-16.‏
Agbaria, Q., & Bdier, D. (2019). The Role of Self-Control and Identity Status as Predictors of Internet Addiction among Israeli-Palestinian College Students in Israel. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-15.‏
Alagheband, L, Sharifi, H. P., Farzad, V., & Aghayousfi, A. (2019). A model for predicting emotional divorce based on emotional literacy, coping styles, quality of life and sensation seeking with the mediation of emotion regulation. Journal of the Faculty of Medicine of Mashhad University of Medical Sciences, 62(41), 288-402. (In Persian)
American Psychiatric Association. (2020). Abstract of DSM-5 diagnostic criteria. Translated by Farzin Rezaei, Tehran: Arajmand Publications.
Arabi, M. (2017). Investigating the relationship between the use of virtual social networks under mobile phones and the emotional divorce of couples (a case study of clients at the Naja Peace Counseling Center and Isfahan City Help Desks in 2017). Isfahan Police Science Quarterly, 4(12), 40-63. (In Persian)
Bahri, N., Sadegh Moghadam, L., Khodadoost, L., Mohammadzadeh, J., & Banafsheh, E. (2011). The state of Internet addiction and its relationship with the general health of students of Gonabad University of Medical Sciences. New Care, 8(3), 173-166. (In Persian)
Basharpour, S. (2015). Intrinsic and extrinsic religious orientation and susceptibility to marital infidelity. Congress of the Society for Contemporary Psychology, 5, 251-249. (In Persian)
Cheng, q., & zheng, Y. F. (2017). Research of Deviance Cost and Gender Difference in Attitude towards Extramarital Sex. Sociological Review of China, (4), 6.‏
Chohaney, M. L., & Panozzo, K. A. (2018). Infidelity and the internet: the geography of Ashley Madison Usership in the United States. Geographical Review, 108(1), 69-91.‏
Christine, E. and Emily, C. (2015), The Pleasures and Perils of Technology in Intimate Relationships. Journal of Family Psychology, 14: 116-140.
Dortaj, F., Rajabian Deh Zireh, M., Fathollahi, F., & Dortaj, F. (2018). The relationship between the use of virtual social networks and feelings of loneliness and marital infidelity in college students. Educational Psychology Quarterly, 13(47), 119-140. (In Persian)
Eskandari, H., & Dorodi, H. (2016). Investigating the relationship between the amount of use and addiction to social networks on the tendency to divorce and marital conflicts. Strategic studies of sport and youth, 15(33), 1-23. (In Persian)
Fife, S. T., Stewart, C. M., & Hawkins, L. G. (2020). Family-of-Origin, Sexual Attitudes, and Perceptions of Infidelity: A Mediation Analysis. The American Journal of Family Therapy, 48(2), 142-159.‏
Gailliot, M. T., & Baumeister, R. F. (2007). Self-regulation and sexual restraint: Dispositionally and temporarily poor self-regulatory abilities contribute to failures at restraining sexual behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 173-186.
Ganji, M., Niazi, M., & Malekpour Shahraki, A. (2015). Investigating the effect of addiction to new communication technologies (Internet and satellite) on family disintegration in Shahrekord. Social Studies and Research in Iran, 4(1), 167-194. (In Persian)
Garza, L. (2020). The Role of Gender and Attitudes Toward Infidelity in Therapists’ Treatment Decisions for Couples Presenting with Physical Infidelity (Doctoral dissertation, Fielding Graduate University).‏
Geusens, F., Bigman-Galimore, C. A., & Beullens, K. (2020). Identifying at-risk youth: The moderating role of sensation seeking, sensitivity to peer pressure and self-control in the relation between sharing alcohol references on social media and drinking intentions. European Journal of Health Communication, 1(1), 7-29.
Ghamari Givi, H., Khoshnodnia Chamachaei, B., & Rafiei, H. (2012). Comparison of sensation seeking and family functioning in divorced, divorced and normal people. Counseling and Family Psychotherapy, 2(4), 519-537. (In Persian)
Habibi, Y., & Rajabi, S. (2011). Comparison of sensation seeking and religious attitude in divorced and married men. South Khorasan Police Science Quarterly, 12 (2), 44-53. (In Persian)
Hosseini Taghadehi, L., & Salari, F. (2019). The relationship between emotional dysfunction, self-control and attitude towards extramarital relationships. The 6th International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology, Isfahan. (In Persian)
Keller, P. S., Haak, E. A., DeWall, C. N., & Renzetti, C. (2019). Poor sleep is associated with greater marital aggression: The role of self control. Behavioral sleep medicine, 17(2), 174-180.
Kermani Mamazandi, Z., & Danesh, E. (2011). The effect of religious attitude and sensation seeking on the marital adjustment of married teachers in Pakdasht city. Psychological Studies, 7(2), 129-154. (In Persian)
Khodabakhshi Kolayi, A., Falsafinejad, M. R., & Sabouri, Z. (2019). Examining the rate and components of emotional divorce in married nurses of hospitals in Tehran. Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 5 (3), 39-47. (In Persian)
Khorramabadi, R., Sepehari Shamlou, Z., Salehi, J., & Bigdeli, I. (2018). The structural model of executive functions and extramarital relationships by examining the mediating role of self-control. Cognitive Psychology Quarterly, 6(1), 47-57. (In Persian)
Kim, J., Hong, H., Lee, J., & Hyun, M. H. (2017). Effects of time perspective and self-control on procrastination and Internet addiction. Journal of behavioral addictions, 6(2), 229-236.‏
Lalasz, C. B., & Weigel, D. J. (2011). Understanding the relationship between gender and extradyadic relations: The mediating role of sensation seeking on intentions to engage in sexual infidelity. Personality and Individual Differences, 50(7), 1079-1083.‏
Latifian, M., Arashi, M., & Eghlima, M. (2017). The relationship between Internet addiction and emotional divorce in married women in Tehran in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16 (6), 517-528. (In Persian)
Mansouri, M., & Farhadi, H. (2019). The relationship between computer game addiction, social anxiety and sensation seeking with adolescent academic performance: the moderating role of self-control. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(3), 117-99. (In Persian)
McIntyre, J. C., Barlow, F. K., & Hayward, L. E. (2015). Stronger sexual desires only predict bold romantic intentions and reported infidelity when self‐control is low. Australian Journal of Psychology, 67(3), 178-186.
Mousavi, S. F., & Rahiminejad, A. (2015). Comparison of interpersonal identity values of married men and women according to emotional divorce status. Applied Psychological Research, 6(1), 11-24. (In Persian)
Mousavi-Moghadam, S. R., Houri, S., Omidi, A., & Zahirikhah, N. (2015). Investigating the relationship between spiritual intelligence and self-control and defense mechanisms in female students of the third year of high school. Tehran Islamic Azad University Medical Sciences Quarterly, 25 (1), 64-59. (In Persian)
Navabinejad, S., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The Mediating Role of Emotional Intelligence In The Relationship Between Marital Conflicts And Tendency To Marital Infidelity In Couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1), 1-8.
Oveisi, H., Ahmadi, R., & Makhlough, M. (2015). Investigating the relationship between three personality dimensions of self-efficacy, self-esteem and self-control with marital satisfaction in married men working in Valiasr Hospital (Aj) Qom. The first scientific research conference of psychology, educational sciences and pathology of society, Kerman.
Pokhrel, P., Sussman, S., Sun, P., Kniazer, V., & Masagutov, R. (2010). Social self-control, sensation seeking and substance use in samples of US and Russian adolescents. American Journal of Health Behavior, 34(3), 374-384.
Rachline, M. (1995). Entre terre et eau: le port autonome de Paris. Port autonome de Paris.‏
Rezaei, S., & Ghaemi, A. (2017). Self-control and self-protection in intelligence and security organizations. Tehran: Information Publications. (In Persian)
Rodrigues, D., Lopes, D., & Pereira, M. (2017). Sociosexuality, commitment, sexual infidelity, and perceptions of infidelity: Data from the second love web site. The Journal of Sex Research, 54(2), 241-253.‏
Rusll B, MA. Clayton, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”.Department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, 17,7, (2014).
Sadeghizadeh, N., & Sadeghizadeh, N. (2018). The relationship between self-control and marital satisfaction in married students. National Conference of New World Achievements in Education, Psychology, Law and Cultural-Social Studies, Khoy. (In Persian)
Seyed Ali Tabar, S. H., Pouravari, M., Habibi Asgarabad, M., & Mohammad Alipour, Z. (2015). Comparison of attitudes towards extramarital relationships and religious orientation of Facebook users and non-users. Family Studies, 11(3), 297-308. (In Persian)
Sharma, N. (2014), Review Of Internet Addiction: School Of Computer and lectronics, IPS Academy.International Journal Of Innovative Research in Engineering & Science, 3(2): 2319-5665.
Song, W. J., & Park, J. W. (2019). The influence of stress on internet addiction: mediating effects of self-control and mindfulness. International Journal of Mental Health and Addiction, 17(4), 1063-1075.‏
Sulistio, e., dwi, d., & anggoro, h. (2020). Hubungan antara self control dengan internet addiction pada remaja. Psikowipa (psikologi wijaya putra), 1(1), 26-36.‏
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self‐control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of personality, 72(2), 271-324.‏
Thornton, L. C., Frick, P. J., Ray, J. V., Wall Myers, T. D., Steinberg, L., & Cauffman, E. (2019). Risky sex, drugs, sensation seeking, and callous unemotional traits in justice-involved male adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48(1), 68-79.‏
Vossler, A. (2016), Internet Infidelity 10 Years On: A Critical Review of the Literature. The Family Journal, 24 (4): 359-366.
Vossler, A., & Moller, N. P. (2020). Internet Affairs: Partners’ Perceptions and Experiences of Internet Infidelity. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(1), 67-77.‏
Whatley, S. D., Ducamp, S., Gouya, L., Grandchamp, B., Beaumont, C., Badminton, M. N.,... & Puy, H. (2008). C-terminal deletions in the ALAS2 gene lead to gain of function and cause X-linked dominant protoporphyria without anemia or iron overload. The American Journal of Human Genetics, 83(3), 408-414.‏
Yuan, S., & Weiser, D. A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review, 55(7), 631-650.‏
Zhou, X., & Xing, J. (2021). The Relationship between College Students’ Online Game Addiction, Family Function and Self-Control. Health, 13(9), 910-919.
Zuckerman, P. (2015). Faith no more: Why people reject religion. Oxford University Press.‏