بررسی نقش اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: روابط فرازناشویی یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در سالیان اخیر انسجام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. شناسایی و عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد چراکه می‌تواند خطر فروپاشی خانواده را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی انجام شد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای روابط فرازناشویی بود که در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به 7 مرکز مشاوره در شهر تهران مراجعه کرده و تعداد آنها 273 نفر بود. 2۱۶ نفر از افراد دارای معیارهای ورود با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ (1999)، هیجان‌خواهی جفری آرنت (1992)، خودکنترلی تانجی (2004) و نگرش به خیانت زناشویی مارک واتلی (2006) بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین خودکنترلی و نگرش به خیانت زناشویی رابطه منفی معنی‌دار (۰01/0>P) و اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی با نگرش به خیانت زناشویی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (۰01/0>P). نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی در پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی نقش دارد و سهم خودکنترلی بزرگتر از سایر متغیرهای پیش‌بین بوده است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که مداخله در اعتیاد به شبکه‌های مجازی، هیجان‌خواهی و خودکنترلی می‌تواند به کاهش نگرش به خیانت زناشویی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of virtual network addiction, excitement and self-control in predicting attitudes toward marital infidelity in women with extramarital relationships

نویسندگان [English]

  • parastoo damercheli 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • Shokoh Navabinejad 1
1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of sychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Aim:Extramarital affairs is one of the most important harms that threaten the cohesion of families in recent years. Identifying factors related to extramarital affairs is important because it can reduce the risk of family breakdown. The aim of this study was to Investigating the Role of Virtual Addiction, Emotion and Self-Control in Predicting Attitudes Toward Marital Infidelity in Women with Extramarital Relationships. Method: The statistical population of the research included women with extramarital relationships who visited 7 counseling centers in Tehran in 1400-1399 and their number was 273. 216 people who met the inclusion criteria answered the research questionnaires using the accessible sampling method. Research tools included Young Internet Addiction Questionnaire (1999), Jeffrey Arendt Excitement Questionnaire (1992), Tangier Self-Control (2004), and Mark Watley (2006) Attitudes Toward Marital Infidelity. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression. Results: The findings showed that there is a significant negative relationship between self-control and attitudes toward marital infidelity (P <0.01) and addiction to cyberspace, excitement and attitudes toward marital infidelity (P <0.01). The results of multiple regression also showed that addiction to cyberspace, excitement and self-control played a role in predicting attitudes toward marital infidelity and the share of self-control was larger than other predictor variables. Conclusion: Based on the research results, it can be concluded that intervention in cyber addiction, arousal and self-control can reduce attitudes toward marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual network addiction
  • arousal
  • self-control
  • extramarital affairs