فراخوان انتشار مقاله با محوریت حوزه زنان

فراخوان مقاله حوزه زنان در فصلنامه علمی پژوهشی خانواده درمانی کاربردی

فصلنامه علمی- پژوهشی «خانواده درمانی کاربردی» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی مطالعات زنان در نظر دارد در هر شماره مقاله‌هایی را که برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌ای و مقایسه‌ای در قلمرو­ “حوزه زنان و با محوریت روانشناسی و اختلالات، سلامت و بهداشت زنان، جامعه شناسی زنان، حقوق زنان” که بر اساس معیارها و راهنمای نگارش در این فصلنامه تنظیم و تدوین شده است در اولویت داوری قرار داده و مقاله‌های پذیرفته شده را در شماره‌ای ویژه مقالات حوزه زنان منتشر کند؛ بنابر این از نویسندگان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود مقاله‌های خود را تا تاریخ 30 آذر ماه 1401 و از طریق وب سایت پایگاه فصلنامه خانواده درمانی کاربردی به آدرس http://aftj.ir/ ارسال نمایند.