اثربخشی شفقت‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 گروه علوم تربیتی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شفقت‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل به همراه یک دوره ـزمون پیگیری بود. از بین سالمندان زن مبتلا به بیماری دیابت منطقه 1 شهر تهران در سال 1400 تعداد 29 نفر به عنوان نمونه های پژوهش به صورت در دسترس و با توجه به ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمایش خون، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (2001) و اضطراب مرگ تمپلر (1970) بود. داده‌ها با تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و آزمون پیگیری گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر قندخون، شادکامی و اضطراب مرگ تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر شفقت درمانی باعث کاهش قندخون و اضطراب مرگ و افزایش شادکامی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 شد (001/0>p). نتیجه گیری: منطبق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان شفقت درمانی را به عنوان یک روش کارا جهت بهبود قندخون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion therapy on blood sugar, happiness and death anxiety in the elderly with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarmadi 1
  • Majid Saffarinia 2
  • Taher Tizdast 3
  • Hamid Nejat 4
1 PhD student, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Professor of Psychology Department, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
4 Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of compassion therapy on blood sugar, happiness and death anxiety in the elderly with type 2 diabetes. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group with a follow-up period. Among the elderly women with diabetes in region 1 of Tehran in 1400, 29 people were selected as available research samples according to the inclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups. The instruments used in this study included a blood test, the Oxford Happiness Questionnaire, and the Templer Death Anxiety. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance. The results showed that there was a significant difference between the mean of pre-test and follow-up test of experimental and control groups in terms of blood sugar, happiness and death anxiety. In other words, compassion therapy reduced blood sugar and death anxiety and increased happiness in the elderly with type 2 diabetes (p <0.001). Consistent with the findings of the present study, compassion therapy can be suggested as an effective method to improve blood sugar, happiness and death anxiety in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetes
  • Happiness
  • Death anxiety
  • Aging
  • Compassion therapy