اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی بر تعارض زناشویی زنان درگیر طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی بر تعارض زناشویی زنان درگیر طلاق عاطفی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان واجد شرایط طلاق عاطفی شهر تهران که به کلینک روانشناسی آتیه در سال 1397 مراجعه کرده اند، بود که با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد و از بین آن‌ها، 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه آزمایش، آموزش فراتشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنا درمانی (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. بسته آموزشی محقق ساخته فراتشخیصی براساس تکنیک تحلیل مضمون در ده جلسه 90 دقیقه‌ای روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. ابزار اندازه‌گیری به کار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی (براتی و ثنایی، 1999)، پرسشنامه طلاق عاطفی (گاتمن، 2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که تأثیر درمان مبتنی بر فراتشخیصی شناخت درمانی، طرحواره درمانی و معنا درمانی در کاهش تعارضات زناشویی (36/362=F، 001/0>P) در شرایط پیگیری ماندگاری اثربخشی دارد. نتیجه‌گیری: بنابراین نتیجه گرفته شد که درمان فرا تشخیصی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی و معنادرمانی کاهش تعارضات زناشویی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing a meta-diagnostic training package based on cognitive behavioral therapy, schema therapy and meaning therapy and determining its effectiveness on the level of marital conflict of women involved in emotional divorce.

نویسندگان [English]

  • Nikta Nazemi Zandi 1
  • shohreh ghorban shiroudi 2
  • javad khalatbari 3
  • mohammadali rahmani 4
1 PhD student Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon Branch, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

schema therapy and meaning therapy and to determine its effectiveness on the level of psychological well-being, marital burnout and marital conflict of women involved in emotional divorce. It was done with the design of uneven groups (experiment and control) with pre-test-post-test. It included all women eligible for emotional divorce in Tehran city who referred to Atiyeh Psychology Clinic in 2017, the sampling method was available. According to the opinion of the psychologists and consultants of Atiyeh Clinic in 2017, they were eligible for emotional divorce, and also their score in Guttman's Emotional Divorce Questionnaire was one standard deviation higher than the mean (29 points), and 132 people were selected as the initial sample size. The initial sample size of psychological well-being, marital distress and marital conflict questionnaires was given, among these people 132 people who answered the questionnaires (psychological well-being, marital distress and marital conflict) in the pre-test conditions. 73 people had the screening conditions. Among the screened people (73 people), 30 people were randomly selected and replaced in the meta-diagnostic training group based on cognitive behavioral therapy, schema therapy and meaning therapy (15 people) and the control group (15 people). The research included: Riff Psychological Well-Being Questionnaire, Marital Discomfort Questionnaire, Marital Conflicts Questionnaire (MCQ), Gutman Emotional Divorce Questionnaire. To analyze the results of the methods of descriptive statistics (prevalence,frequency percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics: to investigate the research, a pre-test and post-test design with a control group was used, and the analysis of covariance statistical test was used to test the hypotheses. spss20 software was used for statistical analysis of data. The results indicated that the research hypotheses were confirmed, which means that the effect of treatment based on meta-diagnosis of cognitive therapy,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavioral therapy
  • schema therapy
  • meaning therapy
  • marital conflict
  • emotional divorce