اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علی دربانی

مشاوره خانواده عضو هیات علمی گروه روانشناسی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر

dr.alidarbaniiranmehr.ac.ir
0000-0002-2109-0741

h-index: 4  

سردبیر

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

sh.navabinejadiranmehr.ac.ir
0000-0001-9529-0706

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

sh.navabinejadiranmehr.ac.ir
0000-0001-9529-0706

h-index: 10  

دکتر یوسفعلی عطاری

دکتری مشاوره خانواده از آمریکا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

y.attariiauahvaz.ac.ir
0000-0001-7266-5069

h-index: 9  

دکتر غلامرضا رجبی

مشاوره خانواده استاد روانشناسی، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

rajabirezascu.ac.ir
0000-0002-8423-4589

h-index: 18  

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مشاوره خانواده استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ghanbarihum.ac.ir
0000-0003-1109-4017

h-index: 7  

دکتر اصغر آقایی جشوقانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

aghaeiakhuisf.ac.ir
0000-0003-2253-9229

h-index: 13  

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

vahedi117yahoo.com
0000-0001-6573-2294

h-index: 20  

دکتر پروانه محمدخانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

p.mohammadkhaniuswr.ac.ir
0000-0001-6489-0987

h-index: 25  

دکتر مریم السادات فاتحی زاده

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

m.fatehizadeedu.ui.ac.ir
0000-0002-8342-8680

h-index: 21  

دکتر نیلوفر میکائیلی

مشاوره خانواده استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

nmikaeiliuma.ac.ir
0000-0001-5510-5983

h-index: 13  

دکتر حبیب هادیان فرد

استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز

hadianfdshirazu.ac.ir
0000-0002-1728-632X

h-index: 11  

دکتر تهمینه شاوردی

جامعه شناسی خانواده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

t.shaverdiihss.ac.ir
0000-0002-1855-6686

h-index: 3  

دکتر محمد حاتمی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

m.hatamikhu.ac.ir

دکتر امید عیسی نژاد

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان

o.isanejaduok.ac.ir
0000-0002-8993-1391

h-index: 9  

دکتر احمد عابدی

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

a.abediedu.ui.ac.ir
0000-0002-3828-3419

h-index: 23  

دکتر موسی جاودان

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه هرمزگان

javdanhormozgan.ac.ir
0000-0002-6235-0394

علی اکبر سلیمانیان

راهنمایی و مشاوره دانشیار گروه مشاوره دانشگاه بجنورد

soliemanianub.ac.ir
0000-0001-7514-6475

هیات دبیران

دکتر رضا خجسته مهر

روانشناسی خانواده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

khojasteh_rscu.ac.ir

h-index: 9  

دکتر ولی الله فرزاد

روانشناسی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

v.farzadkhu.ac.ir
0000-0002-4904-208X

h-index: 13  

دکتر منصور عبدی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک

m-abdiarak.ac.ir
0000-0001-7987-1586

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مونیکا اسچیگیل

روانشناسی خانواده عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه کراکوف لهستان

psychologia.uj.edu.pl/dr-monika-szczygiel
monika.szczygielup.krakow.pl
0000-0001-6544-0734

h-index: 9  

دکتر منیژه دانش پور

خانواده درمانی گروه خانواده و زوج درمانی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی الیانت. کالیفرنیا، آمریکا

multicultural-systemic-center.com/
mdaneshpouralliant.edu
0000-0003-4160-2350

h-index: 16  

دکتر عزیزالدین خان

استاد آزمایشگاه روانشناسی، گروه علوم انسانی و اجتماعی، موسسه فناوری هند، بمبئی، هند

www.aziziitblab.co.in/
khanaziziitb.ac.in
0000-0001-5113-4760

h-index: 14  

دکتر حسین عمرالخوزه

جامعه شناسی خانواده استاد جامعه شناس خانواده،گروه جامعه شناسی، دانشگاه کاربردی البلقا، اردن

www.researchgate.net/profile/Hussein-Alkhozahe
huss1960bau.edu.com

h-index: 2  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

kh_ahmadybmsu.ac.ir
0000-0001-8969-8449

h-index: 29  

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی "سمت"

zaresamt.ac.ir
0000-0003-0632-2142

دکتر سالار فرامرزی

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

s.faramarziedu.ui.ac.ir
0000-0002-0493-9723

h-index: 14  

دکتر عباس امان الهی

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

a.amanelahiscu.ac.ir
0000-0002-8406-1489

h-index: 9  

دکتر حسن حیدری

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

heidarihassanyahoo.com

h-index: 8  

دکتر ابوالقاسم خوش کنش

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

akhoshkoneshsbu.ac.ir
0000-0003-1930-3362

h-index: 10  

دکتر اصغر جعفری

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

as_jafarisbu.ac.ir
0000-0001-6581-3246

دکتر مهدی قزلسفلو

مشاوره خانواده استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گنبدکاووس

m.ghezelsefloogonbad.ac.ir
0000-0002-1409-156X

h-index: 6  

دکتر فرامرز آسنجرانی

مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.asanjaraniedu.ui.ac.ir
0000-0002-5589-3905

h-index: 8  

دکتر محسن گل پرور

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

mgolparvarkhuisf.ac.ir
0000-0002-1425-5480

h-index: 17  

دکتر آزاده فرقدانی

مشاوره خانواده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

azadehfarghadaniiau-saveh.ac.ir

h-index: 4  

دکتر زهرا یوسفی

دکتری تخصصی - مشاوره و راهنمائی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

z.yousefikhuisf.ac.ir
0000-0001-5856-3605

h-index: 11  

دکتر عماد یوسفی

روانشناسی استادیار ، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

e.yousefiiauqeshm.ac.ir
0000-0002-2576-896X

h-index: 3  

دکتر نازنین هنرپروران

مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

nazanin48miau.ac.ir
0000-0001-7232-5937

مدیر اجرایی

دکتر علی آقازیارتی

روانشناسی دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه اصفهان

aliziaratiedu.ui.ac.ir
09101682170
0000-0001-6110-9729

h-index: 2  

ویراستار انگلیسی

کامدین پارساکیا

دستیار پژوهشی مؤسسه ایران مهر

kamdinparsakiairanmehr.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه کریم پور

ویراستار ادبی، ویراستار فنی و صفحه آرا نشریه

karimpourfateme69gmail.com

مشاور آماری

دکتر امید شکری

روانشناسی استادیار گروه رونشناسی دانشگاه شهید بهشتی

o_shokrisbu.ac.ir
0000-0002-5795-1638

دکتر مظفر درویشی (زنده یاد)

روانسنجی دکتری روانشناسی تربیتی

darvish1220gmail.com