مدل ساختاری پیش‌بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین‌فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

چکیده

ین پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی علاقه اجتماعی بر اساس روابط بین‌فردی و رضایت از رابطه زناشویی با نقش میانجی عشق زوجین انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آن‌ها، تعداد 305 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای علاقه اجتماعی (کراندال، 1975)، روابط بین‌فردی (هرویتز و همکاران، 1988)، رضایت از رابطه (برنز و سایرس، 1988) و عشق (استنبرگ، 1989) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد روابط بین‌فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین تاثیر مستقیم دارد. روابط بین-فردی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیر مستقیم دارد. رضایت از رابطه زناشویی بر علاقه اجتماعی در زوجین با نقش میانجی عشق تاثیر غیرمستقیم دارد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Predicting Social Interest based on Interpersonal Relationships, and Satisfaction of the Relationship with the Mediating Role of Love in Women

نویسندگان [English]

  • Akram Esfahani 1
  • Hassan Heidari 2
  • zabih pirani 3
  • Hosein Davodi 4
1 Ph.D student, Consulting Department, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.
4 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeyn Branch, Islamic Azad University, Khomeyn, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of providing a structural model for predicting social interest based on interpersonal relationships and marital satisfaction with the mediating role of love of couples. The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of the current study was made up of all the women who referred to Sarai Mahalat in Tehran in 2021-2022, and among them, 305 people were selected by multi-stage cluster sampling method. In this research, the tools of social interest (Crandall, 1975), interpersonal relationships (Hurwitz et al., 1988), relationship satisfaction (Burns and Cyrus, 1988) and love (Stenberg, 1989) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V7.8 software were used. In order to respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used. The findings of the research showed that the model has a good fit. The results showed that interpersonal relationships have a direct effect on social interest in couples. Marital satisfaction has a direct effect on social interest in couples. Interpersonal relationships have an indirect effect on social interest in couples with the mediating role of love. Marital satisfaction has an indirect effect on social interest in couples with the mediator role of love. Therefore, paying attention to the mentioned variables helps researchers and therapists in prevention and designing more suitable treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social interest
  • interpersonal relationships
  • marital satisfaction
  • love