اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی و ایمنی هیجانی در مردان دارای بیماری قلبی عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیارگروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/aftj.2023.360946.1768

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی و ایمنی هیجانی در افراد دارای بیماری قلبی عروقی بود. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش بیماران قلبی عروقی شهر اصفهان در سال 1401 بود که تعداد 34 نفر از بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 17 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد جنسی مردان روزن (2004) و پرسشنامه ایمنی هیجانی بود. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای و به صورت یکبار در هفته اجرا و گروه کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده روش آماری تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی تحلیل شدند. یافته­ها: نتایج نشان داد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر مولفه­های عملکرد جنسی و ایمنی هیجانی در بیماران قلبی عروقی بود (001/0>P). همچنین نتایج نشان داد در مرحله پیگیری نیز این تاثیرات پایداری خود را حفظ کرده بود (001/0>P). نتیجه‌گیری: بنابراین از هر دو مداخله می‌توان جهت بهبود مولفه‌های عملکرد جنسی و ایمنی هیجانی بیماران قلبی عروقی و ارتقاء کیفیت زندگی آن‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on sexual performance and emotional safety in men with cardiovascular disease

نویسندگان [English]

  • Majid Amiri 1
  • Hassan Khoshakhlagh 2
  • Parinazsadat Sajjadian 3
  • Hasan Rezaie Jamalouei 4
1 PhD student, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the research was to determine the effectiveness of the treatment based on acceptance and commitment on sexual performance and emotional safety in people with cardiovascular disease. Method: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up phase. The statistical population of the study was cardiovascular patients in Isfahan city in 2022, and 34 patients were selected using the purposive sampling method and randomly assigned to one experimental group and one control group (17 people in each group). The research tools were Rosen's Male Sexual Performance Questionnaire (2004) and Emotional Safety Questionnaire. Treatment based on acceptance and commitment was implemented in 9 sessions of 90 minutes once a week and the control group was waiting for treatment. The data were analyzed using the statistical method of mixed analysis of variance and Bonferroni post hoc test. Results: The results showed that the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and transdiagnostic treatment was on the components of sexual function and emotional safety in cardiovascular patients (P<0.001). Also, the results showed that these effects had maintained their stability in the follow-up phase (P<0.001). Conclusions: Therefore, both interventions can be used to improve the components of sexual function and emotional safety of cardiovascular patients and improve their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • sexual function
  • emotion
  • cardiovascular disease
آذری فر، بهرام.، لطفی، محمد حسن.، تابان‌صادقی، محمدرضا.، فلاح زاده، حسین.، حسینی، فاطمه.، و کیقبادی، نعیمه (1394). بررسی ارتباط استرس و همبسته‌های آن با بیماری عروق کرونر قلب در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر یزد- ۱۳۹۱. طلوع بهداشت. ۱۴(۶)، ۱۳۶-۱۲۵.
تقوی‌زاده، مهدی.، اکبری، بهمن.، خانزاده عباسعلی، حسین خانزاده.، و مشکبید حقیقی، محسن. (1398). مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی– رفتاری و پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و مسئولیت‌پذیری افراطی اختلال شخصیت وسواس-جبری، پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 10(2)، 119-136.
پورقانع، پرند.، امیری نژاد، پگاه.، و رضوی طوسی، سیدمحمدتقی. (1400). بررسی تاثیر توانبخشی قلبی بر میزان رضایت جنسی بیماران بعدجراحی عروق کرونری قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 30(117)، 5-13.
حسن زاده، منیره.، اکبری، بهمن.، و ابوالقاسمی، عباس. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 27(4)، 250-259.
سوکی، زهرا.، شریفی، خدیجه.، تقربی، زهرا.، نعمتیان فاطمه. (1399). تاثیر مداخله درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب بیماران قلبی-عروقی: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز. نشریه فیض، 24(4) 462-472.
طباطبایی، امینه سادات.، سجادیان، ایلناز.، و معتمدی مسعود. (1396) اثربخشی درمان و پذیرش مبتنی بر تعهد بر عملکرد جنسی، کمرویی جنسی و جرأت ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 15(1)، 92-84.
کوه نشین طارمی، فریبا.، و افشاری نیا، کریم.، و کاکابرایی، کیوان. (1400) مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان فراتشخیصی در افزایش رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 12(42)، 57-69.
محققیان گورتانی، مریم. (1400) تدوین بسته درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ویژه اختلال میل/ برانگیختگی جنسی زنان و مقایسه اثربخشی آن با درمان شناختی رفتاری بر اختلال میل/ --برانگیختگی جنسی زنان، صمیمیت جنسی و خودپنداره جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد واحد یاسوج.
References
Azari Far, B., Lotfi, M.H., Taban Sadeghi, M.R., Fallahzadeh, H., Hosseini, F., & Keyghobadi, N. (2015). The Relationship between Stress and Its Associated Factors with Coronary Artery Disease in Patients Referring to Hospitals of Yazd in 2012. Toloo-e-behdasht, 14(6), 125-136. (In Persian)
Bacon, C. G., Mittleman, M. A., Kawachi, I., Giovannucci, E., Glasser, D. B., & Rimm, E. B. (2006). Prospective study of risk factors for erectile dysfunction. Journal of Urology, 176, 217-221.
Baert, A., Pardaens, S., Smedt, D. D., Puddu, P. E., Ciancarelli, M. C., Dawodu, A.,... & Droogne, W. (2019). Sexual activity in Heart failure patients: Information needs and association with health-related quality of life. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(9), 1570.
Carlson, B., Riegel, B., & Moser, D. K. (2011). Self care ability of patient with heart failure. Heart & Lung: The Journal of Critical Care, 30, 351-359.
Davison, T. E., Eppingstall, B., Runci, S., & O'Connor, D. W. (2017). A pilot trial of acceptance and commitment therapy for symptoms of depression and anxiety in older adults residing in long-term care facilities. Aging & Mental Health, 21(7), 766-773.
Hasanzadeh, M., Akbari, B., & Abghasemi, A. (2019). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well-being and sexual functioning in women with a history of infertility. Ibn-Sina Journal of Nursing and Midwifery, 27(4), 250-259. (In Persian)
Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2005). A practical guide to acceptance and commitment therapy. Springer Science, Business Media.
Jackson, G. (2012). Erectile dysfunction and coronary disease: evaluating the link. Maturitas, 72, 263-264.
Kuhaneshin Tarmi, F., Afshari Nia, K., & Kakabaraei, K. (2021) Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and transdiagnostic treatment in increasing life satisfaction in nurses employed in social security hospitals in Kermanshah City. Methods and Psychological Models Quarterly, 12(42), 57-69. (In Persian)
Magheghian Gortani, M. (2021). Developing an Acceptance and Commitment Therapy Package for Female Sexual Desire/ Arousal Disorder and Comparing Its Effectiveness with Cognitive-Behavioral Therapy on Sexual Desire/ Arousal Disorder, Sexual Intimacy, and Sexual Self-Concept in Married Women Referring to Counseling Centers in Isfahan City (Doctoral dissertation). Yasouj Branch, Islamic Azad University. (In Persian)
Moons, P., Van Deyk, K., Marquet, K., De Bleser, L., Budts, W., & De Geest, S. (2017). Sexual functioning and congenital heart disease: Something to worry about? International Journal of Cardiology, 121, 30-35.
Peng, Y., Fang, J., Huang, W., & Qin, S. (2019). Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Heart Failure: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Studies. International Heart Journal, 60(3), 665-670.
Pourghaneh, P., Amiri Nejad, P., & Razavi Tousi, SM. (2021). The Effect of Cardiac Rehabilitation on the Level of Sexual Satisfaction in Patients after Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 30(117), 5-13. (In Persian)
Salonia, A., Capogrosso, P., Clementi, M. Ch., Castagna, G., Damiano, R., & Montorsi, F. (2013). Is erectile dysfunction a reliable indicator of general health status in men? Arab Journal of Urology, 11(3), 203-211.
Sooki, Z., Sharifi, KH., Taghribi, Z., & Nametian Fatemi, F. (2020). The Effect of Cognitive-Behavioral Intervention on Anxiety in Patients with Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. FAYEZ, 24(4), 462-472. (In Persian)
Steptoe, A., Jackson, S. E., & Wardle, J. (2016). Sexual activity and concerns in people with coronary heart disease from a population-based study. Heart, 102(14), 1095-1099.
Tabatabaei, AS., Sajadiehian, E., & Moatamadi, M. (2017). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Performance, Sexual Satisfaction, and Sexual Self-Efficacy in Women with Sexual Disorders. Journal of Behavioral Sciences Research, 15(1), 84-92. (In Persian)
Taghvaizadeh, M., Akbari, B., Khanzadeh Abbas Ali, H., & Mashkabidi Haghighi, M. (2019). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment therapy on emotion regulation and responsibility in obsessive-compulsive personality disorder. Journal of Applied Psychological Research, 10(2), 119-136. (In Persian)