بررسی جامعه شناختی تغییرات سبک زندگی زنان در تعاملات فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22034/aftj.2023.346523.1627

چکیده

هدف: بررسی جامعه شناختی تغییرات سبک زندگی زنان شهر گرمسار در تعاملات فضای مجازی بود. روش پژوهش: پیمایشی و جامعۀ آماری زنان سنین 19 تا 59 سال شهر گرمسار و با روش نمونه گیری اتفاقی بر روی 160 نفر از زنان این شهر انجام شد. روایی مقیاس سنجش محقق ساخته از سوی متخصصین مرتبط بررسی و تایید شد و پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب آن در پرسشنامه 75/0 حاصل گردید. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون یو مان ویتنی و نرم­افزار Spss تجلیل شدند. یافته ­ها: بین شاخص‌های سنجش سبک زندگی توجه به بدن (42/0=r، 027/0=P)، الگوهای تفریح و گذران وقت (34/0=r، 031/0=P)، تغذیه (23/0=r، 048/0=P)، ارتباطات اجتماعی (38/0=r، 039/0=P)، سبک ازدواج یا زندگی مشترک (44/0=r، 022/0=P)، و ورزش (21/0=r، 031/0=P) با فعالیت در فضای مجازی رابطه وجود دارد به طوری که میزان حضور در فضای مجازی، به میزان گرایش به شاخص‌های یادشده و سبک زندگی غیرسنتی(مدرن) در میان آن‌ها افزوده است. نتیجه­ گیری: تغییر و تفاوت در زندگی زنان مورد بررسی وجود داشت و بررسی‌های انجام شده، وضعیت معناداری را از این حیث نشان می‌دهد. بنابراین فعالیت و تعامل در فضای مجازی توانسته است تا حد قابل توجهی در سبک زندگی زنان مورد مطالعه تغییر ایجاد کند. در واقع، این تغییرات نشان دهندۀ تاثیر بسزایی است که حضور در فضای مجازی به لحاظ جامعه شناختی می‌تواند در شیوۀ زندگی زنان ایجاد کند. براین اساس پیشنهاد شد سیاستگذاران و مسئولین مربوطه درمورد فضای مجازی، توجه خود را بر تغییر نگاه امنیتی، به نگاهی فرهنگی برای سیاست‌های بهتر اجتماعی و به سویی مثبت و مؤثرتر هدایت کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A sociological study of changes of women life styles in cyber space transactions

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Galini 1
  • Mojtaba Sedaghati Fard 2
  • Shideh Parnian 2
1 PhD student, Department of Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Aim: This aim of this study was sociological investigation of lifestyle changes of women in Garmsar city in cyberspace interactions. Methods: A survey and statistical community of women aged 19 to 59 years in Garmsar city was conducted by random sampling method on 160 women of this city. The validity of the measurement scale made by the researcher was checked and confirmed by related experts, and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method and its coefficient was 0.75 in the questionnaire. The data were evaluated using Pearson correlation coefficient, U-Mann-Whitney test and Spss software. Results: between lifestyle indicators, attention to the body (r=0.42, P=0.027), leisure patterns and spending time (r=0.34, P=0.031), nutrition (r=0.23, P=0.048), social communication (r=0.38, P=0.039), marriage or cohabitation style (r=0.44, P=0.022), and sports (r=0.21, P=0.031) has a relationship with the activity in the virtual space, so that the amount of presence in the virtual space has increased the amount of tendency towards the aforementioned indicators and the non-traditional (modern) lifestyle among them. Conclusion: There were changes and differences in the lives of the investigated women, and the conducted investigations show a significant situation in this regard. Therefore, the activity and interaction in the virtual space has been able to significantly change the lifestyle of the studied women. In fact, these changes show the significant impact that presence in virtual space can have on women's lifestyle in terms of sociology. Based on this, it was suggested that the policy makers and relevant officials regarding cyberspace should direct their attention to changing the security view, to a cultural view for better social policies and to a more positive and effective direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • virtual space
  • women
منابع
رسول‌زاده اقدم، صمد.، و عدلی پور، صمد. (1393). تحلیل نقش رسانه‌های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین، پژوهش­های جامعه شناسی معاصر، 4 (6)، 33-60.
سپهری، آسیه. (1393). تحلیل سبک زندگی جوانان کاربر شبکۀ اجتماعی فیس بوک، جوان و رسانه، 13 (1)، 13-40.
عبدالله نژاد فراهانی، احمدرضا. (1393). تبیین جامعه شناختی تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی "مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی شهر تهران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران.
فتحی، سروش. (1392). مصرف شبکه‌های اجتماعی با سبک زندگی جوانان خلخال، فصلنامۀ جامعه شناسی مطالعات جوانان، 13، 69-88.
کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (جلد 1، ظهور جامعة شبکه‌ای). ترجمه‌ احد علیقلیان.
مرادی، اسد.، نورمحمدی.، عبدالرضا.، و رضایی، نورالدین. (1390). بررسی تاثیر رسانه‌های همگانی و تکنولوژِی ارتباطی در ارتقاء ارزشهای فرهنگی جامعه. همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
نوابخش، فرزاد. (1393). تغییرات سبک زندگی در فرآیند توسعۀ ابزارهای نوین فنآوری، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 6(2)، 45-63.
References
Abdullah Nejad Farahani, A. (2014). Sociological explanation of the effect of virtual social networks on lifestyle "case study of students of Tehran University of Science and Technology. Thesis of Master's course in sociology. Faculty of Humanities, Tehran Science and Research Unit.
Aksar, I. A., Firdaus, A. S. B., Danaee, M., & Maqsood, H. (2020). Virtual manifestations of patriarchy: Digital experience of Pakistani women. Asian Women36(1), 61-89.
Arena, R., Lavie, C. J., Hivert, M. F., Williams, M. A., Briggs, P. D., & Guazzi, M. (2016). Who will deliver comprehensive healthy lifestyle interventions to combat non-communicable disease? Introducing the healthy lifestyle practitioner discipline. Expert review of cardiovascular therapy, 14(1), 15-22.
Ashton, L. M., Morgan, P. J., Hutchesson, M. J., Rollo, M. E., & Collins, C. E. (2017). Feasibility and preliminary efficacy of the ‘HEYMAN’healthy lifestyle program for young men: a pilot randomised controlled trial. Nutrition journal, 16(1), 2.
Castells, Manuel. (2006). The Information Age: Economy, Society and Culture (Volume 1, The Rise of the Network Society). Translated by Ahad Aliqlian.
Dahya, N., & Dryden-Peterson, S. (2017). Tracing pathways to higher education for refugees: the role of virtual support networks and mobile phones for women in refugee camps. Comparative Education53(2), 284-301.
DeSmet, A., Thompson, D., Baranowski, T., Palmeira, A., Verloigne, M., & De Bourdeaudhuij, I. (2016). Is participatory design associated with the effectiveness of serious digital games for healthy lifestyle promotion? A meta-analysis. Journal of medical Internet research, 18(4), e94.
Fathi, S. (2013). "The use of social networks with the lifestyle of Khalkhal youth", Sociology Quarterly of Youth Studies, No. 13, 69-88.
Gao, G., & Sai, L. (2020). Towards a ‘virtual’world: Social isolation and struggles during the COVID‐19 pandemic as single women living alone. Gender, Work & Organization27(5), 754-762.
Lv, J., Yu, C., Guo, Y., Bian, Z., Yang, L., Chen, Y.,... & Qi, L. (2017). Adherence to a healthy lifestyle and the risk of type 2 diabetes in Chinese adults. International journal of epidemiology, 46(5), 1410-1420.
Moradi, A., Noormohammadi; A., Rezaei, N. (2011). Investigating the impact of mass media and communication technology in promoting the cultural values of society. National conference of cultural industries and its role in sustainable development
Navabakhsh, F. (2014). "Changes in lifestyle in the process of developing new technological tools", Iranian Journal of Social Development Studies, 6 (2), 45-63.
Parsakia, K., Rostami, M., Saadati, N., Darbani, S. A., & Navabinejad, S. (2023). Analyzing the causes and factors of the difference between the girls of the generation Z and the previous generations in Iran from the perspective of social psychology. Psychology of Woman Quarterly4(1), 1-16.
Rasulzadeh Aghdam, S., Adlipour, S. (2014). "Analysis of the role of social media in the trend towards a new lifestyle", Contemporary Sociology Research, 4 (6), 33-60.
Rotondi, V., Stanca, L., & Tomasuolo, M. (2017). Connecting alone: Smartphone use, quality of social interactions and well-being. Journal of Economic Psychology63, 17-26.
Sepehri, A. (2014). "Analysis of the lifestyle of young Facebook users", Youth and Media, 13 (1), 13-40.
Twenge, J. M., Spitzberg, B. H., & Campbell, W. K. (2019). Less in-person social interaction with peers among US adolescents in the 21st century and links to loneliness. Journal of Social and Personal Relationships36(6), 1892-1913.