رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

5 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/aftj.2023.350966.1689

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیهی زنان متاهل دارای اختلاف خانوادگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر تهران در سال 1401 بود. نمونه پژوهش 200 نفر از این زنان متاهل بودند که به صورت نمونه‌گیری دو مرحلهای خوشهای و تصادفی ساده از نوع قرعهکشی انجام شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد جنسی روزن و همکاران (2000). اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از روش خی‌دو و تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین عملکرد جنسی و دلزدگی زناشویی، بین احساس تنهایی و دلزدگی زناشویی و بین عملکرد جنسی و احساس تنهایی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد (001/0>P). همچنین نتایج حاکی از آن بود که دلزدگی زناشویی در ارتباط بین عملکرد جنسی و احساس تنهایی، نقش میانجی دارد (001/0>P). نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت مدل رابطه عملکرد جنسی و احساس تنهایی با نقش میانجی دلزدگی زناشویی از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between sexual performance and feelings of loneliness with the mediating role of marital boredom

نویسندگان [English]

  • Mitra Nezamalmolki 1
  • Maryam Nasri 2
  • Seyed Abdulmajid Bahrainian 3
  • Fatemeh Shahabizadeh 4
  • Sahar Farahmandpour 5
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Medical School, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
4 Associate Professor of Psychology Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
5 M.A of Clinical Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of investigating the relationship between sexual performance and loneliness with the mediating role of marital boredom. Methods: The research method was correlation type. The statistical population of the present study was all married women with family differences who referred to counseling centers in Tehran in 2022. The sample of the research was 200 of these married women, which was done in the form of two-stage cluster and simple random sampling of the lottery type. The research tools were: Pines Marital Boredom Scale (1996), Social Emotional Loneliness Questionnaire of DiTomaso et al. (2004) and Rosen et al. Sexual Performance Questionnaire (2000). The obtained information was analyzed using the method of path analysis and path analysis. Results: Path analysis results showed that there is a direct and significant relationship between sexual performance and marital boredom, between loneliness and marital boredom, and between sexual performance and loneliness (P<0.001). Also, the results indicated that marital boredom plays a mediating role in the relationship between sexual performance and loneliness (P<0.001). Conclusion: It can be concluded that the model of the relationship between sexual performance and loneliness with the mediator role of marital boredom has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual function
  • loneliness
  • marital boredom
اکبری، نغمه.، سامانی، سیامک. (1397). پیشبینی دلزدگی زناشویی بر اساس بدکارکردیهای جنسی در زنان شهر شیراز، زن و جامعه، 9 (2)، 28-36.
پناهی، مریم.، جمارانی، شبنم.، عنایتپور شهربابکی، مهدیه و رستمی، مهدیه. (1396). اثربخشی زوجدرمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دلزدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوجها، روانشناسی کاربردی،  11 (3): 373-392
جعفریزرجی، فرشته.، آروین، سمانه.، نیکروی، فرزاد و غفاریان، سارا. (1400). نقش ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پیشبینی ترس از صمیمیت در زنان کارگر جنسی، رویش روانشناسی، 10 (7)، 48-56.
دادو، پریسا.، و دبیری، سولماز. (1398). پیشبینی رضایت زناشویی براساس دلزدگی زناشویی، احساس تنهایی و عملکرد جنسی در دانشجویان متاهل، علوم روانشناختی، 18 (76): 499-507
ذوالفقاری، سهیلا.، مرادی، امید.، احمدیان، حمزه و شمسعلیزاده، نرگس. (1400). تاثیر آموزش مدل رضایت جنسی بر کاهش دلزدگی زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی اراک، 24(2)، 13-26.
خورشیدی، غزال.، دشت بزرگی، زهرا. (1398). رابطه جنبههای تاریک شخصیت، احقاق جنسی و انعطافپذیری شناختی با دلزدگی زناشویی در پرستاران زن. نشریه پژوهش پرستاری ایران. 14 (1): 66-71.
رحمانیان، سیده عادله.، خدیوزاده، طلعت.، اسماعیلی، حبیبالله. (1396). مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفا گروهی بر آگاهی و نگرش جنسی زنان در آستانهی ازدواج، زنان، مامائی و نازایی ایران، 20 (3): 77-88
زارع زردینی، سمانه.، جعفری، علیرضا.، قمری، محمد. (1400). بررسی رابطه بین احساس تنهایی با دلزدگی زناشویی زنان نابارور، سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، تهران
عباسیاسفجیر، علیاصغر.، رمضانی، لیدا.، جوانمرد، مهدی. (1395). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و رضایت زوجین با دلزدگی زناشویی فرهنگیان متاهل شهرستان بهشهر، دانش انتظامی مازندران، 7 (4): 43-56
عموزاده، آرزو. (1393). بررسی تاخیر سن ازدواج و احساس تنهایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاهی دانشگاه الزهرا سال تحصیلی 93-92. پایاننامه کارشناسی ارشد، مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا (س)
کوچکی امیردهنده، مونا.، کربلایی محمدمیگونی، احمد.، ثابت، مهرداد. (1396). نقش واسطهای نشخوار خشم و نشخوار خودسرزنشگری در رابطه بین دلزدگی و خشونت زناشویی، اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 11 (3): 47-56
گودرزی، محمود. (1392). اثربخشی زوجدرمانی با رویکرد ستیر بر بهبود عملکرد خانواده و کاهش دلزدگی زناشویی، پژوهشهای مشاوره، 12 (48): 27-44.
محمودپور، عبدالباسط.، شیری، طاهره.، فرحبخش، کیومرث.، ذوالفقاری، شادی. (1399). پیشبینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، 11 (42): 121-141.
میرزایی جاهد، عاطفه.، صابری، هایده. (1398). پیشبینی دلزدگی زناشویی زنان بر مبنای نگرش جنسی آن‌ها و گرایش همسرانشان به شخصیت تاریک، روانشناسی کاربردی، 13 (3): 371-389.
References
Abbasi Asfajir, A., Ramadan, L., & Javanmard, M. (2016). The relationship between family performance and satisfaction with marital dissatisfaction of married educators in Behshahr city. Mazandaran law enforcement research, 7(4), 43-56. (In Persian)
Akbari, N., & Samani, S. (2018). Predicting marital dissatisfaction based on sexual dysfunctions in women in Shiraz city. Women and society, 9(2), 28-36. (In Persian)
Amoozadeh, A. (2014). The relationship between delayed marriage age and loneliness in female dormitory students of Alzahra University in the academic year 92-93. Master's thesis, Women's Studies, Alzahra University. (In Persian)
Beam, C. R., Marcus, K., Turkheimer, E., & Emery, R. E. (2018). Gender differences in the structure of marital quality. Behavior Genetics, 48(3): 209- 223.
Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and quality of life outcomes, 17(1), 24-31.
Capri, B. (2013). The Turkish Adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the Relationship between Career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic-Existential Perspective. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3), 1408-1417.
Clayton, A. H., & Juarez, E. M. V. (2010). Female sexual dysfunction. Psychiatric Clinics of North America, 33(2): 323-338.
Dadoo, P., & Dabiri, S. (2019). Predicting marital satisfaction based on marital dissatisfaction, loneliness, and sexual function in married students. Psychological sciences, 18(76), 499-507. (In Persian)
Goudarzi, M. (2013). The effectiveness of couple therapy with a Satir-oriented approach on improving family performance and reducing marital dissatisfaction. Counseling Research, 12(48), 27-44. (In Persian)
Hsieh, N., & Hawkley, L. (2018). Loneliness in the older adult marriage: Associations with dyadic aversion, indifference, and ambivalence. Journal of Social and Personal Relationships, 35(10), 1319 -1339.
Jafari-Zarjibi, F., Arvin, S., Nikravan, F., & Ghaffarian, S. (2021). The role of satisfying psychological basic needs, emotion regulation difficulties and loneliness in predicting fear of intimacy in female factory workers. Psychology development, 10(7), 48-56. (In Persian)
Jodouin, J. F., Bergeron, S., & Janssen, E. (2018). The mediating role of sexual behavior in event-level associations between sexual difficulties and sexual satisfaction in newlywed mixed-sex couples. The Journal of Sexual Medicine, 15(10): 1384-1392
Khorshidi, G., & Dashtbozorgi, Z. (2019). The relationship between dark personality traits, sexual entitlement, cognitive flexibility, and marital dissatisfaction in female nurses. Iranian Journal of Nursing Research, 14(1), 66-71. (In Persian)
Kornaszewska-Polak, M. (2016). Subjective loneliness, well-being and marital satisfaction in couples with different attachment styles.Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 514-533
Kouchaki Amirhdendeh, M., Karbalaei Mohammad Miqani, A., & Sabet, M. (2017). The mediating role of anger rumination and self-blame in the relationship between marital dissatisfaction and domestic violence. Thought and behavior in clinical psychology, 11(3), 47-56. (In Persian)
Mahmoodpour, A., Shiri, T., Farahbakhsh, K., & Zolfaghari, S. (2020). Predicting the tendency to divorce based on marital dissatisfaction and distress tolerance with the mediating role of loneliness in women seeking divorce. Culture of Counseling and Psychotherapy, Allameh Tabataba'i University, 11(42), 121-141. (In Persian)
McNulty, J. K., Wenner, C. A., & Fisher, T. D. (2016). Longitudinal associations among relationship satisfaction, sexual satisfaction, and frequency of sex in early marriage. Archives of Sexual Behavior, 45(1): 85-97
Mirzaei Jahed, A., & Saberi, H. (2019). Predicting marital dissatisfaction in women based on their sexual attitudes and their spouses' inclination toward dark personality. Applied psychology, 13(3), 371-389. (In Persian)
Panahi, M., Jamshidzadeh, S., Enayatpour Shahrbabaki, M., & Rostami, M. (2017). The effectiveness of integrated behavioral couple therapy on reducing marital dissatisfaction and fear of intimacy in couples. Applied Psychology, 11(3), 373-392. (In Persian)
Parsakia, K., Rostami, M., & Saadati, S. M. (2023). The Relationship between Emotional Intelligence and Marital Conflicts Using Actor-Partner Independence Model. Journal of Psychosociological Research in Family and Culture, 1(1), 23-28.
Rahmanian, S. A., Khodivzadeh, T., & Esmaeili, H. (2017). A comparison of the effect of integrated counseling (group and individual) with group counseling only on the knowledge and attitudes of women to sexual health on the threshold of marriage. Women, Obstetrics and Gynecology, 20(3), 77-88. (In Persian)
Sbarra D. (2015). Divorce and Health: Current Trends and Future Directions. Psychism Med. 77 (3):227–36.
Tsapelas. I, Aron. A. and Orbuc. T (2016). Marital boredom now predicts less satisfaction 9 years latePublished in: Psychological Science. 20(5).
Zare-e-Zardini, S., Jafari, A., & Ghamari, M. (2021). The relationship between loneliness and marital dissatisfaction in infertile women. The 3rd International Conference on Educational Sciences, Psychology, Counseling, Education, and Research, Tehran. (In Persian)
Zolfaghari, S., Moradi, O., Ahmadian, H., & Shamsalizadeh, N. (2021). The effect of sexual satisfaction training on reducing marital dissatisfaction in clients referring to counseling centers. Arak University of Medical Sciences, 24(2), 13-26. (In Persian)