فراخوان مقاله مرتبط با موضوع کرونا

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی با هدف کمک به جامعه علمی و پژوهشگران برای فهم تحلیل و تبیین پدیده همه‌گیر ویروس کرونا، از پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالات خود را جهت بررسی در این فصلنامه تا پایان مرداد ماه 1399 از طریق سامانه فصلنامه و منوی ارسال مقاله به این فصلنامه ارسال کنند. مقالات در اولویت داوری و پذیرش سریع قرار خواهند گرفت و در یکی از شماره های آتی منتشر خواهند شد.