مسئولیت مدنی و کیفری آسیب های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22034/aftj.2024.399168.2068

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی و کیفری آسیب‌های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای حقوقی و فقهی معتبر انجام شده است. یافته ­ها: مسلما اولین اهداف زوجین از ازدواج کسب سود و منفعت نیست بلکه کسب آرامش، احترام، وفاداری، صمیمیت، امنیت است. از جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد آید. خسارت معنوی است که موضوع آن از دست دادن مال نیست؛ بلکه این خسارات بر خود شخص از نظر روحی و روانی وارد می‌شود. خسارت معنوی، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی، مانند تألمات جسمانی، هویت، آبرو، عواطف و احساسات، حیثیت را در بر می‌گیرد.  نتیجه ­گیری: در نتیجه در می‌یابیم اگر به دلیل دعوا و جنجال دائم زوجین یا سرزنش. سرکوب و تهمت هر یک از زوجین مبتلا به بیماری روحی شوند یا متضرر شوند مقصر ضامن مسئولیت مدنی و کیفری خسارت است اما این موضوع از نظر نیز دور نیست که جبران خسارت روحی صرفا به وسیله پرداخت پول نیست بلکه باید ابراز محبت، تعهد به عدم تکرار رفتار، عذر خواهی در عموم، روان درمانی و غیره... نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and Criminal Liability for Emotional Damages Inflicted by Spouses on Each Other in Married Life

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Alishahi Qala Joghi 1
  • Fariba Taei 2
  • Nejat Alipour 3
1 Associate Professor, Department of Theological Education, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Department of Jurisprudence and Law, Mazandaran University, Iran
3 M.A of Private Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Aim: The present research aims to investigate the civil and criminal liability for emotional damages inflicted by spouses on each other in married life. Methods: This research employs a descriptive-analytical method and is conducted using authoritative legal and jurisprudential library sources. Results: Undoubtedly, the primary objectives of marriage for spouses are not profit and benefit, but rather to achieve peace, respect, loyalty, intimacy, and security. Among the damages that can be inflicted on a person is moral damage, which is not about losing property; rather, these damages affect the individual emotionally and psychologically. Moral damage is often related to the rights associated with a person's character and includes harm to physical and moral integrity, such as physical suffering, identity, reputation, emotions and feelings, and dignity. Conclusion: Consequently, we find that if spouses suffer from mental illness or are harmed due to constant quarrels, blame, suppression, or slander, the culprit is liable for civil and criminal damages. However, it is also understood that compensating for emotional damage is not solely through monetary payment but should also involve expressions of affection, commitment to not repeating behavior, public apologies, psychotherapy, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spouses
  • Damage
  • Emotional
  • Civil Liability
  • Culprit
اصغری. فخرالدین. (1382). جبران خسارت معنوی در ایران..پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. 3(9و10)، 17-35.
اصفهانی، شیخ محمد حسین. (1418 ق). رساله اجاره، قم: جامعه مدرسین.
اکبری، موسی الرضا. (1384). مسؤولیت مدنی ـ جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی، 9(52)، 49-71.
امامی، حسن. (1384). حقوق مدنی، ج4. چاپ هجدهم، تهران: انتشارات اسلامیه.
بروجردی عبده، محمد. (1329). حقوق مدنی، تهران: انتشارات علوی.
پروین، فرهاد. (1382). خسارت معنوی در حقوق ایران، تهران: ققنوس.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1388). مبسوط ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش.
حبیبی­تبار، جواد. (1383). گام به گام با حقوق خانواده، تهران: نشر گام به گام.
حر عاملی، محمدبن حسن. (1372 ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت
حسینی حائری، کاظم. (1423 ق). القضاء فی الفقه الاسلامی، قم: مجمع الفکر السلامی.
حسینی عاملی. (1416 ق). سید محمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
حکیم، محسن، (1404 ق). متمسک العروه الوثقی،ج 1، قم: کتابخانه آیت العطمی مرعشی.
حلی، ابن ادریس. (1410 ق). السرائر، بیروت: مجموعه ینابیع الفقهییه.
خدادادپور منیره. (1388). مسؤولیت مدنی زوجین با مطالعه تطبیقی در برخب کشورهای اروپایی و اسلامی. تهران: مرکز امور زنان و خانوده نهاد ریاست حمهوری.
داوودی. هما. (1390). جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوءرفتار، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 7(15)، 91-110.
سلطانی نژاد، هدایت االله. (1380). مسؤولیت مدنی ـ خسارت معنوی. تهران: نورالثقلین.
شفیعی مازندرانی، سیدمحمد. (1390). علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی، فقه و اصول، 7(9)، 10-31.
فضلی، عبدالهادی. 1420 ق. دروس فی الاصول فقه الامامیه، ج 1، تهران: موسسه ام القری.
کاتوزیان، ناصر. (1362). حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، تهران: انتشارات دهخدا.
کرمی، محمدتقی.، و سجادی امین، مهدی. (1389). نقد و بررسی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 12(48)، 91-119.
نقیبی، ابوالقاسم. (1386). نظریه جبران مالی خسارت معنوی در حقوق ایران. نشریه مطالعات اسلامی، 6(9و10)، 22-46.
References
Akbari, M. R. (2005). Civil liability - Compensation for moral damage in Iranian law, Dadresi Monthly, 9(52), 49-71.
Asghari, F. (2003). Compensation for moral damages in Iran. Mazandaran University Journal of Humanities and Social Sciences, 3(9-10), 17-35.
Boroujerdi Abdeh, M. (1950). Civil Rights, Tehran: Alavi Publications.
Davoudi, H. (2011). Financial Compensation for Moral Damage in Divorce Due to Misconduct, Biannual Journal of Jurisprudence and Family Law (Neda-e-Sadegh), 7(15), 91-110.
Emami, H. (2005). Civil Rights, Vol. 4, 18th Edition, Tehran: Islamic Publishing.
Esfahani, Sheikh Mohammad Hossein. (1998). Treatise on Renting, Qom: Society of Teachers.
Fazli, A. (2001). Lessons in the Principles of Imamiah Jurisprudence, Vol. 1, Tehran: Umm al-Qura Institute.
Habibi Tabar, J. (2004). Step by Step with Family Law, Tehran: Step by Step Publishing.
Hakim, M. (1985). Supporting the Strongest Evidence, Vol. 1, Qom: Ayatollah Marashi Library.
Hilli, Ibn Idris. (1989). Al-Sara'ir, Beirut: Fountain of Jurisprudence Collection.
Horr Ameli, M. H. (1993). Wasael al-Shia to obtain Shia issues, Beirut: Al al-Bayt Institute.
Hosseini Ameli, S. M. J. (1995). Key to Generosity in Explaining the Principles of Allama, Qom: Islamic Publication Institute.
Hosseini Hayeri, K. (2002). Judgment in Islamic Jurisprudence, Qom: Islamic Thought Assembly.
Jafari Langroudi, M. J. (2009). Comprehensive Terminology of Law, 4th Edition, Tehran: Ganj-e Danesh.
Karami, M. T., & Sajjadi Amin, M. (2010). Critique and Review of Article 23 of the Family Protection Bill. Social and Cultural Council of Women Quarterly, 12(48), 91-119.
Katouzian, N. (1983). Civil Law - Compulsory Warranty - Civil Liability, Tehran: Dehkhoda Publications.
Khodadadpour, M. (2009). Civil Responsibility of Spouses with Comparative Study in European and Islamic Countries, Tehran: Presidential Women and Family Affairs Center.
Naghibi, A. (2007). Theory of Financial Compensation for Moral Damage in Iranian Law. Islamic Studies Journal, 6(9-10), 22-46.
Parvin, F. (2003). Moral Damages in Iranian Law, Tehran: Ghoghnous.
Shafiei Mazandarani, S. M. (2011). Treatment of Wife's Disobedience from the Perspective of Islamic Jurisprudence, Fiqh and Principles, 7(9), 10-31.
Soltaninejad, H. (2001). Civil Liability - Moral Damage, Tehran: Noor al-Thaqalain.