بررسی رابطه تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان با دلزدگی زناشویی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22034/aftj.2024.349783.1679

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان با دلزدگی زناشویی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر گرگان از اوایل فروردین تا آذر ماه 1401 بودند. از بین آن‌ها تعداد 117 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1989) و تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و همکاران (2001) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تنظیم هیجان و خرده مقیاس راهبردهای سازش یافته، تمایزیافتگی و خرده مقیاس‌های واکنش هیجانی و گسلش عاطفی با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0< P). بین راهبردهای سازش‌یافته با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0< P). بین جایگاه من و آمیختگی با دیگران با دلزدگی زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد (05/0< P). نتایج رگرسیون نشان داد راهبردهای سازش یافته و گسلش عاطفی می‌توانند دلزدگی زناشویی را پیش بینی کنند (05/0< P). نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان با دلزدگی زناشویی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی در ارتباط هستند برای کاهش پیامدهای ناشی از خیانت زناشویی می‌توان این مفاهیم را در قالب کارگاه‌های آموزشی اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between differentiation and cognitive regulation of emotion with marital Burnout in women affected by extramarital relationships of their spouses

نویسندگان [English]

  • Nasim Ghandhari
  • Roghayeh Yaghobiyan
M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the differentiation and cognitive regulation of emotion with marital Burnout in women affected by extramarital relations. Methods: This research was descriptive and correlational. The research population were women referring to family counseling centers in Gorgan city from early April to December 2022. Among them, 117 people were selected by purposeful sampling. The research tools included Pines (1996) Marital Discomfort Questionnaire, Skowron and Friedlander (1989) Self Differentiation Questionnaire and Garnevsky et al.'s (2001) Cognitive Emotion Regulation. In order to analyze the data, Pearson's correlation test and simultaneous multiple regression were performed using SPSS-22 software. Results: The results showed that there is a negative and significant relationship between emotion regulation and the subscale of compromised strategies, differentiation and the subscales of emotional reaction and emotional breakdown with marital dissatisfaction (P<0.05). There is a positive and significant relationship between compromise strategies and marital dissatisfaction (P<0.05). There is no significant relationship between my position and mixing with others with marital dissatisfaction (P>0.05). The regression results showed that compromised strategies and emotional disconnection can predict marital burnout (P<0.05). Conclusion: Considering that differentiation and cognitive regulation of emotions are related to marital dissatisfaction in women affected by extramarital relationships, these concepts can be implemented in the form of educational workshops to reduce the consequences of marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differentiation
  • cognitive emotion regulation
  • marital Burnout
  • extramarital relationships
آخوندی، مریم.، مرادی نسب، منیره.، بلورسازمشهدی، هنگامه.، احسان پور، فاطمه.، و پورآقایی، سارا.(1399). پیش بینی بخشودگی زناشویی بر اساس تنظیم هیجان، دلبستگی به خدا و راهبرد مقابله دین محور در زنان دارای تجربه خشونت خانوادگی، پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، 128-115.
باشی عبدل آبادی، حسین.، آهی، قاسم.، اصل ذاکر، مریم.، شهابی زاده، فاطمه.، نصری، مریم. (1401). نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی، روانشناسی بالینی و مشاوره، 12(2)، 46-25.
پورنقاش تهرانی، سعید.، قاسمی مورودی، سمیه.، رضازاده، محمدرضا. (1400). مقایسه ویژگی‌های هیجانی شخصیت، عملکرد شناختی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری زناشویی در زنان با ترس زیاد و ترس کم از خیانت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۲۰ (۱۰۴)، 132۹-۱۳۱۳.
چوپانی، موسی.، سهرابی فرد، محمدمهدی.، محمدی، فاروق.، اسمعیلی، نوشین.، صمدی فرد، آذر.(1398). ادراکِ مردانِ بی‌وفا (خیانت) از علل و عوامل بازدارنده از روابط فرازناشویی: یک مطالعه کیفی. پژوهش‌های مشاوره. ۱۸ (۶۹)، ۱۰۵-۷۹.
رضوانی عبدل‌آباد، فهیمه.، منظری توکلی، وحید. (1400). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گلاسر بر دلزدگی و خیانت زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره، مجله سلامت جامعه، 15 (2)، 28-21.
سبزواری، فاطمه.، قاسمی احمدآبادی، لیلا.، صالحیان دهکردی، ناهید.، برغمدی، فاطمه سادات.، عباسی، مژگان. (1401). نقش دشواری در تنظیم هیجان، تمایزیافتگی خود و سبک‌های مقابله‌ای در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی در نوجوانان با سابقه مصرف مواد مخدر. رویش روان شناسی،  ۱۱ (۲) 24۲-۲۲۹.
صائمی، حسین.، بشارت، محمدعلی.، اصغرنژادفرید، علی اصغر.(1397). مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر صمیمیت زناشویی زوجین، نشریه روانشناسی خانواده، 5(2): 52-39.
صمدی کاشان، سحر.، حاج حسینی، منصوره.، بهپژوه، احمد.، اژهای، جواد.(1399). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ۹ (۱)، 39-۳۲.
عمادی، شایا.، میرهاشمی، مالک.، پاشاشریفی، حسن.(1398). پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، فصلنامه روانشناختی تحلیلی شناختی، 10(37)، 86-73.
فراهینی، مریم.، منصوری، احمد. (1397). نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و رشد پس از سانحه مردان خیانت دیده. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۶ (۳)، 41۷-۴۰۸.
قاصدی، مسعود.، باقری، فریبرز.، و کیامنش، علیرضا. (1397). مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت‎زناشویی. مجله پژوهشی اخلاق زیستی. 8 (29)، 97-88.
کاظمیان مقدم، کبری.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.، کیامنش، علیرضا.، حسینیان، سیمین.(1397). رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی، روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، 9 (31)، 146-131.
گودرزی، محمود. (1398). پیش‌بینی میزان احتمال پیمان شکنی در روابط زناشویی براساس سطح تمایزیافتگی، عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی پژوهش‌های مشاوره،  ۸(71)، 9۹-۸۰
محمودی، بختیار.، مرادی، امید.، گودرزی، محمود.، سید الشهدایی، اسرین.(1400). اثربخشی زوج درمانی گروهی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی. روان پرستاری. ۹ (۳)، ۸۲-۷۳.
مقیمی، سنبل.، مرادی، امید.، سیدالشهدایی، اسرین.، احمدیان، حمزه.(1399). تدوین مدل ساختاری تعهد زناشویی بر اساس بخشایشگری و خود-تمایزیافتگی با میانجی گری صمیمیت زناشویی، نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 10 (1)، 90-69.
 
References
Akhoondi, M., Moradi Nasab, M., Boloursaz Mashhadi, H., Ehsanpour, F., & Pouraghaei, S. (2020). Predicting marital forgiveness based on emotion regulation, attachment to God, and religion-centered coping strategy in women with experience of domestic violence. Research in Religion and Health, 6(2), 115-128. (In Persian)
Alexa M.R., Nicole A.S, Norman B.S.(2019). Emotion dysregulation mediates the relationship between trauma type and PTSD symptoms in a diverse trauma-exposed clinical sample. Personality and Individual Differences, 139(1): 28-33.
Bashi Abdolabadi, H., Ahi, G., Asl Zaker, M., Shahabizadeh, F., & Nasri, M. (2022). The mediating role of self-differentiation and cognitive emotion regulation in the relationship between relationship quality and marital satisfaction. Clinical Psychology and Counseling, 12(2), 25-46. (In Persian)
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.
Bozoyan, C., & Schmiedeberg, C.(2022). What is Infidelity?A Vignette Study on Norms and Attitudes toward Infidelity. J Sex Res, 3, 1-10.
Carmen, P.M., Yinyin, Z., Thea, G., & Noah, S.(2019). Trauma-Related Cognitions and Cognitive Emotion Regulation as Mediators of PTSD Change Among Treatment-Seeking Active-Duty Military Personnel With PTSD. Behavior Therapy, In press, corrected proof.
Chopani, M., Sohrabifard, M. M., Mohammadi, F., Esmaeili, N., & Samadifard, A. (2019). Perception of unfaithful men about the causes and inhibiting factors of extramarital relationships: A qualitative study. Counseling Research, 18(69), 79-105. (In Persian)
Clyde, T.L., Hawkins, A.J., & Willoughby B.J.(2020). Revising premarital relationship interventions for the next generation. Journal of Marital and Family Therapy. 46(1), 149-164
Emadi, S., Mirhashemi, M., & Pasha Sharifi, H. (2019). Predicting marital betrayal based on resilience and cognitive emotion regulation strategies, compatible and incompatible. Analytical Cognitive Psychology Quarterly, 10(37), 73-86. (In Persian)
Farahini, M., Mansouri, A. (2018). The mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between brain-behavioral systems and post-traumatic growth in men who have experienced infidelity. Behavioral Sciences Research, 16(3), 408-417. (In Persian)
Fincham, F. D., & May, R.W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology. 13, 70-74.
Ghasemi, M., Baqeri, F., & Keyamansh, A. (2019). Comparison of the effectiveness of two group therapy methods based on mindfulness and acceptance and commitment on forgiveness, emotion regulation, and marital intimacy. Journal of Bioethical Research, 8(29), 88-97. (In Persian)
Goodarzi, M. (2019). Predicting the likelihood of relationship breakdown based on differentiation level, family functioning, and marital betrayal. Counseling Research, 8(71), 80-99. (In Persian)
Graham T.L.(2018). Parental Alcoholism, Triangulation, and Self-Differentiation in the Sibling Relationship: Walden University.
Kazemian Moghadam, K., Mehrabizadeh Honarmand, M., Keyamansh, A., & Hosseiniyan, S. (2018). The causal relationship between differentiation, meaningful life, forgiveness, marital betrayal through mediating the conflict and marital satisfaction. Psychological Methods and Models Quarterly, 9(31), 131-146. (In Persian)
Lampis, J., Cataudella, S., & Agus M.(2018). Differentiational of self and Dyadic Adjustment in couple Relationships, A Dyadic Analysis Using the Actor – partner interdependence Model. Journal Family Process, 5(8),182-201.
Lee, J.H., Chung, S. & Yeo, S.(2019). The influence of cognitive emotion regulation strategies on depressive symptoms in breast cancer patients, Sleep Medicine, 64 (1), S217.
Lihui Z., Jiamei L., Chenyu S.(2020). Gender differences in the mediating effects of emotion-regulation strategies: Forgiveness and depression among adolescents, Personality and Individual Differences, 163, 83-94.
Lim, J., & Lee, S. (2017). The mediating effect of differentiation of self between the family of origin experiences and their marital satisfaction among Korean married women. International Information Institute (Tokyo). Information, 20(3A), 1667-1674.
Liu, M., Li, L., & Geng, F.(2023). The psychological mechanism underlying neuroticism on divorce proneness: The chain mediating roles of negative partner support and couple burnout and the moderating role of economic level, Journal of Affective Disorders, 327, 279-284.
Mahmoudi, B., Moradi, O., Goodarzi, M., & Seyed Al-Shohadaei, A. (2021). The effectiveness of group couple therapy on sexual intimacy and marital betrayal in couples with marital conflicts. Nursing and Midwifery Journal, 9(3), 73-82. (In Persian)
Mazzuca, S., Kafetsios, K., Livi, S., & Presaghi, F. (2019). Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 36(9), 2880-2895
Moghimi, S., Moradi, O., Seyed Al-Shohadaei, A., & Ahmadian, H. (2020). Designing a structural model of marital commitment based on forgiveness and self-differentiation with the mediation of marital intimacy. Family Counseling and Psychotherapy Journal, 10(1), 69-90. (In Persian)
Peleg, O., & Messerschmidt‐Grandi, C. (2019). Differentiation of self and trait anxiety: A cross‐cultural perspective. International Journal of Psychology, 54(6), 816-827.
Pournaghsh Tehrani, S., Ghasemi Morudi, S., & Rezazadeh, M. R. (2021). Comparison of emotional personality traits, cognitive functioning, cognitive emotion regulation strategies, and marital compatibility in women with high and low fear of marital infidelity. Psychological Sciences Research Quarterly, 20(104), 1313-1329. (In Persian)
Rezvani Abdolabadi, F., Monzari Tookoli, V. (2021). The effectiveness of Glasers Reality Therapy training on infidelity and marital betrayal of couples referred to counseling centers. Journal of Community Health, 15(2), 21-28. (In Persian)
Sabzavari, F., Ghasemi Ahmadiabadi, L., Salehian Dehkordi, N., Borghamadi, F. S., & Abbasi, M. (2022). The role of difficulty in emotion regulation, self-differentiation, and coping styles in predicting marital betrayal in adolescents with a history of substance abuse. Psychology Development, 11(2), 229-242. (In Persian)
Saeimi, H., Basharat, M. A., & Asgharnejad Farid, A. (2018). A comparison of the effectiveness of Gottman Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital intimacy. Family Psychology Journal, 5(2), 39-52. (In Persian)
Samadi Kashan, S., Hajhosseini, M., Behpooyeh, A., & Azhehaye, J. (2020). The effectiveness of group counseling based on acceptance and commitment on emotion regulation in women affected by marital infidelity. Journal of Social Work, 9(1), 32-39. (In Persian)
Santos, A.C., Simões, C., & Arriaga, P.(2021). Emotion regulation and student engagement: Age and gender differences during adolescence, International Journal of Educational Research,
Sirin H., Deniz M.E.(2016).The effect of the family training program on married women's couple burnout level. Kuran ve uygulamada Egitim bilimleri.16(5), 64-81.
Van Zyl, C. J. J. (2020). The five factor model and infidelity: Beyond the broad domains. Personality and Individual Differences.172, 128-42.
Willis, K., Miller, R. B., Yorgason, J., & Dyer, J. (2021). Was Bowen Correct? The
Relationship Between Differentiation and Triangulation. Contemporary Family Therapy,
43(1), 1-11.
Yuan, S., & Weiser, D.A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review. 29(1), 1-20.