مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری و روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی مادران افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ایران

10.22034/aftj.2023.370892.1833

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تاب­آوری و روان‌شناسی مثبت­نگر بر تاب‌آوری و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند مبتلا به ملال جنسیتی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه گواه  و پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری، شامل کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به ملال جنسیتی بودند که از طریق عضویت در گروه‌های رسمی افراد مبتلا به ملال جنسیتی و با تشخیص قطعی از طریق مصاحبه تشخیصی روان‌شناس بالینی در شهر اصفهان در سال 1401  بودند. نمونه­گیری به روش در دسترس مبتنی بر معیارهای ورود انجام و 45 تن از مادران انتخاب و به طور تصادفی و با استفاده از قرعه‌کشی در سه گروه (دو گروه مداخله و یک گروه گواه) و هر گروه به تعداد 15 تن جایگزین شدند. داده­ها از طریق پرسش‌نامه‌های سازگاری اجتماعی بل (1961) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) جمع­آوری شد. آموزش تاب­آوری (تدوین و اعتبارسنجی شده در مطالعه حاضر) و روان‌شناسی مثبت­نگر مبتنی بر نظریه سلیگمن و همکاران (2006) هر یک طی 9 جلسه 95 دقیقه­ای اجرا و گروه گواه آموزش را بعد از اتمام کار دریافت کردند. در راستای تحلیل استنباطی، داده­ها از طریق تحلیل واریانس اندازه‌های تکرار شده و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد آموزش تاب­آوری و روان‌شناسی مثبت­نگر بر ارتقا تاب‌آوری (94/9=F، 01/0>p) مادران اثربخش بود. اما آموزش تاب­آوری و روان‌شناسی مثبت­نگر بر ارتقا سازگاری اجتماعی (80/3=F، 05/0>p) مادران اثربخش نبود. همچنین بین دو گروه آموزش تاب­آوری و آموزش مثبت­نگر با گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت (01/0>p)، ولی بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p). نتیجه­ گیری: نتایج نشان‌دهنده اثربخشی آموزش تاب­آوری و روان‌شناسی مثبت­نگر بر افزایش تاب‌آوری مادران افراد دارای ملال جنسیتی بود. می­توان از این دو نوع آموزش برای کمک به ارتقاءتاب‌آوری مادران این افراد استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Resilience and Positive Psychology Training on Resilience and social Adjustment of Mothers of Children with Gender Dysphoria Disorder

نویسندگان [English]

  • Delaram Badiei 1
  • Mohsen Gholparvar 2
  • Asghar Aghaei 3
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was administered with the aim of comparing the effectiveness of resilience training and positive psychology training on resilience and social adaptability of mothers of children with gender dysphoria disorder. Method: The current research was a quasi-experimental type with a pre-test, post-test design with a control group and a two-month follow-up. The statistical population included all mothers with children suffering from gender dysphoria, who were diagnosed through membership in official groups of people suffering from gender dysphoria and diagnosed through a diagnostic interview by a clinical psychologist in Isfahan city in 2022. Sampling was done using the accessible method based on the entry criteria and 45 mothers were selected and randomly and using lottery in three groups (two intervention groups and one control group) and each group was replaced by 15 people. Data were collected through social adjustment questionnaires of Bell (1961) and Connor and Davidson resilience (2003). Resilience training (edited and validated in the present study) and positive psychology based on the theory of Seligman et al. (2006) were each implemented during 9 sessions of 95 minutes and the control group received the training after completing the work. In line with the inferential analysis, the data were analyzed through variance analysis of repeated measures and Bonferroni's post hoc test using SPSS version 26 software. Results: The results showed that resiliency training and positive psychology were effective in improving the resilience of mothers (F=9.94, p<0.01). However, resilience training and positive psychology were not effective in promoting social adaptation of mothers (F=3.80, p<0.05). Also, there was a significant difference between the two groups of resilience training and positive training with the control group (p<0.01), but there was no significant difference between the two experimental groups (p<0.05). Conclusion: The results showed the effectiveness of resilience training and positive psychology on increasing the resilience of mothers of people with gender boredom. These two types of training can be used to help improve the resilience of the mothers of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience training
  • positive training
  • gender dysphoria disorder
  • resilience
  • social adaptability
References
Aliakbarzadeh Arani, Z., Taghavi, T., Dokht Sharifi, N., Noghani, F., Faghihzadeh, S., Khari Arani, M. (2012). The effect of education on the social adaptation of mothers of educable mentally retarded children based on the theory of adaptation. Fayez Scientific Research Journal, 16(2), 128-134. (In Persian)
Badiei, D. (2022). Developing a Resilience Training Package for Mothers with Sexual Malaise and Comparing its Effectiveness with Positive Thinking Training Package on Resilience, Psychological Well-being, Social Adaptation, Social Support, and Interpersonal Forgiveness. (Doctoral dissertation, Isfahan Islamic Azad University, Iran).  (In Persian)
Bakhshizadeh, S., Afrouz, G., Bepezhoo, A., Ghobari Bonab, B., & Shokouhi, Y. (2016). The Effect of Islamic Spirituality-Based Resilience Skills Training on Mental Health and Spiritual Resilience in Mothers of Slow-Paced Children (Intellectual Disabilities). Armaghan-e-Danesh, 21(5), 492-512.  (In Persian)
Bayrakli, H., & Kaner, S. (2012). Investigating the Factors Affecting Resiliency in Mothers of Children with and without Intellectual Disability. Educational Sciences: Theory and Practice12(2), 936-943.
Bell, H. M. (1961). The adjustment inventory (adult form). Stanford Univ. Press.
Benani, M., Amini, N., Borjali, M., & Keykhosravani, M. (2021). The effectiveness of acceptance and commitment-based parenting education and positive psychology-based parenting education on resilience and mother-child relationship in mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Applied Family Studies, 2(3), 337-360.  (In Persian)
Besharat, M. A. (2007). Resilience, vulnerability, and mental health. Journal of Psychological Sciences, 6(24), 373-383.  (In Persian)
Boettcher, J., Denecke, J., Barkmann, C., & Wiegand-Grefe, S. (2020). Quality of life and mental health in mothers and fathers caring for children and adolescents with rare diseases requiring long-term mechanical ventilation. International journal of environmental research and public health17(23), 8975.
Bonanno, G. A., & Mancini, A. D. (2012). Beyond resilience and PTSD: Mapping the heterogeneity of responses to potential trauma. Psychological trauma: Theory, research, practice, and policy, 4(1), 74-86
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cartaya, J., & Lopez, X. (2018). Gender dysphoria in youth: a review of recent literature. Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity, 25(1), 44-48.
Carter, B. (2014). Parenting a sick child: Challenge and resilience. Journal of Child Health Care18(2), 99-100.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.
Csikszentmihalyi, M., & Larson, R. (2014). Flow and the foundations of positive psychology (Vol. 10). Springer.
Dasht-e-Bozorgi, Z., & Shamshirgaran, M. (2018). The effectiveness of positive thinking education on social competence and health resilience in nurses. Journal of Positive Psychology, 4(2), 13-24.  (In Persian)
Dhejne, C., Van Vlerken, R., Heylens, G., & Arcelus, J. (2016). Mental health and gender dysphoria: A review of the literature. International review of psychiatry, 28(1), 44-57.
Din, S., Shah, M., Jamal, H., & Bilal, M. (2015). Rehabilitation and social adjustment of people with burns in society. Burns, 41(1), 106-109.
Duff, A. J. (1998). Understanding Post-traumatic Stress: A Psychosocial Perspective on PTSD and Treatment. The British Journal of Clinical Psychology, 37(2), 242-251
Easterbrooks, M. A., Chaudhuri, J. H., Bartlett, J. D., & Copeman, A. (2011). Resilience in parenting among young mothers: Family and ecological risks and opportunities. Children and Youth Services Review, 33(1), 42-50.
Eisenhower, A. S., Baker, B. L., & Blacher, J. (2005). Preschool children with intellectual disability: syndrome specificity, behaviour problems, and maternal well‐being. Journal of intellectual disability research, 49(9), 657-671.
Eisinijad, O., & Heydarian Mansour, M. (2021). The effectiveness of resilience training on improving the quality of marital life and resilience of free families (war prisoners). Military Medicine Journal, 22(5), 410-420. (In Persian)
Ghadampour, E., Heydariani, L., Kalantar, J., & Naseri Hanis, G. (2021). The effect of moral intelligence education through storytelling on the academic, social, and emotional adaptation of students. Journal of Teaching and Learning, 8(2), 37-54. (In Persian)
Gharehgirian, S., Poladi, R. A., & Kikhavani, M. (2020). The effectiveness of positive psychotherapy on mental vitality, resilience, and self-compassion in mothers of children with cerebral palsy. Exceptional Individuals Psychology, 9(35), 1666. (In Persian)
Ghoreishi, M. K., Asadzadeh, H., & Hosseini, K. A. (2018). Structured Pattern for Parental Stress Based on Self-Conscious Affect and Family Performance of Children With Autism. Journal of Modern Rehabilitation, 12(3), 201-208.
Graham, S. (2018). Race/ethnicity and social adjustment of adolescents: How (not if) school diversity matters. Educational Psychologist53(2), 64-77.
Haji Agha Nazari, Y., Zare Nistank, M., Tabatabaei, F. S., & Dadashi, M. (2021). The effectiveness of family resilience training on social adaptation of military families. Military Caring Sciences, 8(3), 254-263.  (In Persian)
Hamid, A. Y. S. (1993). Child-family characteristics and coping patterns of Indonesian families with a mentally retarded child. The Catholic University of America.
Hasanvandi, S., Ghazi, S., & Ghadampour, E. (2017). The effect of positive therapy program on psychological well-being of women with children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Yafteh, 19(2), 30-40.  (In Persian)
Hashemi, S., Dortaj, F., Sadi Pour, E., & Asadzadeh, H. (2017). Structural model of shame and guilt emotions based on parenting styles: The mediating role of attachment styles. Applied Psychology, 11(1), 475-493. (In Persian)
Herrman, H., Stewart, D. E., Diaz-Granados, N., Berger, E. L., Jackson, B., & Yuen, T. (2011). What is resilience? The Canadian Journal of Psychiatry56(5), 258-265.
Hosseinalizadeh, M., Dadashloo, F., & Atashin-Jabine, M. (2021). The effectiveness of positive thinking education on cognitive flexibility and resilience of mothers with children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Growth in Psychological Science, 9(2), 135-142.  (In Persian)
Hosseini-Ghomi, T., & Jahanshahi, Z. (2021). The effectiveness of resilience training on stress and mental health of mothers with children with intellectual disabilities. Counseling and Psychotherapy Culture, 12(46), 205-228.  (In Persian)
Jamshidi Aini, A., & Rezavi, V. S. (2017). The effectiveness of resilience training on stress and psychological well-being of nurses in a military center in Kerman. Ibn Sina, 19(4), 38-44.  (In Persian)
Keshavarz R, Agha Bozorgi S, Shariat S, Hamidi M. (2018). The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Mental Endurance, Self-Compassion and Resilience of Infertile Women. JSBCH 2018; 2 (2) :235-244
Khanjani, M., Sohrabi, F., & Aazami, Y. (2018). The effect of stress management and resilience promotion program on psychological well-being, meaning in life, optimism, and life satisfaction of single mothers. Journal of Psychiatric Nursing, 6(2), 11-1.  (In Persian)
Kim, J., & Na, H. (2017). Effects of a positive psychotherapy program on positive affect, interpersonal relations, resilience, and mental health recovery in community-dwelling people with schizophrenia. Journal of Korean Academy of Nursing47(5), 638-650.
Leppin, A. L., Gionfriddo, M. R., Sood, A., Montori, V. M., Erwin, P. J., Zeballos-Palacios, C., Bora, P. R., Dulohery, M. M., Brito, J. P., Boehmer, K. R., & Tilburt, J. C. (2014). The efficacy of resilience training programs: a systematic review protocol. Systematic Reviews, 3(1), 20.
Levitan, N., Barkmann, C., Richter-Appelt, H., Schulte-Markwort, M., & Becker-Hebly, I. (2019). Risk factors for psychological functioning in German adolescents with gender dysphoria: poor peer relations and general family functioning. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(11), 1487-1498.
Li, M. H., Eschenauer, R., & Persaud, V. (2018). Between avoidance and problem solving: Resilience, self‐efficacy, and social support seeking. Journal of Counseling & Development96(2), 132-143.
Li, Z. S., & Hasson, F. (2020). Resilience, stress, and psychological well-being in nursing students: A systematic review. Nurse education today90, 104440.
Lopez, S. J., Pedrotti, J. T., & Snyder, C. R. (2018). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. Sage publications.
Magtibay, D. L., Chesak, S. S., Coughlin, K., & Sood, A. (2017). Decreasing stress and burnout in nurses: Efficacy of blended learning with stress management and resilience training program. JONA: The Journal of Nursing Administration, 47(7/8), 391-395.
Managa, S., & Chandrasekaran, V. (2015). A study on adjustment of college students. Scholarly research journal for interdisciplinary studies3(16), 2622-2629.
Margalit, M., & Kleitman, T. (2006). Mothers’ stress, resilience and early intervention. European Journal of Special Needs Education21(3), 269-283.
McCubbin, H. I., McCubbin, M. A., Thompson, A. I., Sae-Young, H., & Allen, C. T. (1997). Families under stress: What makes them resilient. Journal of family and Consumer Sciences89(3), 2-16
Mednick, L., Cogen, F., Henderson, C., Rohrbeck, C. A., Kitessa, D., & Streisand, R. (2007). Hope more, worry less: Hope as a potential resilience factor in mothers of very young children with type 1 diabetes. Children's Healthcare, 36(4), 385-396.
Mizock, L., & Lewis, T. K. (2008). Trauma in transgender populations: Risk, resilience, and clinical care. Journal of Emotional Abuse, 8(3), 335-354.
Mohammadi, I., & Sajadian, E. (2020). The effectiveness of resilience education on social adaptation and purposefulness in life in elderly men residing in nursing homes. Aging Psychology, 5(2), 89-100. (In Persian)
Mohammadi, M. (2005). Investigating effective factors on resilience in individuals at risk of substance abuse. Doctoral dissertation, University of Welfare and Rehabilitation Sciences. (In Persian)
Moran, P., Romaniuk, H., Coffey, C., Chanen, A., Degenhardt, L., Borschmann, R., & Patton, G. C. (2016). The influence of personality disorder on the future mental health and social adjustment of young adults: a population-based, longitudinal cohort study. The Lancet Psychiatry3(7), 636-645.
Nabors, L. A., Adabla, S., & Merianos, A. L. (2022). Predictors of family resilience, emotional, behavioral, and developmental concerns and emergency room visits for children with asthma. Families, Systems, & Health, 40(2), 171-179
Naghshbandi, S. (1999). Standardization of the Social Adaptation Questionnaire (SAS). Doctoral dissertation, Islamic Azad University, Roudehen. (In Persian)
Narimani, F., Azmudeh, M., Livarjani, S., & Mesarabadi, J. (2021). Comparison of the effectiveness of positive psychology and metacognitive group education on anxiety and resilience of adolescent girls in the COVID-19 quarantine. Applied Family Therapy, 2(Special Issue on COVID-19), 309-327. (In Persian)
Nikrah, N., Zare, M., & Khakbaz, H. (2015). The effectiveness of group social problem-solving education on increasing the resilience of mothers with addicted children. Social Welfare, 15(56), 185-199. (In Persian)
Nourian, M., Tajalli, S., Fomani, F. K., Heidari, A., & Nasiri, M. (2021). Resilience and Associated Factors in Mothers of Children with Congenital Heart Disease: A Cross-Sectional Study. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 9(4), 336-347
O’Connell, B. H., O’Shea, D., & Gallagher, S. (2016). Enhancing social relationships through positive psychology activities: A randomised controlled trial. The Journal of Positive Psychology, 11(2), 149-162.
Parsakia, K., & Darbani, S. (2022). Effectiveness of strength-based counseling on self-worth of divorced women. Journal of Applied Family Therapy, 3(1), 687-700.
Pourrezaei, S. S., & Hafezian, M. (2017). The effectiveness of positive thinking skills training on social, emotional, and academic adaptation of students. School Psychology and Education, 6(1), 26-47.  (In Persian)
Rashidzadeh, A., Badri Gargari, R., & Vahedi, S. (2018). The effect of positive thinking skills training based on spiritual resources and Islamic beliefs on resilience and psychological well-being of mothers with autistic children. Practical Issues in Islamic Education and Training, 3(2), 59-86.  (In Persian)
Rathee, S., Kumar, P., & Singh, A. R. (2019). Burden and quality of life among caregivers of children with intellectual impairment: Across the gender. Journal of Disability Studies, 5(2), 33-36.
Rezazadeh Moghadam, S., Khodabakhshi Koolaee, A., Hamidipour, R., & Sanaei, A. (2018). The effectiveness of positive psychology on hope and resilience of mothers with children with intellectual disabilities. Journal of Psychiatric Nursing, 6(3), 32-38.  (In Persian)
Romera, E. M., Gómez, O. (2016). The mediating role of psychological adjustment between peer victimization and social adjustment in adolescence. Frontiers in psychology, 7, 1749.
Sabzemanesh-Jafari, S., Amraei, K., & Hassanzadeh, N. (2021). The effectiveness of family resilience training on psychological hardiness of mothers with physically-disabled children. Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 7(4), 29-37.  (In Persian)
Sawyer, M. G., Bittman, M., La Greca, A. M., Crettenden, A. D., Harchak, T. F., & Martin, J. (2010). Time Demands of Caring for Children with Autism: What are the Implications for Maternal Mental Health? Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(5), 620-628.
Sefarrahimi, E., Hosseynian, S., & Zandipour, T. (2017). The effect of positive thinking training on the perception of competence and social skills of orphan and neglected children. Journal of Child and Adolescent Mental Health, 4(1), 13-23. (In Persian)
Seligman, M. (1991). Grandparents of disabled grandchildren: Hopes, fears, and adaptation. Families in Society72(3), 147-152.
Seligman, M. E., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American psychologist, 61(8), 774-782
Sharifi Daramadi, P. (2011). The effect of social skills training based on cognitive-behavioral approach on the adaptation of blind students. Journal of Exceptional Individuals Psychology, 1(1), 45-66.  (In Persian)
Sho'eri, M. R., Montashlo, S., & Heydari Nasab, L. (2019). An injury-focused approach in the context of culture and family: A study of coping strategies in individuals with sexual malaise in the Rorschach test. Family Counseling and Psychotherapy, 9(1), 1-14. (In Persian)
Simon, L., Zsolt, U., Fogd, D., & Czobor, P. (2011). Dysfunctional core beliefs, perceived parenting behavior and psychopathology in gender identity disorder: A comparison of male-to-female, female-to-male transsexual and nontranssexual control subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry42(1), 38-45.
Smith, B., Shatté, A., Perlman, A., Siers, M., & Lynch, W. D. (2018). Improvements in resilience, stress, and somatic symptoms following online resilience training: A dose–response effect. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 60(1), 1-15
Vahia, V. N. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5: A quick glance. Indian J Psychiatry, 55(3), 220-223.
Walker, B. (2020). Resilience: what it is and is not. Ecology and Society25(2).112-119
Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. Family process42(1), 1-18.
Walsh, F. (2015). Strengthening family resilience. Guilford publications.
Wong, P. T. (2013). Cross-cultural positive psychology. Encyclopedia of Cross-cultural Psychology. Oxford, UK: Wiley Blackwell Publishers. Retrieved from http://www. drpaulwong. com/cross-cultural-positive-psychology.
Yousefian, Z., Aminnasab, A., & Sahati, M. (2020). The effectiveness of positive psychotherapy on resilience, mental well-being, and self-esteem of mothers with type 2 diabetes. Family Counseling and Enrichment, 5(1), 1-16. (In Persian)
Yunanto, T. A. R., & Hasanat, N. U. (2019). Group positive psychotherapy improves resilience of gay people living with HIV/AIDS. makara human behavior studies in asia (makara hubs-asia)23(1), 113-124.