اثربخشی بسته ی آموزشی الگوی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش بر توانمندی شناختی کودکان پیش از دبستان دارای هوشبهر متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/aftj.2023.380975.1897

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی بسته آموزشی الگوی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش بر توانمندی شناختی کودکان پیش از دبستان دارای هوشبهر متوسط بود. روش پژوهش: پژوهش کاربردی بود و از روش آزمایشی( گروه آزمایش و کنترل) استفاده شد. جامعه آماری را کلیه والدین دارای فرزند پیش از دبستان و فرزندانشان در شهر اراک در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد 20 نفر از والدین و فرزندانشان ( 9 دختر و 11 پسر) به صورت تصادفی از یک مرکز پیش دبستانی جامع انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از مقیاس هوشی تهران- استنفورد- بینه برای سنجش توانمندی شناختی کودکان استفاده شد. سپس والدین گروه آزمایش 13 جلسه آموزش دریافت کردند. در پایان پس آزمون روی همه دانش آموزان اجرا شد. داده ها با استفاده مدل آماری تحلیل کوواریانس و در محیط SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بسته آموزشی بر هوشبهر غیرکلامی( 85/11F=، 05/0< P)، هوشبهر کلامی(93/9F=، 05/0< P)، هوشبهر کل(12/14F=، 05/0< P)، استدلال سیال(43/10F=، 05/0< P)، دانش(33/9F=، 05/0< P)، استدلال کمی(38/9F=، 05/0< P)، پردازش دیداری- فضایی(70/9F=، 05/0< P) و حافظه فعال(26/9F=، 05/0< P) اثر مثبت داشته است. نتیجه گیری: در سنین طلایی، با آموزش والدین و غنی سازی محیط، می‌توان روی رشد توانمندی‌های شناختی کودکان و پیامدهای مثبت آن اثر مثبت گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Parental Behavior Model Educational Package Based on the Lived Experiences of Parents with Gifted Children on the Cognitive Ability of Pre-school Children with Modrate Intelligence

نویسندگان [English]

  • Jamileh Khodadadi 1
  • Ahmmad Abedi 2
  • mokhtar malekpour 3
  • Amir Ghamarani 4
1 Department of Psychology and Education of children with special needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of children with special needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Psychology and Education of children with special needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology and Education of children with special needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the Parental behavior model educational package based on the lived experiences of parents with gifted children on the cognitive ability of pre-school children with moderate intelligence. Method: The research was applied and the experimental method (experimental and control group) was used. The statistical population consisted of all parents with preschool children and their children in Arak from October 2020 to October 2021. 20 parents and their children (9 girls and 11 boys) were randomly selected from a comprehensive preschool center and were divided into two experimental and control groups. Tehran-Stanford-Bineh intelligence scale was used to measure children's cognitive ability. Then the parents of the experimental group received 13 training sessions. At the end, the post-test was administered to all students. The data were analyzed using the statistical model of analysis of covariance and with the SPSS (version 26). Results: The findings showed that the educational package had a positive effect on non-verbal intelligence (F=11/85, P<0/05), verbal intelligence (F=9/93, P<0/05), total intelligence (F=14/12, P<0/05), fluid reasoning (F=10/43, P<0/05), knowledge (F=9/33, P<0/05), quantitative reasoning (F=6/38, P<0/05), visual-spatial processing (F=9/70, P<0/05) and working memory (F=9/26, P<0/05). Conclusion: in the golden age, with parent education and enriching the environment, it is possible to had positive effect on the development of children abilities and its positive consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental behavior model
  • lived experience
  • cognitive ability
افروز، غلامعلی.، یزدان پناه، جمیل.، و کریمیان،حیدر. (1391). اثربخشی برنامه دانش افزایی مادران بر خلاقیت کودکان تیزهوش. فصلنامه راهبردهای آموزش. 5 (1): 50-45.
بارکلی، راسل. (1394). آموزش کودکان با نقص توجه- بیش فعالی. احمد عابدی و عادله شعرباف. اصفهان: کاوشیار.
حجازی، الهه. (1382). برداشت کودکان و نوجوانان از مفهوم هوش: تحول نظریه ضمنی هوش. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. 33 (2): 108-71.
خدادادی، جمیله.، عابدی، احمد.، ملک­پور، مختار.، و قمرانی، امیر. (1401). تدوین بسته­ی آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیش دبستانی تیزهوش. مجله روانشناسی. 26 (3): 221-212.
سپاسی، حسین.، شهنی ییلاق، منیجه.، و باقری، صرفناز. (1388). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی اول دبستان بر حسب جنسیت و آموزش‌های پیش دبستانی با کنترل هوش. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 16 (2): 112-93.
سیفی، فرزانه.، و سعادتمند، زهره. (1396). تاثیر بازی‌های وانمودی بر هوش دیداری- فضایی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان. 3 (9): 83-98.
شکوهی یکتا، محسن.، اکبری زردخانه.، سعید.، و سهراب پور،غلامرضا. (1394). اثربخشی کارگاه آموزشی کودک اندیشمند بر شیوه‌های فرزند پروری والدین و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی. فصلنامه سلامت روانی کودک. 15 (3): 53-45.
شکوهی یکتا، محسن.، پرند، اکرم.، و درگاهی، محبوبه. (1395). مداخله‌های پیشگیرانه خانواده محور: تاثیر بر روابط والد- کودک و روش‌های تربیتی والدین. فصلنامه سلامت روانی کودک.3 (2): 63-55.
شوشتری، مژگان.، ملک پور،مختار.، عابدی، احمد.، و قمرانی، امیر. (1395). بررسی اثربخشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی کودکان تیزهوش پیش دبستانی. فصلنامه کودکان استثنایی. 16 (3): 14-5.
علی اکبری، مهناز.، علیپور، احمد.، و درنجفی شیرازی، مهناز. (1393). اثر بخشی قصه گویی بر مولفه‌های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 2 (6): 33-43.
غنائی چمن آباد، علی.، و کارشکی، حسین. (1390). تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی. پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره. 1 (1): 167-178.
قاسم تبار، نبی الله.، مفیدی،فرخنده.، زاده محمدی، علی و قاسم تبار، عبدالله. (1390). تاثیر آموزش موسیقی در مهارت‌های پایه ریاضی کودکان پیش دبستان. روانشناسی تحولی. 7 (27): 254-245.
قدرتی، مهدی.، افروز، غلامعلی.، شریفی درآمدی، پرویز.، و هومن، حیدرعلی. (1390). تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش برمبنای هوش، سن و رضامندی والدین آنان. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.1 (3): 22-1.
کامکاری، کامبیز. (1397). روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی. فصلنامه کودکان استثنایی. 18 (3): 15-28.
ملک پور، مختار. و نسائی مقدم، بیان. (1393). تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر. مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 1 (6): 154-141.
ملک پور، مختار. (1393). دایره المعارف کودکان با نیازهای خاص (استثنایی). با همکاری مژگان شوشتری.اصفهان: انتشارات دارخوین.
مظلوم، سیده. مرجان.، و رحیم زاده، سوسن. (1399). بازخورد والدین به سواد و مهارت‌های شناختی در کودکان پیش دبستانی. روانشناسی تحولی. 16 (63): 298-289.
نجاتی، وحید. (1392). پرسش نامه توانایی‌های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روانسنجی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. 15 (2): 19-11.
هادی­پور، محبوبه.، جمهری، فرهاد.، و احدی، حسن. (1394). تاثیر برنامه آموزشی مادران مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 11 (38): 66-43.
References
Afrooz, G. A., Yazdan Panah, J., & Karimian, H. (2012). The effectiveness of mothers' knowledge enhancement program on the creativity of gifted children. Education Strategies Quarterly. 5 (1): 45-50. (In Persian)
Ali Akbari, M., Alipour, A., & Dornajafi Shirazi, M. (2014). The effectiveness of storytelling on the components of moral intelligence of preschool girls in Isfahan city. Two scientific-research quarterly journals of social cognition. 2 (6): 33-43. (In Persian)
Barclay, R. (2015). Education of children with attention deficit-hyperactivity disorder. Ahmed Abedi and Adila Shearbaf. Isfahan: Kavashiar. (In Persian)
Breinholt, A., & Holm, A. (2020). Heterogeneous effects of less educated mothers’ further education during early childhood on children’s educational performance in adolescence. Research in Social Stratification and Mobility. 68, on page100506.
Byford, M., Kuh, D.,& Richards, M. (2012). Parenting practices and intergenerational associations in cognitive ability. International Journal of Epidemiology. 14 (1): 263-272.
Demir-Lira, O.E., Applebaum, L.R., Goldin- Meadow, Susan.,& Levine, S.C. (2019). Parents’ early book reading to children: Relation to children's later language and literacy outcomes controlling for other parent language input. Developmental Science. 22 (3): https://doi.org/10.1111/desc.12764.
Friedman-Krauss, A., Bernstein, S., & Barnett, W.S. (2019). Early childhood education: three pathways to better health. preschool policy update. National Institute for Early Education Research.
Ganzach, Y. (2010). Parents’ education, cognitive ability, educational expectations and educational attainment: Interactive effects. British Journal of Educational Psychology. 70 (3): 419-441.
Ghanai Chamanabad, A., & Karsheki, H. (2011). The effect of balanced sports movements on the objective intelligence of preschool children. Clinical psychology research and counseling. 1 (1): 167-178. (In Persian)
Ghasem Tabar, M., Mofidi, F., Zadeh Mohammadi, A., & Ghasem Tabar, A. (2011). The effect of music education on the basic math skills of preschool children. Evolutionary psychology. 7 (27): 254-245. (In Persian)
Ghodrati, M., Afrooz, G. A., Sharifi Daramadi, P., & Homan, H. A. (2011). Explaining the creativity of gifted students based on their intelligence, age and the consent of their parents. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People. 1 (3): 1-22. (In Persian)
Hadipour, M, Jomahri, F., & Ahadi, H. (2015). The effect of mother's educational program based on Dewick's theory of intelligence mentality on the learning behaviors of four to six year old children. Educational Psychology Quarterly. 11 (38): 66-43. (In Persian)
Heineck, G.,& Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits in Germany. Labour Economics. 17 (3): 535-546.
Hijazi, E. (2012). Children's and teenagers' understanding of the concept of intelligence: Evolution of the implicit theory of intelligence. Journal of Psychology and Educational Sciences. 33 (2): 108-71. (In Persian)
Horton, S. S. 2019, The effects of early childhood education on academic outcomes. Ph.D. Dissertation. Department of Educational Leadership, Mississippi State University. USA.
Johnston, M. V. (2004). Clinical disorders of brain plasticity, Brain Development.26 (2): 73-80.
Kamkari, K. (2018). Diagnostic validity of the new version of the Tehran-Stanford-Bineh intelligence test in students with attention deficit hyperactivity disorder. Exceptional Children's Quarterly. 18 (3): 15-28. (In Persian)
Khodadadi, J., Abedi, A., Malekpour, M., & Ghamarani, A. (2022). Compilation of a parenting behavior training package based on the lived experiences of parents with gifted preschool children. Journal of psychology. 26 (3): 221-212. (In Persian)
 Kukoja, K. (2019). The effect of early childhood education and care services in latvia. Journal of Teacher Education for Sustainability, 21 (2): 17-26.
Malekpour, M. (2014). Encyclopedia of children with special needs. With the cooperation of Mozhgan Shushtri. Isfahan: Darkhoin Publications. (In Persian)
Malekpour, M., & Nasaj Moghadam, B. (2014). The effect of sand play therapy on the cognitive development of educable mentally disabled children. Scientific-research journal of cognitive and behavioral sciences. 1 (6): 154-141. (In Persian)
Mazloum, S. M., & Rahimzadeh, S. (2020). Parents' feedback on literacy and cognitive skills in preschool children. Evolutionary psychology. 16 (63): 298-289. (In Persian)
Modeste, J. M. (2016). Effects of early childhood education on kindergarten readiness scores. Ed.D. Dissertation. College of education, Walden University, USA.
Nejati, V. (2013). Cognitive Abilities Questionnaire: Design and review of psychometric properties. Cognitive science news quarterly. 15 (2): 11-19. (In Persian)
Prime, H., Wade, M., & Gonsalez, A. (2020). The link between maternal and child verbal abilities: An indirect effect through maternal responsiveness. Developmental Science. 23 (3): https://doi.org/10.1111/desc.12907.
Rindermann, H., Hoang, Q.S.N., & Baumeister, A. E.E. (2013). Cognitive ability, parenting and instruction in Vietnam and Germany. Intelligence. 41 (5): 366-377.
Seifi, F., & Saadatmand, Z. (2016). The effect of pretend games on visual-spatial intelligence of preschool children. Preschool and elementary school studies quarterly. 3 (9): 83-98. (In Persian)
Sepasi, H., Shahni Yilaq, M, & Bagheri, S. (2009). Comparison of academic performance of first grade elementary school students according to gender and preschool education with intelligence control. Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz. 16 (2): 112-93. (In Persian)
Shakohi Yekta, M., Akbari Zardkhane., S., & Sohrabpour, G. (2015). The effectiveness of the thinking child training workshop on parents' parenting methods and preschool children's behavioral problems. Children's Mental Health Quarterly. 15 (3): 53-45. (In Persian)
Shokohi Yekta, M., Parand, A., & Dargahi, M. (2016). Family-centered preventive interventions: impact on parent-child relationships and parenting methods. Child Mental Health Quarterly. 3 (2): 55-63. (In Persian)
Shoushtari, M., Malekpour, M., Abedi, A., & Ghamarani, A. (2016). Investigating the effectiveness of Sternberg's successful intelligence program on working memory and executive functions of gifted preschool children. Exceptional Children's Quarterly. 16 (3): 5-14. (In Persian)
Treat, A. E., Sheffield Morris, A., Williamson, A. C., Hays-Grudo, J.,& Laurin, D. (2019). Adverse childhood experiences, parenting, and child executive function. Early child development and care. 189 (6): https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1353978.
Tze-king ng, D., Fisher, J., Lan AU, M., & Kailo, S. (2020). Parental perceptions of holistic early childhood education Hong Kong. Educational Planning, 27 (1): 49-60.
Wei, W., Li, Y.,& Hong-Ying, S. (2019). Predicting the growth patterns in early mathematics achievement from cognitive and environmental factors among Chinese kindergarten children. Learning and individual differences. 79.