دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1400، صفحه 1-534 
تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی بهزیستی جنسی مردان ایرانی

صفحه 235-267

10.22034/aftj.2021.294259.1134

کوروش قنبری؛ ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


جایگاه عرف در ازدواج سفید از نظر فقه اسلام

صفحه 534-545

10.22034/aftj.2022.288318.1098

عبدالله علیزاده؛ روح الله افضلی گروه؛ مجید خزایی