اثربخشی درمان مثبت گرا بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین میزان اثربخشی درمان مثبت گرا بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری بود. روش پژوهش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود که 52 نفر از زنان مبتلا به ناباروری دارای اختلال در عملکرد جنسی در بازه زمانی خرداد تا شهریور ماه سال 1400 مراجعه کننده به بخش ناباروری بیمارستان امام حسین (ع) واقع در استان تهران با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش (26 زن) و گروه گواه (26 زن) گمارده شدند. گروه ازمایش درمان مهارت‌‌های مثبت‌گرا را طی هشت جلسه 90 دقیقه ای دریافت و گروه گواه در حالت انتظار قرار داشت. هر دو گروه در سه مرحله به پرسشنامه‌های استاندارد مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز (1993) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری انجام شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله درمان مثبت گرا، بر کاهش اضطراب جنسی (76/65=F، 001/0=P) و افسردگی جنسی (36/99=F، 001/0=P) و بهبود رضایت جنسی (73/40=F، 001/0=P) در گروه آزمایش موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0 =P). نتیجه گیری: در حوزه درمان با تاکید بر لزوم استفاده از درمان های روان شناختی جدید و موثر، می توان از روان درمانی مثبت گرا با توجه به ماهیت و کاردکرد آن برای درمان اختلال های جنسی و روانشناختی مربوط به ناباروری به طور انفرادی و گروهی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Positive Psychotherapy in Improving Sexual Anxiety, Satisfaction, and Depression in Female Infertile Patients

نویسندگان [English]

  • Majid Saffarinia 1
  • Zohreh Mortezaei 2
  • Ahmad Alipour 1
1 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Health Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of positive psychotherapy on sexual anxiety, satisfaction, and depression in female infertile patients. Methods: The study was a clinical trial with a pretest-posttest and follow-up design which selected 52 infertile women with sexual dysfunction who visited the infertility ward of Imam Hussein Hospital in Tehran province from June to September 2021 using the purposive sampling method and then randomly assigned them to the experimental group (n=26) and the control group (n=26). The experimental group received positive psychotherapy skills in eight 90-minute sessions, and the control group was on the waiting list. Both groups responded to the standard Sexuality questionnaires by Snell, Fisher, and Walters (1993) in three stages. Data analysis was performed using multivariate repeated-measures analysis of variance (ANOVA). Result: The results indicated that the positive psychotherapy intervention decreased sexual anxiety (F=65.76, P=0.001), sexual depression (F=99.36, P=0.001), and improved sexual satisfaction (F=40.73, P=0.001) in the experimental group, and the impact was stable at the follow-up stage (P=0.05). Conclusion: Positive psychotherapy can be utilized individually and in groups to treat sexual and psychological disorders related to infertility according to its nature and function by emphasizing the need to use new and effective psychological therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Anxiety
  • Sexual Depression
  • Sexual Satisfaction
  • Positive Psychotherapy
  • Infertility
افطاری، شکوه.، محسن زاده، فرشاد.، و زهراکار، کیانوش. (1398). نحوه مقابله زنان با استرس ناباروری: یک مطالعه پدیدارشناسی. مطالعات زن و خانواده، 7(2): 9-30
حسینی، مرضیه. (1393). رابطه مولفه های جنسی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متاهل گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ارسنجان.
سام خانیانی، اسحاق.، جمهری، فرهاد.، احدی، حسن.، و خلعتبری، جواد. (1400). اثربخشی رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران کرونری قلبی زودرس. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 64(4): 3700-3731.
شمس مورکانی، راضیه.، فهامی، فریبا.، و نقشینه، الهام. (1400). مقایسه عملکرد و رضایت جنسی زنان تحت درمان با دو نوع داروی تحریک کننده تخمک‌گذاری کلومیفن و لتروزول. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 24(4): 68-80
علیرضایی، سمیه. (1395). تأثیر ناباروری بر اختلال عملکرد جنسی زنان: مقاله مروری. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 19(40): 91-101
گوهرشاهی، شیوا.، سلیمانیان، علی اکبر.، و حیدرنیا، احمد. (1399). تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۴ (۹): ۸۴-۶۹
References
Ahmed MA, Mohammed AA, Ilesanmi AO, Aimakhu CO, Bakhiet AO, Hamad SB. Female Genital Tuberculosis Among Infertile Women and Its Contributions to Primary and Secondary Infertility: A systematic review and meta-analysis. Sultan Qaboos University Medical Journal [SQUMJ]. 2021.
Cohan HL, Waxmonsky JG, Fogel BN, Pradhan S, Sekhar DL. Treatment Engagement Following a Positive Mental Health Screening Questionnaire. American Journal of Preventive Medicine. 2022 Feb 28.
Dogru A, Ovayolu N, Ovayolu O. The effect of motivational interview persons with coronary heart disease on self-management and metabolic variables. JPMA. 2019; 69(294.)
Forester,K. (2010). Fear of cancer Progression and cancer related instructive Cognition in Infertility survivors. Psychology, 12(18), 1273-1280.
Jabeen F, Khadija S, Daud S. Prevalence of Primary and Secondary Infertility. Saudi J Med. 2022;7(1):22-8.
Kennette LN, Myatt B. How the Post-Secondary Classroom Can Benefit from Positive Psychology Principles. Psychology Teaching Review. 2018;24(1):63-6.
Khan H, Siddique N, Cheema RA. Association of serum follicle stimulating hormone and serum luteinizing hormone with secondary infertility in obese females in Pakistan. PAFMJ. 2021 Jan 28;71(Suppl-1):S193-96.
Hinkle M, Dodd J. A Systematic Review of Interventions Targeting Infertility-Related Distress: A Search for Active Ingredients. Journal of Sex & Marital Therapy. 2021 Aug 28:1-27.
Kaya C. Adaptation and Preliminary Validation of a Positive Psychology Assessment Tool: Character Strengths Semantic Differential Scale. Journal of Psychoeducational Assessment. 2022:07342829211070404.
Kolanska K, Uddin J, Dabi Y, d'Argent EM, Dupont C, Selleret L, Touboul C, Antoine JM, Chabbert-Buffet N, Daraï E. Secondary infertility with a history of vaginal childbirth: Ready to have another one?. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. 2022 Jan 1;51(1):102271.
Hsu I, Hsu L, Dorjee S, Hsu CC. Bacterial colonization at caesarean section defects in women of secondary infertility: an observational study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2022 Dec;22(1):1-1.
Muro A, Soler J, Cebolla A, Cladellas R. A positive psychological intervention for failing students: Does it improve academic achievement and motivation? A pilot study. Learning and Motivation. 2018 Aug 1;63:126-32.
Noferesti A, Tavakol K. Positive psychotherapy based on “belief in divine goodness” for subclinical depression in Iran: treatment development, feasibility, and preliminary results. Mental Health, Religion & Culture. 2022 Apr 21:1-9.
Okun O. The positive face of human capital, psychological capital, and well-being. InResearch Anthology on Changing Dynamics of Diversity and Safety in the Workforce 2022 (pp. 203-222). IGI Global.
Saif J, Rohail I, Aqeel M. Quality of life, coping strategies, and psychological distress in women with primary and secondary infertility; a mediating model. Nat. Nurt. J. Psychol. 2021 Jun 9;1:8-17.
Seligman, M.P. (2015). Positive psychology: fundamental assumption. The psychologist, 16, 126-127.
Snell WE, Fisher TD, Walters AS. (1993). The Multidimensional Sexuality Questionnaire: An objective selfreport measure of psychological tendencies associated with human sexuality. Annals of Sex Research. 6(1): 27-55
Turner NC, Neven P, Loibl S, Andre F. Advances in the treatment of advanced oestrogen-receptor-positive breast cancer. The Lancet. 2017 Jun 17;389(10087):2403-14.
Taylor, T. Brown,G. (2012). Psycholsocial intervention for depression anxity and quality of life in cancer surviveors: Meta-analyse. INT'L.J. Dsychiatry in Medicine, 36 (1), 13-34.
Phan HP, Ngu BH, Chen SC, Wu L, Shi SY, Lin RY, Shih JH, Wang HW. Advancing the study of positive psychology: the use of a Multifaceted Structure of Mindfulness for development. Frontiers in Psychology. 2020 Jul 17;11:1602.
Wong PT. The maturing of positive psychology and the emergence of PP 2.0: A book review of Positive Psychology by William Compton and Edward Hoffman.