کشف عوامل مؤثر بر مدیریت موفق پول در زنان متأهل: مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف عوامل مؤثر بر مدیریت موفق پول در زنان متأهل بود. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد؛ شرکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 14 زن متأهل مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند و با استفاده از روش براون و کلارک (2006) تحلیل شد. یافته‌ها: در این پژوهش 10 مقوله هسته‌ای، 26 مقوله سازمان دهنده و 88 کد اولیه استخراج شد. نتایج نشان داد که نقش زنان در مدیریت موفق پول در خانواده از ده مقوله هسته‌ای کاهش هزینه‌ها، اولویت‌بندی هزینه‌ها، توافقات مالی، بودجه‌بندی مالی، کسب درآمد بیشتر، همدلی مالی، آموزش مالی، آینده‌نگری مالی، ویژگی‌های مؤثر در مدیریت پول و ارتباطات مؤثر در رشد مالی برخوردار هستند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مدیریت مالی خانواده، یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی مشترک است که نقش زن در این مدیریت حائز اهمیت است. از این رو، تأثیر زنان در مدیریت موفق پول در خانواده‌های امروزی بیش از پیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discovering the Determinants of Successful Money Management in Married Women: A Qualitative Study Based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Kobra Asadi 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Ali Mahdad 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to discover determinants of successful money management in married women. methods: The research was conducted with a qualitative method using the grounded theory. Participants were selected by a purposive sampling method and 14 married women were finally interviewed with the semi-structured method until the theoretical saturation, and the results were analyzed using a method by Brown and Clark (2006). Results: In the study, 10 core categories, 26 organizing categories, and 88 primary codes were extracted. The results indicated that the roles of women in successful money management in the family included ten core categories, namely cost reduction, cost prioritization, financial agreements, financial budgeting, more earning, financial empathy, financial education, financial foresight, effective characteristics in money management, and effective communication in financial growth. Conclusion: Family financial management is an important dimension of marital life, and the women's role is important in this management; hence, the effect of women in successful money management is critical in today's families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful management
  • Money
  • Financial management
  • Family
ایمان، محمدتقی.، و نوشادی، محمدرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3(2)؛ 15-44.
بوردیو، پیر. (1392). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردی‌ها؛ تهران: انتشارات نشر نگار
توسلی، افسانه.، و طاهری، نرگس. (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ 5(2)؛ 390-365.
خاکپور مروستی، الهه. (1394). بررسی تأثیر تفاوت در کنش‌های اقتصادی زوجین بر تعارضات خانوادگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
خطیب، سیدمهدی. (1390). این نقش‌ها واقعی است: نقش‌های زناشویی. تهران: انتشارات موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره).
سیدمن، ایروینگ. (1394). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی. ترجمه مجتبی حبیبی، هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 34-46.
شیخ هادی سیروئی، رحمان.، مدنی، یاسر.، و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1396). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر سبک‌های مدیریتی تعارض زوجین پرتعارض. فصلنامه سلامت جامعه؛ 11(3 و 4)؛ 55-47.

علیرضانژاد، سهیلا.، زنگنه، نیکزاد. (1397). دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط همسران: مطالعه‌ای در اجتماع محلی زنان «دستان سبز» و «تکیه شهدا». فصلنامه علوم اجتماعی، 27(80): 165-208

علیرضانژاد، سهیلا.، و حائری، شهلا. (1390). پول، جنسیت، توسعه: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3(7): 191-231.

فتح‌اله زاده، نوشین.، میرصیفی فرد، لیلا.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره.، و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 43(3)؛ 372-353.

فتحی، الهام.، اسمعیلی، معصومه.، فرحبخش، کیومرث.، و دانش پور، منیژه. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6(24)؛ 54-29.
صادقی آرانی، زهرا.، مزروعی نصرآبادی، اسماعیل.، و مصلحی وادقانی، مهدیه. (1398). واکاوی نگرش‌ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن. زن در توسعه و سیاست؛ 17(4): 513-538
گیدنز، آنتونی. (1390). جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ هشتم
لواف، هانیه.، شکری، امید.، و قنبری، سعید. (1393). نقش واسطه‌ای مدل‌‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی سازی و برونی ‌سازی ‌شده دختران، روانشناسی خانواده. ۱ (۲): ۳-۱۸
لوکس، استیون. (1393). قدرت؛ فرانسانی یا شر شیطانی. ترجمه: فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
References
Blanchard, V. L. (2008). Does marriage and relationship education improve couples’ communication? A meta-analytic study. Unpublished MA Thesis, Brigham Young University.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychol-ogy.Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101
Chapman, A. R. & Cattaneo, L. B. (2013). American Muslim marital quality: A preliminary investigation. Journal of Muslim Mental Health, 7(2): 1-24.
Heller, D., Watson, D., and Ilies, R. (2014). The role of person versus situation in life satisfaction: a critical examination. Psychological Bulletin, 130(4): 574-600.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context.Online Readings inPsychology and Culture, Unit 2. Retrieved fromhttp://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8
Finkel.E.J. Slotter.E.B., Luchies.L.B.,Walton.G.M.,& Gross.J.J. (2013). A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality. Over Time. Psychological Science. 4(1): 1 –7.
Fitzpatric, M. A., & Koener, A. F. (2010). Family communication schema effect on children’s resiliency. In S. Dunwoody, L. Becker, D. McLeod, & G. Kosick (Eds.), and the evolution of key mass communication concepts: Honoring Jack M. McLeod (pp. 113-138). Cresskill, NJ: Hampton.
Gottman, J. M. (2011). The science of trust: Emotional attunement for couples. New York: Norton.
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2013). The art & science of love: A weekend workshop for couples. Seattle, WA: The Gottman Institute.
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton.pp: 32-70.
Kepler, A. (2015). Marital Satisfaction: The Impact of Premarital and Couples Counseling. Master of Social Work Clinical Research Papers. 26-49.
Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2012). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Annals of the International Communication Association Journal, 26(1): 36–65.
Kvale, S. (2006). Interviews: An Introduction to Qualitative research interviewing. Thousand Oaks, C.A: Sage
Lee, A. S. (2013). Young adults committed romantic relationships: A longitudinal study on the dynamics among parental divorce relationships with mather and father, and childrens committed romantic relationship. Unpublished for the degree of doctor the University of Arizona.
Ngozi,O. Peter, N. & Stela, A. (2013). The Impact of Marital Conflicts on the Psychosocial Adjustment of Adolescents in Lagos Metropolis, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies. 320-326.
Schrodt, P., Ledbetter, A. M., & Ohrt, J. K. (2007). Parental confirmation and affection as mediators of family communication patterns and children’s mental well-being. Journal of Family Communication, 7: 23–46.
Vogler, C, Clare L., & Wiggins R.D. (2007). Money, Power and Spending Decisions in Intimate Relationships, black well/ journals/ sore. V56-il/Sore 719
Zelizer, V. (2008). The Social Meaning of Money, The American Journal of Sociology, 95(2): 24-36