دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1400، صفحه 1-459 
پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

صفحه 169-153

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور


ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه بیان خانواده

صفحه 549-566

10.22034/aftj.2023.337833.1532

شبنم کرمی؛ مسعود جان بزرگی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ هومن نامور