اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی و کیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی و مشاوره، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی وکیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع تحقیقات پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجینی که آسیب دیده از خیانت زناشویی که در سال 99-1398 به مجتمع مشاوره و خدمات روان‌شناختی آموزش پرورش شهر سبزوار مراجعه کردند بود که از بین آن‌ها تعداد 14 زوج (28 نفر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (ویسمن و همکاران، 2009) و پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) بدست آمدند. پروتکل زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی (هندریکس و همکاران، 2005) در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی (86/38=F، 001/0>p) و کیفیت زندگی (25/15=F، 001/0>p) در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی وکیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of imago-based couple therapy on improving marital turmoil and quality of life in women affected by marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Reza Jafari Nasab 1
  • Mohammad Reza Saffarian Toosi 2
  • Nazia Sadat Naseri 2
  • Hossein Akbari Amarghan 3
1 PhD student, Department of Educational Sciences and Counseling, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of imago-based couple therapy on improving marital turmoil and quality of life in women affected by marital infidelity. Methods: The present study was applied research and in terms of research method was quasi-experimental research of pre-test-post-test and follow-up research with a control group. The statistical population of the study was all couples affected by marital infidelity who referred to Sabzevar Education Counseling and Psychological Services Complex in 2019-20, of which 14 couples (28 people) were sampled. Available were selected. Data were obtained using the Marital and Communication Disorder Screening Scale (Wiseman et al., 2009) and the Quality-of-Life Questionnaire (WHO, 1996). Imago therapy couple therapy protocol (Hendrix et al., 2005) was performed on the experimental group in eight 90-minute sessions, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data. Results: The results showed that between the effectiveness of imago-based couple therapy on the improvement of marital turmoil (F=38.86, p<0.001) and quality of life (F=15.25, p<0.001) in Women affected by marital infidelity There is a significant difference. Conclusion: It can be concluded that Imago-based couple therapy was effective in improving marital turmoil and quality of life in women affected by marital infidelity and this effect continued until the follow-up period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imago
  • marital turmoil
  • quality of life
  • marital infidelity
باقری، شیما.، سپاه منصور، مژگان.، حسنی، فریبا.، و امامی پور، سوزان (1397). مقایسه از بخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر افسردگی و انتظارات زناشویی در زوجین داری تعارضات زناشویی. نشریه پژوهش توان‌بخشی در پرستاری. 5 (5): 36-22.
شاکری، سپیده سارا.، شعبانی، جعفر.، آقا محمدیان شعرباف حمیدرضا.، و عقیلی، سیدمجتبی .(1398). نقش واسطه‌ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متأهل شهر مشهد. مجله تحقیقات سلامت. ۸ (۴): ۲۲۷-۲۲۰.
آقایی، افسانه.، خانجانی وشکی، سحر.، و پاشا، شیما .(1400). اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربه خیانت زناشویی. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 12 (1): 299-313.
References
Aghajanibeigi, Z., & Abolhassan Tanhai, H. (2021). Sociological explanation of the transformation of the family institution in the light of extramarital affairs With the GT approach Case Study: Women of Qazvin. Journal of Woman and Family Studies9(4).
Bashirpour, M., Shafi'abadi, A., & Doukaneifard, F. (2020). Factors affecting the tendency to marital infidelity: A grounded theory study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences8(4), 16-27.
Bird, M., Butler, M., & Fife, S. (2007). The process of couple Healing Following infidelity, Journal of couple and relationship therapy 6, 125.
Cheraey, L., Goudarzi, M., & Akbary, M. (2019). Comparing the Effectiveness of Couple Therapy with Imago-Therapy and Feldman's Integrated Approach on Intimacy Commitment of Conflicting Spouses. Quarterly Journal of Women and Society, 10(39), 239-254.
Fatemi, M., Karbalaei, A., & Kakavand, A. (2017). The effect of imago therapy on marital intimacy among couples. Knowledge & Research in Applied Psychology17(1), 51-59.
Forouhari, S., Safari Rad, M., Moattari, M., Mohit, M. I. T. R. A., & Ghaem, H. (2009). The effect of education on quality of life in menopausal women referring to Shiraz Motahhari clinic in 2004. Journal of Birjand University of Medical Sciences16(1), 39-44.
Ghazi, B. M., Abbasi, G., & Hassanzadeh, R. (2019). The Effectiveness of education of Imago therapy on reducing regret of choosing spouse in married students. Journal of Family Research15(4), 505-518.
Hendrix, H. Hunt, H.L. Luquet., W. & Carlson, J (2015) Using the imago dialogue to deepen couples therapy.the journal of individual Psychology 71, 253-272.
Hendrix, K. H., Riehle, J. E., & Egan, B. M. (2005). Ethnic, gender, and age-related differences in treatment and control of dyslipidemia in hypertensive patients. Ethn Dis15(1), 11-16.
Javadian, S. R., & Fani Sadrabadi, A. (2021). The Lack of Satisfactory Relationships as the Contextual Cause of Extramarital Relationships in Women: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences10(3), 177-185.
Jung Ah, S. (2015). Validity of imago couple therapy’s contents and effects of application of the imago couple therapy. Bangbae-dong Seocho-gu, Graduate School of Counseling, Baekseok University, Seoul.
Khatibi, S., Gudarzi, M., & Yarahmadi, Y. (2021). Effectiveness of Satisfactory Marriage Training Intervention in Marital Conflicts and Marital Disillusionment. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology8(1), 13-18.
Malekasgar, S., Mazaheri, M. A., Fata, L., Mootabi, F., & Heidari, M. (2021). Relationship between extramarital behavior and HIV: the systematic review and meta-analysis protocol. Iranian Journal of Health Psychology3(2), 9-14.
Mamirkulova, G., Mi, J., Abbas, J., Mahmood, S., Mubeen, R., & Ziapour, A. (2020). New Silk Road infrastructure opportunities in developing tourism environment for residents better quality of life. Global Ecology and Conservation24, e01194.
Matin, H., Yoosefi, N., Solgi, M., & Hayati, M. (2021). Effectiveness of Conscious Parenting Training Based on Imago therapy approach on the interaction of mother-child mothers of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 10(2), 254-267.
Moazi Nezhad, M., Arefi, M., & Amiri, H. (2021). Comparison of the Effectiveness of Couple Training Based on Approach Acceptance and Commitment (ACT) and Imago therapy on sexual intimacy in Couples. Journal of Counseling Research19(76), 24-47.
Moosavi, S. (2020). The effectiveness of Imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity. Clinical Psychology and Personality16(2), 201-207.
Nejati V, Ashayeri H. (2008). Health Related Quality of Life in the Elderly in Kashan. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology; 14 (1) :56-61. [in Persian]
Noy-Sharav, D. (2020). Corrective Emotional Experience in Couple Therapy: An Integration between Imago Approach and Psychoanalytic Concepts in Light of Neuropsychological Studies. Journal of Couple & Relationship Therapy, 20(4), 319-339.
Seidabadi, S., Noranipour, R., & ShafiAbadi, A. (2021). The Comparison of the Effectiveness of Solution-Focused Couple Therapy and Imago Relationship Therapy (IMAGO) on the Conflicts of the couples referring to counseling centers in Tehran city. Journal of Counseling Research19(76), 4-23.
Tahir, K., & Khan, N. (2021). Mediating role of body image between sexual functioning and marital intimacy in Pakistani women with breast cancer. PsychoOncology30(2), 260-266.
Vahedi, H., & Ghavi Panjeh, B. (2019). Effectiveness of Imago therapy Group Training on Marital Quality, Marital Boredom, and Resilience in Women with Substance-Dependent Spouses. Scientific Quarterly Research on Addiction, 15(61), 221-240.
Weinberger, M.I., Hochstein Y.&Whit Bourne. S.K. (2008) intimacy in young adulthood as a predictor of divorce in midlife, personal Relationship, 15, 551-7.
Whisman, M. A., Snyder, D. K., & Beach, S. R. H. (2009). Screening for marital and relationship discord. Journal of Family Psychology, 23, 247-254
World Health Organization. (1996). WHOQOL-BREF: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version, December 1996 (No. WHOQOL-BREF). World Health Organization.