ارائه الگوی ساختاری پیش بینی ایده‌پردازی خودکشی بر اساس تنظیم هیجان و شفقت خود با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان و مردان مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی ایده­پردازی خودکشی بر اساس تنظیم هیجان و شفقت خود با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به ملال ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ شهر تهران در سال 1400-1399 به تعداد تقریبی 150000 نفر بودند. حجم نمونه 300 نفر از این‏ افراد بر اساس دیدگاه کلاین (2016) و به شیوه نمونه‏گیری غیرتصادفی در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب‌ و به مقیاس گرایش به ایده‏پردازی خودکشی بک و همکاران (1979)، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و جان (2003)، مقیاس مهربانی با خود یا شفقت خود نف (2003) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988) پاسخ دادند. سپس الگوی پیشنهادی از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضرایب مسیر مستقیم ارزیابی مجدد شناختی (0.172- =β و 0.001=P)، فرونشانی هیجانی (0.568=β و 0.001=P)، شفقت خود (0.600- =β و 0.001=P) و حمایت اجتماعی ادراک شده (0.361- =β و 0.001=P) بر ایده­پردازی خودکشی معنادار بود. همچنین اثرات غیرمستقیم تنظیم هیجان و شفقت خود از طریق نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده بر ایده­پردازی خودکشی معنادار بود (0.001=P). نتیجه‌گیری: مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده‌های پژوهشی داشت و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر ایده­پردازی خودکشی در افراد مبتلا به ملال جنسیتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a structural model for predicting suicide ideation based on self-regulation of emotion and compassion with the mediating role of perceived social support in men and women with gender dysphoria

نویسندگان [English]

  • Leila Kardani 1
  • Simin Bashardoust 2
  • Hayedeh Saberi 2
1 PhD Student in General Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to modeling structural prediction of suicidal ideation based on emotion regulation and self-compassion with role mediator perceived social support in people with gender dysphoria. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all people with gender dysphoria of Tehran city in year 1399-1400 was 150000 people. In this study, according to convenience sampling method (online method), 300 with gender dysphoria by formula Kline (2016) were selected as samples and they were asked to Beck scale for suicidal ideation (BSSI) of Beck and et al (1979), emotion regulation questionnaire (ERQ) of Gross and John (2003), self-compassion scale (SCS) of Neff (2003) and multidimensional perceived social support scale (MSPSS) of Zimet and et al (1988). Then the proposed model was analyzed through structural equation modeling using SPSS and AMOS-24 software. The results showed that direct paths were significant. The indirect relationship emotion regulation and self-compassion with suicidal ideation through mediating role perceived social support. The structural model of research was fit and satisfactory with research data and is an important step in identifying the factors that are effective in suicidal ideation in people with gender dysphoria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicidal ideation
  • emotion regulation
  • self-compassion
  • perceived social support
  • gender dysphoria
ارم، سمیرا.، حسنی، جعفر.، و مرادی، علیرضا. (1395). مقایسه راهبردهای نظم پ­جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت کنندگان دفیبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 24(104)، 48-39.
اسدی­پور، الهه.، بهزادی پور، ساره.، و زارع نژاد، محمد. (1397). مقایسه تمایل به خودکشی در افراد مرد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی عمل‌شده و افراد عمل‌نشده در استان فارس طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰. مجله پزشکی قانونی ایران، 25(1)، 36-31.
اِلهی، کتایون.، و صفاریان طوسی، محمدرضا. (1396). رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان، مجله روانشناسی اجتماعی، 2 (42)، 88-79.
بدایت، احسان.، و عسکری، مرضیه. (1399). تأثیر گروه درمانی فعال‌سازی رفتاری بر راهبردهای تنظیم هیجان و افکار خودکشی دانش­آموزان دختر با اختلال افسردگی اساسی. نشریه علمی رویش روان شناسی، 9(1)، 56-47.
بهروز، بهزاد.، گل محمدیان، محسن.، و حجت خواه، محسن. (1400). رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده. خانواده درمانی کاربردی، 2(1)، 107-91.
حاتمی ورزنه، ابوالفضل.، فتحی، الهام.، خانی­پور، حمید.، و حبیبی، نرگس. (1399). پیش­بینی نگرش به داوطلبی براساس سبک‌های دلبستگی، همدلی و خود شفقت ورزی در افراد داوطلب و غیرداوطلب در فعالیت­های مشارکت مردمی در دوره شیوع کووید ۱۹. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 14(1)، 101-87.
حسنی، جعفر.، و میرآقایی، علی محمد. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. فصلنامه روانشناسی معاصر، 7(1)، 72-61.
حمیدی کیان، پروانه.، نیکنام، مژگان.، و جهانگیر، پانته آ. (1400). پیش­بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل. خانواده درمانی کاربردی، 2(1)، 90-65.
ذرراتی، ایران.، برماس، حامد.، و ثابت، مهرداد. (1399). همبستگی ترومای کودکی و ایده­پردازی خودکشی با میانجیگری درد روانی و روابط موضوعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 9(3)، 48-34.
رضاپور فریدیان، ریحانه.، رسولی، رویا.، و مصطفی، وفا. (1397). مقایسۀ میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و رضایت از زندگی در افراد مبتلا به بی‌قراری جنسیتی. مجله جامعه شناسی کاربردی، 29(3)، 100-87.
رضاپور میرصالح، یاصر.، ذاکری، فریبا.، امینی، راضیه.، و اسلامی فرد، محسن. (1400). رابطه پذیرش روان‌شناختی و شفقت به خود با نگرش به جستجوی کمک روانشناختی در فرزندان جانبازان. فصلنامه روانشناسی نظامی، 12(45)، 21-7.
شریفی ساکی، شیدا.، علیپور، احمد.، آقایوسفی، علیرضا.، محمدی، محمدرضا.، و غباری بناب، باقر. (1398). رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ. فصلنامه روانشناسی سلامت، 8(29)، 67-52.
صدری دمیرچی، اسماعیل.، کیانی، عارفه.، و خاکدال قوجه بگلو، سعید. (1396). رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. مجله سلامت جامعه، 11(3 و 4)، 64-56.
صف آرا، مریم.، و سلم آبادی، مجتبی. (1400). بهزیستی روانشناختی در سالمندان: نقش خودشفقتی و ناگویی هیجانی. نشریه علمی روانشناسی پیری، 7(1)، 92-83.
علیپور، احمد.، علی اکبری دهکردی، مهناز.، امینی، فاطمه.، و هاشمی جشنی، عبدالله. (1395). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با پیروی از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: نقش واسطه ای تاب آوری و امید . فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 10(2)، 67-53.
معصومی، ثمین.، و ابراهیمی، لقمان. (1399). نقش اجتناب شناختی و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی دانشجویان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 15(56)، 35-27.
مهدیه، آزاد.، عبدالهی، محمدحسین.، و حسنی، جعفر. (1393). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشگاه خوارزمی کرج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(1)، 235-225.
مولوی، مهران.، و حصینی، ساحره. (1396). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ایده­پردازی خودکشی. چهارمین کنگره بین المللی پژوهش­های نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد.
وجودی، بابک.، هاشمی، تورج.، عبدل­پور، قاسم.، و ماشینچی عباسی، نعیمه. (1394). پیش­بینی ایده­پردازی خودکشی بر اساس راهبردهای مقابله­ای و سبک­های هویت. فصلنامه روانشناسی معاصر، 10(1)، 56-47.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Washington, DC. American Psychiatric Press
Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: the Scale for Suicide Ideation. Journal of consulting and clinical psychology47(2), 343-352.
Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). Development and validation of the revised Identity Style Inventory  (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological assessment25 (3), 893-912.
Castelo-Branco, C., RiberaTorres, L., Gómez-Gil, E., Uribe, C., & Cañizares, S. (2021). Psychopathological symptoms in Spanish subjects with gender dysphoria. A cross-sectional study. Gynecological Endocrinology, 2(5), 1-7.
Chapman, H. C., Visser, K. F., Mittal, V. A., Gibb, B. E., Coles, M. E., & Strauss, G. P. (2020). Emotion regulation across the psychosis continuum. Development and psychopathology32(1), 219-227.
Chen, M., & Cheung, R. Y. (2021). Testing Interdependent Self-Construal as a Moderator between Mindfulness, Emotion Regulation, and Psychological Health among Emerging Adults. International Journal of Environmental Research and Public Health18(2), 444.
Conner, K.M., & Davidson, J, R. (2003). Development of a new resilience scale. Depression and Anxiety, 18(2), 76-82.
Czeisler, M. É., Lane, R. I., Wiley, J. F., Czeisler, C. A., Howard, M. E., & Rajaratnam, S. M. (2021). Follow-up survey of US adult reports of mental health, substance use, and suicidal ideation during the COVID-19 pandemic, September 2020. JAMA network open4(2), 5-12.
D’Angelo, R., Syrulnik, E., Ayad, S., Marchiano, L., Kenny, D. T., & Clarke, P. (2021). One size does not fit all: In support of psychotherapy for gender dysphoria. Archives of Sexual Behavior50(1), 7-16.
Flores-Kanter, P. E., García-Batista, Z. E., Moretti, L. S., & Medrano, L. A. (2019). Towards an explanatory model of suicidal ideation: the effects of cognitive emotional regulation strategies, affectivity and hopelessness. The Spanish journal of psychology22(2), 2-12.
Forkmann, T., Scherer, A., Böcker, M., Pawelzik, M., Gauggel, S., & Glaesmer, H. (2014). The relation of cognitive reappraisal and expressive suppression to suicidal ideation and suicidal desire. Suicide and Life‐Threatening Behavior44(5), 524-536.
Franz, P. J., Kleiman, E. M., & Nock, M. K. (2021). Reappraisal and Suppression Each Moderate the Association Between Stress and Suicidal Ideation: Preliminary Evidence From a Daily Diary Study. Cognitive Therapy and Research, 2(5), 1-8.
Fu, L., Wang, P., Zhao, M., Xie, X., Chen, Y., Nie, J., & Lei, L. (2020). Can emotion regulation difficulty lead to adolescent problematic smartphone use? A moderated mediation model of depression and perceived social support. Children and Youth Services Review108(1), 7-21.
García-Vega, E., Camero, A., Fernández, M., & Villaverde, A. (2018). Suicidal ideation and suicide attempts in persons with gender dysphoria. Psicothema30(3), 283-288.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment23(3), 141-149.
Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine9(1), 139-145.
Gross, J. (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press.
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 214–219.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology85(2), 348-356.
Han, J., Leng, X., Gu, X., Li, Q., Wang, Y., & Chen, H. (2021). The role of neuroticism and subjective social status in the relationship between perceived social support and life satisfaction. Personality and Individual Differences16(1), 1-12.
Hellfeldt, K., López-Romero, L., & Andershed, H. (2020). Cyberbullying and psychological well-being in young adolescence: the potential protective mediation effects of social support from family, friends, and teachers. International journal of environmental research and public health17(1), 45-55.
Hwang, M., Lee, Y. J., Lee, M., Kang, B., Lee, Y. S., Hwang, J., & Hahn, S. W. (2021). Relationship between the loudness dependence of the auditory evoked potential and the severity of suicidal ideation in patients with major depressive disorder, Clin Psychopharmacol Neurosci, 19(2), 181-193.
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of adolescence29(4), 589-611.
Kaptan, S., Cesur, E., Başar, K., & Yüksel, Ş. (2021). Gender Dysphoria and Perceived Social Support: A Matched Case-Control Study. The Journal of Sexual Medicine18(4), 812-820.
Kelliher-Rabon, J., Sirois, F. M., Barton, A. L., & Hirsch, J. K. (2021). Self-compassion and suicidal behavior: Indirect effects of depression, anxiety, and hopelessness across increasingly vulnerable samples. Self and Identity, 5(2), 1-21.
Large, M., Corderoy, A., & McHugh, C. (2021). Is suicidal behaviour a stronger predictor of later suicide than suicidal ideation? A systematic review and meta-analysis. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry55(3), 254-267.
Lutzman, M., Sommerfeld, E., & Ben-David, S. (2020). Loneliness and social integration as mediators between physical pain and suicidal ideation among elderly men. International Psychogeriatrics, 5(5), 1-7.
Mikula, P., Timkova, V., Linkova, M., Vitkova, M., Szilasiova, J., & Nagyova, I. (2020). Fatigue and suicidal ideation in people with multiple sclerosis: the role of social support. Frontiers in psychology11(1), 504-514.
Moller, C. I., Cotton, S. M., Badcock, P. B., Hetrick, S. E., Berk, M., Dean, O. M., & Davey, C. G. (2021). Relationships between different dimensions of social support and suicidal ideation in young people with major depressive disorder. Journal of affective disorders281, 714-720.
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity2(2), 85-101.
Neff, K. D., Bluth, K., Tóth-Király, I., Davidson, O., Knox, M. C., Williamson, Z., & Costigan, A. (2021). Development and validation of the Self-Compassion Scale for Youth. Journal of personality assessment103(1), 92-105.
Neff, K. D., Knox, M. C., Long, P., & Gregory, K. (2020). Caring for others without losing yourself: An adaptation of the Mindful Self‐Compassion Program for Healthcare Communities. Journal of Clinical Psychology76(9), 1543-1562.
Neff, K. D., Long, P., Knox, M. C., Davidson, O., Kuchar, A., Costigan, A., & Breines, J. G. (2018). The forest and the trees: Examining the association of self-compassion and its positive and negative components with psychological functioning. Self and Identity17(6), 627-645.
Neff, K. D., Whittaker, T. A., & Karl, A. (2017). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in four distinct populations: Is the use of a total scale score justified?. Journal of Personality Assessment99(6), 596-607.
Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., & Sigmon, S. T. (1991). The will and the ways: Development and validation of an Individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology60(2), 570–585.
Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation. Pediatrics145(2), 1-13.
Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J. (2020). Mindfulness, self-compassion, and savoring: Factors that explain the relation between perceived social support and well-being. Personality and Individual Differences152(1), 1-10.
Yakın, D., Gençöz, T., Steenbergen, L., & Arntz, A. (2019). An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of self‐compassion and emotion regulation. Journal of clinical psychology75(6), 1098-1113.
Zhang, H., Watson-Singleton, N. N., Pollard, S. E., Pittman, D. M., Lamis, D. A., Fischer, N. L., & Kaslow, N. J. (2019). Self-criticism and depressive symptoms: mediating role of self-compassion. Omega-Journal of Death and Dying80(2), 202-223.
Zimet, G.D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30–41.