مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی مردان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلابه اختلال دوقطبی نوع یک بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی از نوع کار آزمایی بالینی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران خلقی دوقطبی نوع یک بود که در کمیسیون تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی مورد تأیید قرارگرفته و دریکی از مراکز درمان و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن استان آذربایجان شرقی دارای پرونده هستند، تشکیل می‌دادند. نمونه آماری 45 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایشی (گروه آزمایشی اول 15 نفر و گروه آزمایشی دوم 15 نفر)  و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی (بل، 1961) و عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1996) توسط گروه‌ها تکمیل گردید. در مرحله بعد گروه‌های آزمایشی در جلسات آموزش مهارت‌های اجتماعی و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شرکت کردند، در حالیکه گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزش، پرسشنامه‌های ذکرشده دوباره توسط گروه‌ها تکمیل گردید. در انتها داده‌های به‌دست‌آمده از گروه‌ها برای تحلیل آماده شد.  یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که داد که روش آموزش مهارت‌های اجتماعی نسبت به آموزش راهبردهای تنظیم هیجان تأثیر بیشتری بر سازگاری اجتماعی و عاطفه منفی و روش آموزش راهبردهای تنظیم هیجان نسبت به آموزش مهارت‌های اجتماعی تأثیر بیشتری بر عاطفه مثبت بیماران دوقطبی نوع یک داشته است (05/0=P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی بر سازگاری اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلابه اختلال خلقی دوقطبی نوع یک تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of social skills training and training of cognitive emotion regulation strategies on social adjustment and positive and negative emotions in Man with type I bipolar disorder

نویسندگان [English]

  • Nader Tari barazin 1
  • Jalil Babapour 2
  • Alinaghi Aghdasi 3
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of social skills training and teaching cognitive emotion regulation strategies on quality of life, social adjustment and positive and negative emotions in patients with type I bipolar disorder. Methods: The research method was quasi-experimental clinical trial. The statistical population of the study included bipolar mood patients of type one who were approved by the Welfare Organization in the type diagnosis and severity of disability commission and had a file in one of the treatment and rehabilitation centers for chronic mental patients in East Azerbaijan province. The statistical sample consisted of 45 people who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental groups (first experimental group 15 and second experimental group 15) and control group (15). First, the questionnaires of quality of life (WHO, 2007), social adjustment (Bell, 1961) and positive and negative emotions (Watson et al., 1996) were completed by the groups. In the next stage, the experimental groups participated in sessions of social skills training and training of cognitive emotion regulation strategies, while the group did not receive a training certificate. At the end of the training sessions, the mentioned questionnaires were completed again by the groups. Finally, the data obtained from the groups were prepared for analysis. Findings: Results: The results of analysis of covariance showed that social skills training method had a greater effect on social adjustment and negative emotion than emotion regulation strategies and emotion regulation training method had a greater effect on positive emotion than patients training. Polar had type one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social skills training
  • Cognitive emotion regulation strategies training
  • Social adjustment
  • Positive and negative emotion
  • Bipolar patients
بخشی‌پور رودسری، عباس.، و دژکام، محمود. (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روانشناسی، 9(5): 351-365
شیخ الاسلامی، راضیه.، نجاتی، عصمت.، و احمدی، ساره. (1390). پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی. زن در فرهنگ و هنر، 3(1): 39-54.
فقهی، حمیده.، سعادتجو، سید علیرضا.، دستجردی، رضا.، کلانتری، سهیلا.، و علیدوستی، معصومه. (1395). تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل سازگاری "روی" بر سازگاری روانی اجتماعی بیماران دیابتی نوع دو بیرجند. فصلنامه پرستاری دیابت. ۴ (۲): ۲۴-۸
قدیری، فاطمه.، عالی، شهربانو.، و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی-هیجانی بر تاب‌آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری،11(2): 71-87
ظفری، شقایق.، و خادمی اشکذری، ملوک. (1399). بررسی مدل ساختاری نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و کمال‌گرایی در پیش بینی مشکلات هیجانی در دانش آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی. ۱۹ (۸۷): ۳۲۸-۳۲۱
لاک‌تراش، موسی.، کلروزی، فاطمه.، و پیشگوییف سیدامیرحسین. (1398). بررسی تأثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان بیمارستان های منتخب آجا. علوم مراقبتی نظامی، 6(2): 115-125
یعقوبی، حسن.، و واقف، لادن. (1399). نقش مشترک و یگانه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی مشکلات هیجانی دانشجویان رشته پرستاری. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی. 19 (۹۰): ۷۲۲-۷۱۵
۷۱۵
References
Akers, N. Lobban, F. Hilton, C. Panagaki, K. & Jones, S. H. (2019). Measuring social and occupational functioning of people with bipolar disorder: A systematic review. Clinical psychology review, 74, 101782.
Alenezi, A. (2020). Health care providers expressed emotions in dealing with bipolar patients. Archives of Psychiatric Nursing, 34(3), 169-175.
Bell, H. M. (1961). The adjustment inventory (adult form).  Consulting psychological press. INC. Palo Alto. California
Chong, A., Malavasi, F., Israel, S., Khor, C., Yap, V., Monakhov, M. Chew, S.H., Lai, P.S., & Ebstein, R.P. (2017). ADP ribosyl-cyclases (CD38/CD157), social skills and friendship. Psychoneuroendocrinology, Volume 78, April 2017, Pages 185-192
Citak, C. & Erten, E. (2020). IMPACT OF CHILDHOOD TRAUMA AND ATTACHMENT ON RESILIENCE IN REMITTED PATIENTS WITH BIPOLAR DISORDER. Journal of Affective Disorders. Volume 280, Part APages 219-227.
Feola, B. Armstrong, K. Flook, E. A. Woodward, N. D. Heckers, S. & Blackford, J. U. (2020). Evidence for inhibited temperament as a transdiagnostic factor across mood and psychotic disorders. Journal of Affective Disorders. 274: 995-1003
Fiedorowicz, J. G. Persons, J. E. Assari, S. Ostacher, M. J. Zandi, P. Wang, P. W. ... & Coryell, W. (2019). Depressive symptoms carry an increased risk for suicidal ideation and behavior in bipolar disorder without any additional contribution of mixed symptoms. Journal of affective disorders, 246, 775-782.
Gates, J.A. Erin Kang, Matthew D. Lerner (2017). Efficacy of group social skills interventions for youth with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 52: 164-181
Gross JJ. (2015). Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Publications.
Jiang, W. Andreassen, O. A. Agartz, I. Lagerberg, T. V. Westlye, L. T. Calhoun, V. D. & Turner, J. A. (2020). Distinct structural brain circuits indicate mood and apathy profiles in bipolar disorder. NeuroImage: Clinical, 26, 101989.
Kinsberg P. & Nathan P. (2019). Social skill training for severe mental disorder: therapist manual. Center for clinical intervention. Hhpp/www.cci. health. Wa.gawv.au.
Koenders, M. A. Dodd, A. L. Karl, A. Green, M. J. Elzinga, B. M. & Wright, K. (2020). Understanding bipolar disorder within a biopsychosocial emotion dysregulation framework. Journal of Affective Disorders Reports, 100031.
Lee, P. & Van Meter, A. (2020). Emotional Body Language: Social Cognition Deficits in Bipolar Disorder. Journal of Affective Disorders.
Lin, E. C. L. Weintraub, M. Miklowitz, D. J. Chen, P. S. Lee, S. K. Chen, H. C. & Lu, R. B. (2020). The associations between illness perceptions and social rhythm stability on mood symptoms among patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders.
Liu, N. Yao, L. & Zhao, X. (2020). Evaluating the amygdala network induced by neurofeedback training for emotion regulation using hierarchical clustering. Brain Research, 146853.
Millstein, L. S. Allen, J. Bellin, M. H. Eveland, S. R. Baek, D. Agarwal, A. ... & Cagle, J. G. (2020). An interprofessional training to improve advance care planning skills among medicine, nursing, and social work students. Journal of Interprofessional Education & Practice, 21, 100382.
Moody, C. T. & Laugeson, E. A. (2020). Social Skills Training in Autism Spectrum Disorder Across the Lifespan. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 29(2), 359-371.
Nimarko, A. F. Fischer, A. S. Hagan, K. E. Gorelik, A. J. Lu, Y. Young, C. J. & Singh, M. K. (2020). Neural Correlates of Positive Emotion Processing That Distinguish Healthy Youth at Familial Risk for Bipolar Versus Major Depressive Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 41(3), 165-174...
Njau, S. Townsend, J. Wade, B. Hellemann, G. Bookheimer, S. Narr, K. & Brooks III, J. O. (2020). Neural subtypes of euthymic Bipolar I Disorder characterized by emotion-regulation circuitry. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 25: 125-137.
Orhan, M. Korten, N. Stek, M. Comijs, H. Schouws, S. & Dols, A. (2018). The relationship between cognitive and social functioning in older patients with bipolar disorder. Journal of affective disorders, 240, 177-182.
Ospina, L. H. Shanahan, M. Perez-Rodriguez, M. M. Chan, C. C. Clari, R. & Burdick, K. E. (2019). Alexithymia predicts poorer social and everyday functioning in schizophrenia and bipolar disorder. Psychiatry Research, 273, 218-226.
Painter, J. M. Mote, J. Peckham, A. D. Lee, E. H. Campellone, T. R. Pearlstein, J. G. ... & Moskowitz, J. T. (2019). A positive emotion regulation intervention for bipolar I disorder: Treatment development and initial outcomes. General Hospital Psychiatry, 61, 96-103.
Rowland, T. A. and Marwaha, S. (2018). Epidemiology and risk factors for bipolar disorder. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 8(9): 251–269.
Szmulewicz, A. G. Lomastro, M. J. Valerio, M. P. Igoa, A. & Martino, D. J. (2019). Social cognition in first episode bipolar disorder patients. Psychiatry Research, 272, 551-554.
Valls, È. Sánchez-Moreno, J. Bonnín, C. M. Solé, B. Prime-Tous, M. Torres, I. ... & Reinares, M. (2020). Effects of an integrative approach to bipolar disorders combining psychoeducation, mindfulness-based cognitive therapy and functional remediation: Study protocol for a randomized controlled trial. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), 13(3), 165-173.
Van Camp, L. Sabbe, B. G. C. & Oldenburg, J. F. E. (2019). Metacognitive functioning in bipolar disorder versus controls and its correlations with neurocognitive functioning in a cross-sectional design. Comprehensive psychiatry, 92, 7-12.
Watson, R. Clark, L. A. & Tellege, A. (1988). Development and validity of brief measures of positive and negative affect.the PANAS Scale. Journal of Peraonality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
Wihler, A. James A. Meurs, Tassilo D. Momm, Julia John, Gerhard Blickle (2017). Conscientiousness, extraversion, and field sales performance: Combining narrow personality, social skill, emotional stability, and nonlinearity. Personality and Individual Differences, 104: 291-296
Zafari S. & Khademi Ashkazari M. (2020). Investigating the structural model of the role of cognitive strategies of emotion regulation, mindfulness and perfectionism in predicting emotional problems in students. Journal of Psychological Sciences. 19 (87): 321-328. [Persion]
Zhang, Y. Ma, X. Liang, S. Yu, W. He, Q. Zhang, J. & Bian, Y. (2019). Social cognition and interaction training (SCIT) for partially remitted patients with bipolar disorder in China. Psychiatry research, 274, 377-382.