اثربخشی درمان گروهی تنظیم هیجان بر علائم زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین تاثیر درمان گروهی تنظیم هیجان بر علایم اختلال شخصیت مرزی بود. روش‌ پژوهش: این پژوهش نیمه تجربی ب طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروههای آزمایش و گواه بود؛ جامعه آماری این پژوهش 50 زن دارای اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی توحید اصفهان بود که پس از غربالگری با پرسشنامه‌های شخصیت مرزی لیشنرنیگ (1999) و شخصیت مرزی جکسون و کلاریج (1991) 18 زن به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. گروه‌ آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای تنظیم هیجان مدل گراش (2003) دریافت کرد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد، که تنظیم هیجان برروی علائم آشفتگی هیجان (00/13=F، 001/0=P)، ناامیدی (25/31=F، 001/0=P)، ترس از صمیمیت (30/52=F، 001/0=P) و تکانشگری (58/71=F، 001/0=P) موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، استفاده از درمان گروهی تنظیم هیجان جهت بهبود وضعیت زنان دارای اختلال شخصیت مرزی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group therapy of emotions regulation on symptoms of women with borderline personality disorder

نویسندگان [English]

  • Amir Mirzaei 1
  • Tayebeh Sharifi 2
  • Ahmad Ghazanfari 2
  • Maryam Chorami 2
1 Ph.D. Student, Department Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was aimed to determine the effect of group therapy of emotion regulation on the symptoms of women with a borderline personality disorder. Methods: This study was quasi-experimental with a pretest-posttest design and follow-up with experimental and control groups. The study population of this study included 50 women with boundary personality disorder referring to the Tohid psychology clinic in Isfahan. After screening the population with the Personality Questionnaire of Listerning (1999) and the borderline personality of Jackson and Claridge (1991), 18 females were selected as the study sample by the purposive sampling method and were randomly assigned to an experimental group (9 women) and a control group (9 women). In this study, the experimental group received eight sessions of the emotion regulation model of Gras (2003) and each session lasted 90 minutes. The repeated-measures analysis of variance was used to analyze the data. Results: The findings indicated that the emotion regulation is effective on the symptoms of emotional turmoil (F = 13.00, p = 0.001), disappointment (F = 31.25, P = 0.001), fear of intimacy (F = 52.30, P = 0.001) and impulsivity (F = 71.58, p = 0.001). Also, this impact was stable in the follow-up stage as well. Conclusions: The results indicated that it is better to use group therapy to improve the condition of women with borderline personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • borderline personality
  • emotional turmoil
  • impulsivity
ابراهیمی مریم، ابراهیمی صدیقه. (1399). اثربخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری، میزان نگرانی و تحمل پریشانی مادران کودکان اوتیسم. مجله پرستاری کودکان. ۷ (۲): ۱۱-۲۰
حسینی، مهسا؛ و کیانی، رقیه. (1398). اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 8 (31): 7-22.
سلطانی نژاد، عبدالله. فتحی آشتیانی، علی. احمدی، خدابخش. یاحقی، عماد. نیک مراد، علیرضا. کریمی، روح الله، و همکاران. (1391). الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان. فصل‌نامه طب انتظامی. ۱ (۳): ۱۷۶-۱۸۲
صالحی، اعظم. باغبان، ایران. بهرامی، فاطمه؛ و احمدی، سیداحمد. (1391). تأثیر دو روش تنظیم هیجان بر اساس فرایند گاف و درمان رفتاری دیالکتیکی بر علائم مشکلات عاطفی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14 (2): 49-55.
عزیزی، احمد. برجعلی، احمد. گلزاری مسعود. (1389). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و درمان شناختی بر مشکلات عاطفی و اعتیاد مصرف کنندگان مواد. مجله روانپزشکی ایران، 5 (2): 48-60
محمدزاده، علی. رضایی، اکبر. (1391). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی. مجله علوم رفتاری، 5(3): 269-277
محمدزاده، علی. گودرزی،‌ محمدعلی. سیدمحمدرضا، ‌تقوی؛ و ملازاده، جواد،‌ (1384)، بررسی ساختارعاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی در دانشجویان دانشگاه شیراز، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 7(28): 48-60
-مک‌گی، متیو. وود، جفریو، و برنتلی، جفری. (1390). تکنیک‌های نظم‌بخشی هیجانی. ترجمه حسن حمیدپور، حمید جمعه‌پور و زهرا اندوز. انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2007)
References
Allen, L. B. McHugh, R. K. & Barlow, D. H. (2009). Emotional disorder. Clinical handbook of psychological disorder: The Guilford Press.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorder, fifth edition(dsm5). New school library, Washington. DC London. England
Beauregard, M. J. Lévesque, and P. Bourgouin. (2011). Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. Journal of Neuroscience. 21(18): p. RC165-RC165.
Björkholm, S. (2019). Carving human nature at its joints: A-TRiC, a new theory on human personality.
Chanen AM. (2015). Borderline personality disorder in young people: are we there yet? J Clin Psychol. 71(8):778–91.
 Fossati, A. Gratz, K.L. Maffei  C. & Borroni, S. (2014). Impulsivity dimensions, emotion dysregulation, and borderline personality disorder features among Italian nonclinical adolescents. Borderline personality disorder and emotion dysregulation. 1(1): 1-11.
Garnefski, N & V. Kraaij. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences. 40(8): p. 1659-1669.
Goodman, M, et al. (2014). Dialectical behavior therapy alters emotion regulation and amygdala activity in patients with borderline personality disorder. Journal of psychiatric research. 57: p. 108-116.
Gross, J. J. & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations
Gross, J. J. (2007).Handbook Of Emotion Regulation. New York: The Guilford Press.
Jackson M, Claridge G. (1991). Reliability and validity of a psychotic trait questionnaire (STQ). British Journal of Clinical Psychology, 30: 311-323
Herpertz S, Gretzer, A. SteinmeyerM E.M. Muehlbauer, V. Schuerkens, A. & Sass, H. (2007). Affective instability and impulsivity in personality disorder: Results of an experimental study. Journal of affective disorders. 44(1): 31-37.
Leichsenring F. (1999). Development and first results of the borderline personality inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment;73(1):45-63.
Kakia L. (2010). Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. Journal of fundamentals of Mental Health, 2010. 12(45): 7-430.
Kaplan BJ. (2016). sadock’s synopsis of psychiatry. Behavioral sciences/clinical psychiatry. Tijdschrift voor Psychiatrie. 58(1): 78-79.
Kim. (2008). J.U. The effect of a R/T group counseling program on the Internet addiction level and self-esteem of Internet addiction university students. International Journal of reality therapy. 27(2).
Mahon MJ. Tobin, J. Cusack, D. Kelleher, C. Malone, K, (2015). Suicide among regular-duty military personnel: a retrospective case-control study of occupation-specific risk factors for workplace suicide. American Journal of Psychiatry. 162(9): 1688-1696.
Rawlings D, Claridge G, Freeman JL. (2001). Principal components analysis of the Schizotypal,Personality Scale (STA) and the Borderline Personality Scale(STB). Personality and Individual Differences, 31: 409-419