واکاوی کیفی فرایند توسعه بر ناپایداری روابط عاطفی- عاشقانه در خانواده امروز ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هـدف این پـژوهش بررسی تأثیر فرآیند توسعه بر ناپایداری روابط عاطفی- عاشقانه در خانواده امروز ایرانی است. روش پژوهش: پرسش این پژوهش دارای این صورت‌بندی است: چرا و چگونه فرآیند توسعه می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری روابط عاطفی در خانواده گردد؟ از منظر جامعه‌شناسی، فرآیند توسعه به‌واسطه چه مکانیسم‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری روابط احساسی-عاطفی در خانواده گردد و روابط احساسی- عاطفی میان زن و شوهر را متزلزل سازد؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش محقق با روش کیفی گرندد تئوری، اقدام به انجام مصاحبه‌های عمیق بین زوجین تهرانی نموده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش 54 نفر از زوجین تهرانی بودند که با روش انتخاب هدفمند و در دسترس، برگزیده شدند. تعداد مشارکت‌کنندگان را اشباع داده‌ها تعیین نموده است. یافته‌ها: داده‌های مستخرج از مصاحبه‌ها، با سه مرحله کدگذاری تحلیل و بررسی شدند. در نهایت از بین 1243 داده خام، 923 مفهوم، 165 خرده مقوله و 56 مقوله به دست آمد. محورهای اصلی تحقیق عبارت بود از شرایط گذار جامعه و گستردگی فضای مجازی. در نهایت، کدگذاری انتخابی پژوهش نشان داد که پدیده اصلی در ناپایداری روابطی عاطفی – عاشقانه در خانواده امروز ایرانی، پدیده هویت چهل تکه می‌باشد. نتیجه‌گیری: سیالیت هویت و عدم ثبات آن، باعث شده است که خانواده‌های ایرانی، به مانند سابق، خود را ملزم و پایبند به پیمان زناشویی ندانسته و بی‌ثباتی خانوادگی در جامعه رو به فزونی گراید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative analysis of the development process of the instability of emotional-romantic relationships in contemporary Iranian family

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Nahavandi 1
  • Mostafa Mehraeen 2
  • Majid Kashani 3
1 Ph.D .student of Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor of sociology in the Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study analyzes the development process of the instability of emotional-romantic relationships in a contemporary Iranian family. Method: The research question has the following formulation: why and how can the development process become the basis for the instability of emotional relationships in the family? From a sociological point of view, through what mechanisms can the development process cause the instability of emotional-emotional relationships in the family and destabilize the emotional-emotional relationships between husband and wife? In order to answer this question, the researcher has conducted in-depth interviews between Tehrani couples using the qualitative method of ground theory. The participants of this research were 54 couples from Tehran, who were selected through a targeted and accessible selection method; The number of participants has been determined by data saturation. Results: The data extracted from the interviews were analyzed with three coding stages. Finally, among 1243 raw data, 923 concepts, 165 sub-categories and 56 categories were obtained. The main axes of the research were the transitional conditions of society and the extent of virtual space. Finally, the selective coding of the research showed that the main phenomenon in the instability of emotional-romantic relationships in today's Iranian family is the phenomenon of the forty-piece identity. Conclusion: The fluidity of identity and its instability has caused Iranian families, as before, to not consider themselves bound and committed to the marriage contract, and family instability in society is increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability of romantic-emotional relationships
  • development process
  • Iranian family
  • social structure
استونز، راب. (1393). متفکران بزرگ جامعه‌شناسی. مهرداد میردامادی. تهران: انتشارات نشر مرکز.
 جهانی دولت آباد، اسماعیل. (1397). بررسی میزان انطباق واقعیتِ روابط زناشویی در ایران با مفهوم رابطۀ ناب گیدنز، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 6(2): 58- 25.
حاجلو، نادر.، علیزاده گوردال، جابر.، قطبی، محمدرضا.، و دلاوقوام، سیما (1392). مقایسه ابعاد عشق­ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1): 47-63.
حیدری، مرتضی.، و مرتضایی، حانیه. (1400). اثربخشی مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق بر الگوهای ارتباطی زوجین. خانواده درمانی کاربردی، 2(2): 528-547
خورشیدی گلوجه، رضا.، حبیب پور گتابی، کرم.، و کرم پور، روزا. (1397). تعامل بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار خانواده های روستایی، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، 18(68): 297- 261.
زاهد زاهدانی، سید سعید.، و کاوه، مهدی. (1397). آسیب‌شناسی تغییرات خانواده، با تا کید بر نقش جهانی‌شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی، فصلنامه علمی - تخصصی، 2: 174- 147.
رستمی، مهدی.، نوابی نژاد.، شکوه.، فرزاد، ولی اله. (1399). اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 35-53
شایگان، داریوش. (1399). افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، چاپ یازدهم، مترجم فاطمه ولیانی، تهران: فرزان روز.
عباسی مولید، حسن. (1390). رابطه تعهد زناشویی با ارزش‌های فرهنگی زوجین: مطالعه موردی استان خراسان جنوبی. فصلنامه مطالعات انتظامی شرق. 1: 14- 7.
گیدنز، آنتونی (1396). چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس.
گیدنز، آنتونی (1393). تجدد و تشخص در جامعه جدید، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ نهم، تهران: نی.
موسوی، سیده فاطمه.، و رضازاده، سید محمدرضا. (1393). نقش نگرش به عشق در پیش­بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متأهل شهر قزوین، مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 12(3): 169-188.
نیازی، محسن.، و افرا، هادی. (1397)، بازسازی معنایی ساخت هویت شخصی پست‌مدرن(موردمطالعه: جوانان شهر بجنورد)، فصلنامه علوم اجتماعی، 27(82): 69-31.
یگانه­مهر، زهرا. (1392). بررســی عوامل ناسازگاری زناشویی در شهرستان گرمسار. فصلنامه دانش انتظامی سمنان. 3(7): 72- 56.
Adams J. & W. Jones. (1997). The Conceptualization of Marital Commitment: An Integrative Analysis. J Pers Soc Psychol. 72 (5): 1177–1196.
Bauman, Z. (2005). Liquid Life. Cambridge. Polity Press.
Cheal, D. (1993). “Unity and difference in postmodern families,” Journal of family Issues, 14: PP 5-19.
Hatfield, E., Pillemer, J. T., O’Brien, M. U., & Le, Y.-C. L. (2008). The endurance of love: Passionate and companionate love in newlywed and long-term marriages. Interpersonal, 2(1), 35-64. doi:10.5964/ijpr.v2i1.17.
Muack Victor C and etal. (2011). Cross-cultural Analysis of Romantic Love among U.S Residents, Russians, and Lithuanians, Cross-cultural research: The journal of   comprative social science, 45(2), 128-154.
 Nock, S. L. (1995). A Comparison of Marriage and Capability Relationship. Journal of Family Issues. 16. 53-77.
Soloski, Kristy. Pavkov, Thomas. Sweeney, Kathryn. Wetchler, Joseph. (2013). The Social Construction of Love Through Intergenerational Processes, Contemporary Family Therapy: An International Journal;Dec2013, Vol. 35 Issue 4, 773-792.