ارائه مدل پیش بینی پرخاشگری در نوجوانان پسر بر اساس الگوهای ارتباطی، تمایز یافتگی و انسجام خانوادگی با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیش بینی پرخاشگری بر اساس الگوهای ارتباطی، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی با در نظر گرفتن نقش میانجی تاب آوری در نوجوانان پسر بود. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد 500 دانش آموز با روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس پرخاشگری نواکو (1986)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی ریچی و فیتزپاتریک (1990)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (1998) و مقیاس انسجام خانوادگی دیوید اچ. السون، جویس پورتنر و یوآو لاوی (1985) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Amos استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون مدل مفهومی نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد (GFI=.95). الگوی ارتباطی گفت و شنود، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی اثر مستقیم منفی بر پرخاشگری داشتند (05/0=P)؛ اثر غیرمستقیم الگوی ارتباطی گفت و شنود، انسجام خانوادگی و تمایزیافتگی بر پرخاشگری نوجوانان به واسطه تاب آوری مورد تایید قرار گرفت (05/0=P). نتیجه‌گیری: شناخت عوامل زیربنایی پرخاشگری نه تنها باعث درک عمیق تر نوجوانان می شود، بلکه زمینه هایی را فراهم می آورد تا در طرح و برنامه ریزی ها و به کاربردن امکانات پرورشی و آموزشی، ویژگی ها و تفاوتهای آنان مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه انتظاراتی مطابق و متناسب با سن، ویژگی ها و خصوصیات روانشناختی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Predicting Aggression in Male Adolescents Based on Communication Patterns, Differentiation, and Family Cohesion with a Mediating Role of Resilience

نویسندگان [English]

  • Ronak Maroufi 1
  • Mahmoud Ghodarzi 2
  • Yahya Yarahmadi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Family Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Educational Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Aims: The present study aimed to investigate the aggression prediction model based on communication patterns, family cohesion, and differentiation, considering the mediating role of resilience in male adolescents. Method: The research method was descriptive-correlational, and it had a structural equation modeling type. The statistical population of the present study consisted of all second-grade high school students in Tehran in the academic year of 2019-2020, and 500 students were selected by random cluster sampling. Research tools included Connor-Davidson Resilience Scale (2003), the Novaco Anger Scale (1986), Ritchie & Fitzpatrick Communication Patterns Questionnaire (1990), Scorne and Friedlander Self-Differentiation Scale (1998), and the Family Cohesion Scale By David H. Olson, Joyce Portner, and Yoav Lavee (1985). The structural equation modeling (SEM) by AMOS software was used to analyze data. Result: The results of the conceptual model test indicated that fit indices of the research model were in a good status (GFI=0.95). Communication patterns of dialogue, family cohesion, and differentiation had a direct negative effect on aggression (P=0.05). The indirect effect of the communication pattern of dialogue, family cohesion, and differentiation on adolescent aggression due to resilience was confirmed (P=0.05).  Conclusion: Understanding the underlying factors of aggression not only led to a deeper understanding of adolescents, but also provided bases for taking into account their characteristics and differences in planning and the use of educational facilities, and thus considering expectations according to their age, psychological features, and characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Communication patterns
  • Family cohesion
  • Differentiation
  • Resilience
اسلام زاده، بابک.، رشیدی، هاجر.، و فکریان، سمیه. (1395). تعیین نقش میانجی گری عمومی در رابطه تمایزیافتگی خود و هویت اجتماعی دانشجویان. پژوهش‌های مشاوره، 15(57): 57-41.
سامانی، سیامک.، و فولادچنگ، محبوبه. (1386). روان شناسی نوجوانی. شیراز: نشر ملک سلیمان.
شفیع‌آبادی، عبداله.، و ناصری، غلامرضا. (1388). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
عمرانی، لیلا. (1396). پیش‌بینی پرخاشگری بر اساس شیوه‌های فرزند پروری دانش‌آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 2(17): 36-24.
کردمیرزا نیکوزاده، عزت اله (1388). الگویانی زیستی-روانی-معنوی در افراد وابسته و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب‌آوری مبتنی بر روایت­شناسی شناختی و روان‌شناسی مثبت­نگر، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کورش نیا، مریم. (1385). بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان. مجله خانواده پژوهی، 3 (1): 10-2.
ماسن، پاول.، هنری کیگان، جروم.، هوستون، آلتا کارول، وی.، و کلنجر، جان جین (2002). رشد و شخصیت کودک. ترجمه­ی مهشید یاسایی (1388). تهران: نشر مرکز.
محسنیان، محمد.، کرملو، سمیرا.، و گنجوی، آناهیتا. (1386). رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی از متقاضیان طلاق. مجله خانواده پژوهی، 3 (12): 827-837.
واحدی، شهرام. (1390). خودتنظیمی به‌عنوان میانجی بین ابعاد والدینی غیر حمایتی و پرخاشگری نوجوانان: روش مدل یابی معادله ساختاری (SEM). نشریه اصول بهداشت روانی، 49: 10-6.
السون، متیو.، و رامیرز، جولیو جی. (1394). مقدمه ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: دوران.
References
Andreou, E. Roussi‐Vergou, C. Didaskalou, E. & Skrzypiec, G. (2020). School bullying, subjective well‐being, and resilience. Psychology in the Schools57(8), 1193-1207.‏
Beckmann, L. Bergmann, M. C. Fischer, F. & Mößle, T. (2021). Risk and protective factors of child-to-parent violence: A comparison between physical and verbal aggression. Journal of interpersonal violence36(3-4), NP1309-1334NP.‏
Campbell-Sills, L. Barlow, D. H. Brown, T. A. & Hofmann, S. G. (2006). Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders. Emotion, 6(4), 587.
Cepukiene, V. (2021). Adults’ psychosocial functioning through the lens of Bowen theory: The role of interparental relationship quality, attachment to parents, differentiation of self, and satisfaction with couple relationship. Journal of Adult Development28, 50-63.‏
Dolz-del-Castellar, B. & Oliver, J. (2021). Relationship between family functioning, differentiation of self and anxiety in Spanish young adults. PloS one16(3), e0246875.‏
Fagan, A. A. (2020). Child maltreatment and aggressive behaviors in early adolescence: evidence of moderation by parent/child relationship quality. Child maltreatment25(2), 182-191.‏
Ferguson, C. J. & Wang, J. C. (2019). Aggressive video games are not a risk factor for future aggression in youth: A longitudinal study. Journal of youth and adolescence48(8), 1439-1451.‏
Fine, D. H. Patil, A. G. & Loos, B. G. (2018). Classification and diagnosis of aggressive periodontitis. Journal of clinical periodontology45, S95-S111.‏
Fosco, G. M. & Lydon‐Staley, D. M. (2020). Implications of family cohesion and conflict for adolescent mood and well‐being: Examining within‐and between‐family processes on a daily timescale. Family process59(4), 1672-1689.‏
Harpaz, G. & Grinshtain, Y. (2020). Parent–Teacher Relations, Parental Self-Efficacy, and Parents’ Help-Seeking From Teachers About Children’s Learning and Socio-Emotional Problems. Education and Urban Society52(9), 1397-1416.‏
Ibabe, I. (2019). Adolescent-to-parent violence and family environment: the perceptions of same reality? International journal of environmental research and public health16(12), 2215.‏
Ivanova, E. Y. (2019). Learning about world art culture as a method of forming a universal cross-cultural communication competence. Humanities & Social Sciences Reviews7(6), 1225-1229.‏
Kazdin, A. E. (2018). Implementation and evaluation of treatments for children and adolescents with conduct problems: Findings, challenges, and future directions. Psychotherapy research28(1), 3-17.‏
Kim, H. Prouty, A. M. Smith, D. B. Ko, M. J. Wetchler, J. L. & Oh, J. E. (2015). Differentiation and healthy family functioning of Koreans in South Korea, South Koreans in the United States, and white Americans. Journal of marital and family therapy41(1), 72-85.‏
Kohl, S. Bonekamp, D. Schlemmer, H. P. Yaqubi, K. Hohenfellner, M. Hadaschik, B. ... & Maier-Hein, K. (2017). Adversarial networks for the detection of aggressive prostate cancer. arXiv preprint arXiv:1702.08014.‏
Li, Q. & Xiang, Y. (2020). How is childhood maltreatment linked to benign envy/malicious envy? The mediating role of self‐esteem, authentic pride and hubristic pride. Personality and mental health14(4), 376-387.‏
Mann, J. & Yadav, V. N. (2016). Aggression and resilience among adolescents. Indian Journal of Health & Wellbeing7(11).‏
Moon, J. S. & Kim, J. T. (2020). Growth differentiation factor 15 protects against the aging‐mediated systemic inflammatory response in humans and mice. Aging cell19(8), e13195.‏
Myers, B. J. (2010). Moral emotions, emotion self-regulation, callous-unemotional traits, and problem behavior in children of incarcerated mothers. Journal of Child and Family Studies19(6), 702-713.‏
Newcomb, E. T. Wright, J. A. & Camblin, J. G. (2019). Assessment and treatment of aggressive behavior maintained by access to physical attention. Behavior Analysis: Research and Practice, 19(3), 222–231.
Skowron, E. A. & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary family therapy26(3), 337-357.‏
Smokowski, P. R. Rose, R. A. Bacallao, M. Cotter, K. L. & Evans, C. B. (2017). Family dynamics and aggressive behavior in Latino adolescents. Cultural diversity and ethnic minority psychology23(1), 81.‏
Trenas, A. F. Osuna, M. J. Olivares, R. & Cabrera, J. (2013). Relationship Between Parenting Style and Aggression in a Spanish Children Sample.‏
Wang, K. Zhang, A. Sun, F. & Hu, R. X. (2021). Self-rated health among older Chinese Americans: The roles of acculturation and family cohesion. Journal of Applied Gerontology40(4), 387-394.‏
Wolff, S. P. (1991). Protein glycation and oxidative stress in diabetes mellitus and ageing. Free Radical Biology and Medicine10(5), 339-352.‏
Zhang, C. Bengio, S. Hardt, M. Recht, B. & Vinyals, O. (2021). Understanding deep learning (still) requires rethinking generalization. Communications of the ACM64(3), 107-115.‏