مدل ساختاری پیش بینی همدلی زناشویی بر اساس توانمندی ایگو با میانجیگری سبک دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیش‌بینی همدلی زناشویی بر اساس توانمندی ایگو با در نظر گرفتن نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در افراد متاهل بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران در سال 1400 بودند. تعداد افراد نمونه ۳۵۰ نفر بودند که با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس توانمندی من (بارون، 1953)، مقیاس همدلی زناشویی (جولیف و فارینگتون، ۲۰۰۶) و پرسشنامه سبک‌های دلبستگی (هازن و شیور، ۱۹۸۷) بودند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل پس از حذف یک مسیر از برازش مناسب در جامعه برخوردار بود. همچنین نتایج نشان داد توانمندی ایگو بر همدلی زناشویی اثر غیرمستقیم معنی داری به واسطه سبک‌های دلبستگی دارند (p<0.05). بدین معنا که با افزایش توانمندی ایگو، سطح همدلی زناشویی به واسطه سبک‌های دلبستگی افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: براساس یافته های پژوهش ارائه راهبردهای مناسب برای بهبود مؤلفه‌های پیش بین توانمندی ایگو، به منظور بالا بردن سطح رضایت و ثبات و پایداری ازدواج و افزایش همدلی زناشویی مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of Marital Empathy prediction based on Ego Empowerment with the mediating role of Attachment Style

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Khosrobeygi 1
  • Alireza Aghayousefi 2
  • Naser Gharamaleki 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba&#039;i, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aims: The aim of this study was to investigate the model of predicting marital empathy based on ego empowerment by considering the mediating role of attachment styles in married people. Method: The research method was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of the present study was all married people who referred to health centers in Tehran in 1400. The sample size was 350 people who were selected by the available method. The sample size was 350 people who were selected by cluster sampling method. Research instruments included the My Empowerment Scale (Baron, 1953), the Marital Empathy Scale (Julif and Farrington, 2006), and the Attachment Styles Questionnaire (Hazen and Shaver, 1987). Structural equation modeling was used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS and AMOS statistical software. Result: The results showed that the model had a good fit in the community after eliminating a path. The results also showed that ego empowerment has a significant indirect effect on marital empathy due to attachment styles (p <0.05). This means that as the ego empowers, the level of marital empathy increases through attachment styles.  Conclusion: Based on the research findings, providing appropriate strategies to improve the predictive components of ego empowerment, in order to increase the level of satisfaction and stability and stability of marriage and increase marital empathy should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital empathy
  • ego empowerment
  • attachment style
منابع
بشارت، محمدعلی. (1391). نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6 (1): 7-1.
بشارت، محمدعلی.، تولاییان، فهیمه.، و اسدی ساغندی، محمدمهدی. (1395). رابطه بین سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی: نقش واسطه‌ای استحکام من. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 44 (11): 47-21.
تقوایی نیا، علی. (1397). نقش تعدیل‌کننده سبک‌های مقابله‌ای در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با وسواس مرگ سالمندان. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 56 (11): 473-461.
رجبی، غلامرضا.، حریزاوی، مهدی.، و تقی پور، منوچهر. (1395). ارزیابی مدل رابطه خود دلسوزی، همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان. مجله مشاوره کاربردی، 12 (1): 22-1.
رجبی، غلامرضا.، کریمی وردنجانی، محمد.، و تقی پور، منوچهر. (1397). ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری‌های تعهد زناشویی و همدلی زناشویی در پرستاران. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16 (6): 444-432.
رحیمیان بوگر، اسحاق.، اصغرنژاد فرید، علی‌اصغر.، و رحیمی نژاد، عباس. (1387). رابطه سبک دلبستگی با سلامت روان در بزرگسالان زلزله‌زده شهرستان بم. پژوهش‌های روان‌شناختی، 11 (1): 40-27.
فارسانی، ذبیح الله کاوه. (1399). ارزیابی مدل رابطه عذرخواهی و کیفیت روابط زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی و بخشش عاطفی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10 (2): 72-51.
کچویی، محسن.، و فتحی آشتیانی، علی. (1392). رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای. نشریه علمی روان‌شناسی نظامی، 4 (13): 21-9.
References
Armenti, N. A. & Babcock, J. C. (2018). Psychophysiological reactivity profiles of partner-violent men with borderline or psychopathic personality features: the role of empathy. International journal of offender therapy and comparative criminology62(11), 3337-3354.‏
Černe, M. Batistič, S. & Kenda, R. (2018). HR systems, attachment styles with leaders, and the creativity–innovation nexus. Human Resource Management Review28(3), 271-288.‏
Del Giudice, M. (2019). Sex differences in attachment styles. Current Opinion in Psychology25, 1-5.‏
Dodaj, A. Sesar, K. & Šimić, N. (2020). Impulsivity and empathy in dating violence among a sample of college females. Behavioral Sciences10(7), 117.‏
Duschek, S. Nassauer, L. Montoro, C. I. Bair, A. & Montoya, P. (2020). Dispositional empathy is associated with experimental pain reduction during provision of social support by romantic partners. Scandinavian journal of pain20(1), 205-209.‏
Einy, S. (2019). Comparing the Effectiveness of Mentalization-Based Therapy and Cognitive-Analytic Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms in People With Borderline Personality Disorder. The Horizon of Medical Sciences25(4), 324-339.
Fraley, R. C. & Roisman, G. I. (2019). The development of adult attachment styles: Four lessons. Current opinion in psychology25, 26-30.‏
Hittner, E. F. & Haase, C. M. (2021). Empathy in context: Socioeconomic status as a moderator of the link between empathic accuracy and well-being in married couples. Journal of Social and Personal Relationships38(5), 1633-1654.‏
Japutra, A. (2020). The relations among attachment styles, destination attachment and destination satisfaction. Current Issues in Tourism23(3), 270-275.‏
Japutra, A. Ekinci, Y. & Simkin, L. (2018). Positive and negative behaviours resulting from brand attachment: The moderating effects of attachment styles. European Journal of Marketing.‏
Kelly, W. E. (2019). Nightmares and ego strength revisited: Ego strength predicts nightmares above neuroticism and general psychological distress. Dreaming.
Kim, H. M. & Miller, L. C. (2020). Are insecure attachment styles related to risky sexual behavior? A meta-analysis. Health Psychology39(1), 46.‏
Levi-Belz, Y. & Lev-Ari, L. (2018). Attachment styles and posttraumatic growth among suicide-loss survivors. Crisis.‏
Li, L. (2017). Effects of Couple’s Empathy on Relationship Satisfaction: Adult Romantic Attachment as a Mediator (Doctoral dissertation, Brandeis University).‏
Macapagal, P. M. (2019). Self-esteem, intimacy and ego strength of male college students with multiple sex partners in university Belt-Manila. British J educ, learn dev psychol2(1), 31-67.
Ng, H. K. Cheung, R. Y. H. & Tam, K. P. (2014). Unraveling the link between narcissism and psychological health: New evidence from coping flexibility. Personality and Individual Differences70, 7-10.
Petrović, Z. K. Peraica, T. & Kozarić-Kovačić, D. (2018). Comparison of ego strength between aggressive and non-aggressive alcoholics: a cross-sectional study. Croatian Medical Journal59(4), 156.
Schmidt, C. D. & Gelhert, N. C. (2017). Couples therapy and empathy: An evaluation of the impact of imago relationship therapy on partner empathy levels. The Family Journal25(1), 23-30.‏
Shuper Engelhard, E. (2019). Embodying the couple relationship: kinesthetic empathy and somatic mirroring in couples therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy18(2), 126-147.‏
Siegel, A. Dekel, R. & Svetlitzky, V. (2021). The Contribution of Empathy to the Adjustment of Military Veterans and Their Female Partners. Family Relations70(2), 437-451.‏
South, S. C. Boudreaux, M. J. & Oltmanns, T. F. (2019). The impact of personality disorders on longitudinal change in relationship satisfaction in long-term married couples. Journal of Personality Disorders, 7-26.
Tabachnick, B. G. Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2001). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.