مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری خانواده محور (FCBT) و مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر اختلال اضطراب جدایی کودکان ۷ تا ۱۲ سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه و اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر خانواده (FCBT) و مداخله دلبستگی محور مادر– کودک بر کاهش اضطراب جدایی کودکان ۷ تا ۱۲ سال بود. روش پژوهش: روش این مطالعه نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماه بود. بدین منظور 36 کودک دارای اختلال اضطراب جدایی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و در سه گروه ۱۲ نفری قرار گرفتند. گروه اول درمان شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده گربه سازگار کندال و هتکه (2006) و گوالای سازگار بارت و همکاران (1996)، گروه دوم مداخله دلبستگی محور مادر–کودک پرنل (2004) و کینگ نیونهام (2008) در هشت جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار سنجش این پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی نیمه ساختار یافته اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان و نوجوانان آرکاوالتا، فولیوکس و مارتینز (۲۰۰۶)، مقیاس اضطراب جدایی (فرم والدین) هان، هاجینلیان و ایسن (2003) بود. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد درمان شناختی- رفتاری خانواده محور در مقایسه با مداخله دلبستگی محور مادر- کودک در کاهش اضطراب جدایی (68/19=F، 001/0=P) کودکان موثر تر بوده است و این تثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (۰۵/۰P<). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که روش‌های درمانی بکار رفته می‌تواند در درمان اختلال اضطراب جدایی توسط روانشناسان و روانپزشکان موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Efficacy of Family Cognitive–Behavioral Therapy (FCBT) and Mother - Child Attachment Intervention in Separation Anxiety Disorder in Children between 7-12 years old

نویسندگان [English]

  • Sahel Gerami 1
  • Parvaneh Ghodsi 2
  • parvaneh MOHAMMADKHANI 3
  • Sadegh Taghiloo 4
1 PhD student in Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 facaulty of psychology, University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to compare and evaluate the effectiveness of Family Cognitive–Behavioral Therapy (FCBT) and Mother - Child Attachment Intervention in Separation Anxiety Disorder in Children Between 7-12 years old. Methods: The method of this semi-experimental study was a pre-test-post-test type with a control group and a three-month follow-up. For this purpose, 36 children with separation anxiety disorder were selected by purposive sampling and were divided into three groups of 12 people. The first group of cognitive behavioral therapy based on the family of Kendall and Hetke (2006) and the adapted Goala of Barrett et al. (1996), the second course of mother-child attachment intervention Pernell (2004) and King Newnham (2008) in eight sessions of 60 minutes. and the control group did not receive any intervention. The measurement tools of this research included the semi-structured diagnostic interview of mood disorders and schizophrenia for children and adolescents by Archvalta, Folioux, and Martinez (2006), the separation anxiety scale (parent form) by Han, Hajinlian, and Isen (2003). The data were analyzed using mixed variance analysis with repeated measurement and Ben Feroni's post hoc test. Results: The findings show that family-oriented cognitive-behavioral therapy has been more effective in reducing children's separation anxiety compared (F=19.68, P=0.001) to mother-child attachment intervention (P<0.05). Conclusion: The results of the present study show that the therapeutic methods used can be effective in the treatment of separation anxiety disorder by psychologists and psychiatrists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation anxiety
  • Family Cognitive–Behavioral Therapy
  • attachment-oriented
آریاصدر، زیور.، داوودی، ایران.، نیسی، عبدالکاظم.، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1400). تاثیر مشارکت خانواده در درمان شناختی-رفتاری کودکان مبتلا به اختلال وسواس-جبری. مجله علمی پژوهشی یافته. ۲۳ (۴):۱۲۰-۱۰۶.
دلاوری، مریم.، و مشهدی، علی.، و کیمیایی، سیدعلی.، و خادمی، مژگان. (1398). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده محور بر انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی), 15(60 ), 367-378.
سید موسوی، پریسا سادات.، قنبری، سعید.، و مظاهری، محمد علی. (1394). اثربخشی مداخله دلبستگی محور با روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش بازنمایی‌های منفی و اضطراب جدایی کودکان. مجله علمی پژوهشی یافته. ۱۷ (۲) :۱۰۴-۹۰
قاسم زاده، سوگند.، حسن زاده، میترا.، ودودی، ساجده.، علوی، زهرا.، ومطبوع ریاحی، مینو. (1399). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری خانواده محور بر رضایتمندی زوجیت و تعامل والدکودک مادران دارای کودک با نشانگان بالینی اختلال وسواسی جبری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. ۱۸ (۳) :۳۳۲-۳۲۱
محمدی پور، محمد.، مزارعی ستوده، احمد.(۱۳۹۷). اثربخشی مداخله دلبستگی محور بر بهبود رابطه والد-کودک و کاهش نشانه های اضطراب جدایی در کودکان ۷ تا ۱۰ ساله، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی، ۲(۴۶): ۲۴۲-۲۲۳.
محمودعلیلو، مجید.، و یادگاری، ندا.، و حق نظری، فرزین.، و پورشریفی، حمید.، و هاشمی نصرت آباد، تورج. (1392). تاثیر درمان شناختی-رفتاری خانواده محور در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی. مشاوره کاربردی. 3(1), 19-34.
نادعلی،حسین.، بشارت، محمدعلی.، رستمی،رضا.، و بهرامی احسان، هادی.(۱۳۹۵). اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روانش شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، ۱۲(۴): ۳۵۴-۳۴۳
References
Ahmadizadeh, R., Zenoozian, S., Rezaei, M., Mohammadi, J., & Motahhari, Z. (2022). Effect of Child-Parent Relationship Therapy on the Severity of Separation Anxiety Disorder in Children: A Clinical Trial with a Parallel Groups Study Design. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 12(1), 20-28.
Bertelsen, T. B., Himle, J. A., & Håland, Å. T. (2022). Bidirectional Relationship Between Family Accommodation and Youth Anxiety During Cognitive-Behavioral Treatment. Child psychiatry and human development, 10.1007/s10578-021-01304-5. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10578-021-01304-5
Colonnesi, C., Draijer, E. M., Jan JM Stams, G., Van der Bruggen, C. O., Bögels, S. M., & Noom, M. J. (2011). The relation between insecure attachment and child anxiety: A meta-analytic review. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology40(4), 630-645.‏
Cooke, J. E., Racine, N., Plamondon, A., Tough, S., & Madigan, S. (2019). Maternal adverse childhood experiences, attachment style, and mental health: pathways of transmission to child behavior problems. Child abuse & neglect93, 27-37.‏
Corcoran, M., & McNulty, M. (2018). Examining the role of attachment in the relationship between childhood adversity, psychological distress and subjective well-being. Child abuse & neglect76, 297-309.‏
De Barros, P. M. F., Polga, N., Szejko, N., Miguel, E. C., Leckman, J. F., Silverman, W. K., & Lebowitz, E. R. (2020). Family accommodation mediates the impact of childhood anxiety on functional impairment. Journal of anxiety disorders, 76, 102318.
Driscoll, K., Schonberg, M., Stark, M. F., Carter, A. S., & Hirshfeld-Becker, D. (2020). Family-centered cognitive behavioral therapy for anxiety in very young children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(11), 3905-3920.
Evans, R., Hill, C., O'Brien, D., & Creswell, C. (2019). Evaluation of a group format of clinician‐guided, parent‐delivered cognitive behavioural therapy for child anxiety in routine clinical practice: a pilot‐implementation study. Child and Adolescent Mental Health24(1), 36-43.‏
Forslund, T., & Duschinsky, R. (Eds.). (2021). Attachment theory and research: A reader. John Wiley & Sons.
Giani, L., Caputi, M., Forresi, B., Michelini, G., & Scaini, S. (2021). Evaluation of cognitive-behavioral therapy efficacy in the treatment of separation anxiety disorder in childhood and adolescence: a systematic review of randomized controlled trials. International Journal of Cognitive Therapy, 1-24.‏
Groh, A. M., Fearon, R. P., van IJzendoorn, M. H., Bakermans‐Kranenburg, M. J., & Roisman, G. I. (2017). Attachment in the early life course: Meta‐analytic evidence for its role in socioemotional development. Child Development Perspectives11(1), 70-76.‏
Koen, N., & Stein, D.(2022). Pharmacotherapy of anxiety disorders: a critical review. Journal of dialogues in clinical neuroscience, published online: 423-437.
Lebowitz, E. R., Marin, C., Martino, A., Shimshoni, Y., & Silverman, W. K. (2020). Parent-based treatment as efficacious as cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety: A randomized noninferiority study of supportive parenting for anxious childhood emotions. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry59(3), 362-372.
Lebowitz, E. R., Marin, C., Martino, A., Shimshoni, Y., & Silverman, W. K. (2020). Parent-based treatment as efficacious as cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety: A randomized noninferiority study of supportive parenting for anxious childhood emotions. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry59(3), 362-372.‏
Madigan, S., Brumariu, L. E., Villani, V., Atkinson, L., & Lyons-Ruth, K. (2016). Representational and questionnaire measures of attachment: A meta-analysis of relations to child internalizing and externalizing problems. Psychological bulletin142(4), 367.‏
McGuire, J. F., & Storch, E. A. (2019). An inhibitory learning approach to cognitive-behavioral therapy for children and adolescents. Cognitive and behavioral practice26(1), 214-224.‏
Otte, C. (2022). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: current state of the evidence. Dialogues in clinical neuroscience. 13:4, 413-421,
Perihan, C., Burke, M., Bowman-Perrott, L., Bicer, A., Gallup, J., Thompson, J., & Sallese, M. (2020). Effects of cognitive behavioral therapy for reducing anxiety in children with high functioning ASD: a systematic review and meta-analysis. Journal of autism and developmental disorders, 50(6), 1958-1972.
Peris, T. S., Thamrin, H., & Rozenman, M. S. (2021). Family intervention for child and adolescent anxiety: a meta-analytic review of therapy targets, techniques, and outcomes. Journal of Affective Disorders286, 282-295.‏
Salvaris, C. A., Wade, C., Galea, S., Yap, M. B. H., & Lawrence, K. A. (2022). Children’s Perspectives of an Enhanced Cognitive-Behavioral Treatment for Child–Parent Dyads with Anxiety Disorders. Cognitive and Behavioral Practice.
Spruit, A., Goos, L., Weenink, N., Rodenburg, R., Niemeyer, H., Stams, G. J., & Colonnesi, C. (2020). The relation between attachment and depression in children and adolescents: A multilevel meta-analysis. Clinical child and family psychology review23, 54-69.‏
Spruit, A., Goos, L., Weenink, N., Rodenburg, R., Niemeyer, H., Stams, G. J., & Colonnesi, C. (2020). The relation between attachment and depression in children and adolescents: A multilevel meta-analysis. Clinical child and family psychology review23(1), 54-69.
Sroufe, L. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and psychopathology9(2), 251-268.‏
Wergeland, G. J. H., Riise, E. N., & Öst, L. G. (2021). Cognitive behavior therapy for internalizing disorders in children and adolescents in routine clinical care: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review83, 101918.‏
Wolgensinger, L. (2022). Cognitive behavioral group therapy for anxiety: recent developments. Dialogues in clinical neuroscience.‏
Wood, J. J. (2006). Parental intrusiveness and children’s separation anxiety in a clinical sample. Child psychiatry and human development37(1), 73-87.‏
***