مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی بر اجتناب تجربی زوجین دیوار سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی بر اجتناب تجربی زوجین دیوار سنگی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. از جامعه زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شهر تهران در سال 1400، تعداد 60 نفر (30 زوج) به صورت نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ویک گروه کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه های آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به مقیاس های چند بعدی اجتناب تجربی پاسخ دادند. سپس زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی برای گروه های آزمایش در 10 جلسه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد، زوج درمانی های هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی باعث کاهش اجتناب تجربی و مولفه های آنها در زوجین دارای سبک ارتباطی دیوارسنگی شدند (p<0/01) و بین اثربخشی دو روش تفاوت معنی دار نبود. نتیجهگیری: بر اساس نتایج، توجه به این رویکرد در برنامه‌های درمانی و مشاوره‌ای به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش اجتناب تجربی زوجین شهر تهران دارای سبک ارتباطی دیوار سنگی می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion-focused group couple therapy and emotional schema therapy on experimental avoidance of stonewalling communication style couples

نویسندگان [English]

  • Mohammad Entezari 1
  • Pantea Jahangir 2
  • farideh dokaneifard 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion-focused group couple therapy and couple emotional schema therapy on experimental avoidance of couples with stonewalling communication style in Tehran in the year 2021. The present study was a quasi-experimental study with pretest, posttest, follow-up and control group. From the community of couples with stone wall communication style in Tehran in 1400, 60 people (30 couples) were selected by available and purposeful sampling and were randomly assigned to two experimental groups and a control group. Subjects in the experimental and control groups responded to the multidimensional scales of experimental avoidance in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Then, emotion-focused group therapy and emotional schema therapy were performed for the experimental groups in 10 sessions. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance. The results showed that emotion-focused couple therapy and couple emotion schema therapy reduced the fear of intimacy and experimental avoidance and their components in couples with stonewalling communication style (p<001). Based on the results, paying attention to this approach in treatment and counseling programs as an effective method to reduce the fear of intimacy and experimental avoidance of couples in Tehran with a stonewalling communication style can be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Couple Therapy
  • Emotional Schema Therapy
  • Experimental Avoidance
  • Stonewalling
امام زمانی، زهرا.، مشهدی، علی.، و سپهری شاملو، زهره (1398). اثر بخشی. طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، 9 (1): 24 - 5.
جعفری، فریبا.، خراط­زاده، حمید.، حسینی، محسن.، و محمدی، ابوالفضل. (1398). رابطه بین دشواری­های تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی. 11(4): 71-77.
عطادخت، اکبر.، قریب بلوک، معصومه.، میکائیلی، نیلوفر.، و صمدی فرد، حمیدرضا (1398). اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو. مجله علوم مراقبتی دانشکده پرستاری ارتش. 6(3): 176-186.
الفونه، انیسه.، ایمانی، مهدی.، و سرافراز، مهدی رضا (1399). مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی شناختی بر اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی. ارمغان دانش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 25(1):  118-138.
محمودعلیلو، مجید.، و عنبردباغی یان، سمانه (1398). پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر براساس ابعاد چندگانه اجتناب تجربی. فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی  ویژه­نامه اولین کنگره دو سالانه تازه­های روان­شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز 16 و 17 مهر. 
مرواریدی، مریم.، مشهدی، علی.، و سپهری شاملو، زهره (1398). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(1): 22.
هادیان فرد، حبیب.، رضایی، فاطمه.ف و حسینی رمقانی، نسرین السادات (1399). بررسی نقش آسیب­های کودکی چشم انداز زمان و اجتناب تجربی در اختلال استرس پس از سانحه کاربرد مدل معادلات ساختاری. ارمغان دانش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. 25(2): 13-1
References
Alder C, Justin Dyer W, Sandberg J G, Davis S  & Holt- Lunstad J. (2019). Emotionally- focused therapy and treatment as usual comparison groups in decreasing depression A clinical pilot study. The American Journal Of Family Therapy. https://doi.org/10.1080/01926187.2019.1572478
Glisenti, K., Strodl, E., & King, R. (2018). Emotion‐focused therapy for binge‐eating disorder: A review of six cases. Clinical psychology & psychotherapy25(6), 842-855.
Gottman J, Cole C & Cole D. (2018) Four Horsemen in Couple and Family Therapy: Springer International Publishing AG,
Gottman, J. M., & Silver, Nan. (1999). The seven principles for making marriage work. New York: ThreeRivers Press, New York. 233
Johnson S. (2018). Attachment in Action Changing the Face of 21st Century Couple Therapy.  COPSYC; 635
Kelso K C, Kashdan T, Imamoglu A & Ashraf A. (2020). Meaning in life buffers the impact of experiential avoidance on anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science; 192-198.
Leahy, R. L. (2009b). Resistance: An emotional schema therapy (EST) approach. In G.Simos (ED), Cognitive behavior therapy: A guide for the practicing clinician (Vol. 2,pp. 187-204). Hove, UK: Routledge.
Leahy, R. L. (2016). Emotional schema therapy: A meta‐experiential model. Australian Psychologist, 51(2), 82-88.
Leahy. R, Introduction. (2019). Emotional Schemas and Emotional Schema Therapy. International Journal of Cognitive Therapy ;12:1-4
Meier I. (2019). Basic needs and complexes: similarities between Feeling- toned complexes, emotional schema and affective states. Journal of Analytical Psychology. 64, 5,pp 761-779.
Pastrone J. (2019). Communication and Conflict Management in Romantic Relationships: Capstone Projects and Master's Theses, (47)4; 97-108.
Quickert R, Vaughan T, MacDonald T. (2020). Noticing negativity Exploring the relationship between experiential avoidance and mood-relevant thinking. Personality and Individual Differences, 152,109592
Rouleau E, Farero A & Timm T. (2018). Attachment Conflict Resolution and Sexual Satisfaction in Adoptive Couples. Adoption Quarterly, DOI: 10.1080/10926755.2018.1513107.
Suhron, M., Yusuf, A., Subarniati, R., Amir, F., & Zainiyah, Z. (2020). How does forgiveness therapy versus emotion-focused therapy reduce violent behavior schizophrenia post restrain at East Java, Indonesia? International Journal of Public Health9(4), 314-319.
Timulak, L., & Keogh, D. (2020). Emotion-focused therapy: A transdiagnostic formulation. Journal of Contemporary Psychotherapy50(1), 1-13.
Wilhelmsen-Langeland A , Aardel H,V.Hjelmseth, Fyhn.K.H & Stige. S.H. (2019). An Emotion Focused Family Therapy Workshop for Parents with children 6-12 years increased parental Self-efficacy.            
Zucchelli F, White P. (2020). Experiential avoidance and cognitive fusion mediate the relationship between body evaluation and unhelpful body image coping strategies in individuals with visible differences.Body Image ,32 pp121-127