مقایسه اثربخشی تلفیق روش سیستمی ساختاری با روش راه حل محور برتعارضات زناشویی، مرزها و مثلث سازی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تلفیق روش سیستمی ساختاری در مقایسه با روش راه­حل محور با روش سیستمی بر تعارضات زناشویی، مرزها و مثلث­سازی زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری کلیه زوجین متأهل و دارای تعارض شهر اصفهان در سال 98-99 بود که از بین آنان 30 زوج به شکل در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 10 زوج) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مقیاس تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران (1375) و مرزها و مثلث­سازی دهقانی و یوسفی (1398) بود. گروه­ آزمایش روش­ تلفیق روش سیستمی ساختاری برگرفته از شیرزادی و همکاران (1398) و گروه آزمایشی روش راه­حل محور برگرفته از بسته آموزشی یوسفی (1399) به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای را دریافت کردند. داده­ها با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد روش تلفیق روش سیستمی ساختاری و روش راه حل محور بر بهبود تعارضات زناشویی (29/178=F و 01/0>P)، مثلث­سازی (612/5=F و 01/0>P) و مرزهای خشک (29/178=F و 01/0>P) مرزهای منعطف (67/905=F و 01/0>P) و مرزهای بی بندوبار (15/202=F و 01/0>P) مؤثر هستند. نتایج آزمون توکی نشان داد که روش تلفیقی از روش سیستمی بر متغیرهای وابسته اثربخش­تر است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاضر می­توان گفت برای بهبود تعارضات زناشویی، مثلث­سازی و ابعاد مرزها از روش تلفیقی بهره گرفت؛ هر چند هر دو روش تأثیرپذیری خود را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of the effectiveness of the mixture of the structural systematic method with the solution-oriented method in marital conflicts, boundaries, and triangulation of couples

نویسندگان [English]

  • Abbas Babasafari 1
  • Seyed Hamid Atashpour 2
  • Zahra Yousefi 3
1 PhD Student in Counseling, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of the mixture of the structural systematic method in comparison with the solution-oriented method on marital conflicts, boundaries, and triangulation of couples in Isfahan. Methods: The research was quasi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up with study and control groups. The statistical population included all married couples and couples with conflicts in Isfahan in 2019-2020, from which 30 couples were selected by convenience sampling and randomly divided into three study groups and one control group (10 couples in each group). The research tool included the Marital Conflict Scale of Sanai et al. (1996) and the Borders and Triangulation Scale of Dehghani and Yousefi (2019). The study group received the mixed method of the structural system taken from Shirzadi et al. (2017), and the other study group received the solution-oriented method taken from the Yousefi training package (2016) for eight 90-minute sessions. The data were analyzed using repeated measures variance. Results: The results indicated that the mixed method of structural systematic method and solution-oriented method are effective on improving marital conflicts (F = 178.229 and P <0.01), triangulation (F = 5.612 and P <0.01) and inflexible boundaries (F = 178.29 and P <0.01), flexible boundaries (F = 905.67 and P <0.01) and promiscuous boundaries (F = 202.15 and P <0.01). The results of the Tukey test indicated that the mixed method is more effective than the system method on dependent variables, and this effect was reported stable in the follow-up stage. Conclusion: It can be concluded from the present results that the mixed method can be used to improve marital conflicts, triangulation, and border dimensions. However, both methods showed their effectiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic-Structural
  • Solution-Oriented
  • Marital Conflicts
  • Boundaries
  • Triangulation
آرین فر، نیره.، و حسینیان، سیمین. (1398). مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته. مطالعات زن و خانواده، 7(3): 51-85.
احمدی‌مهر، زهرا.، یوسفی، زهرا.، و گل‌پرور، محسن. (1399). بررسی اثربخشی روش بین نسلی بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلث سازی و شیوه‌های کنترل زنان متأهل در شهر اصفهان. روان‌شناسی بالینی،3(12): 25-34 
ثنایی، باقر. (1388). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
دهقانی ششدهد، زهرا.، و یوسفی، زهرا. (1398). مدل‌سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی (مثلث‌سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان‌شناختی (توافق‌پذیری و شیوه‌های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان. خانواده پژوهی، 15(1): 155-170.
شیرزادی، شاداب.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، و دوکانه‌ای فرد، فریده. (1397). مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت. تحقیقات مدیریت آموزشی، 35: 25-40.
گیتی پسند، زهرا.، آرین، خدیجه.، و کرمی، ابوالفضل. (1387). اثربخشی درمان راه حل مدار بر کاهش تعارضات والد - فرزندی در نوجوانان دختر. پژوهش‌های مشاوره، 27: 63-80.
موسوی، رقیه.، مرادی، علیرضا.، و مهدوی هرسینی، سیداسماعیل. (1386). بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی. مطالعات روان‌شناختی، 3(2): 7-28.
نامنی، ابراهیم.، و شیرآشتیانی، آزاده. (1395). اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه حل مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی 
نامنی، ابراهیم.، کشاورز افشار، حسین.، فرازی، زهرا.، و گلشن، حمیدرضا. (1397). اثربخشی خانواده درمانی ساختی بر تغییر سبک‌های مقابله با تعارض و افزایش سازگاری زوجین. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم-اداره بهداشت و درمان نزاجا، 6: 6-17.
یوسفی، زهرا.، و کریم نژاد، ریحانه. (1397). اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان. مطالعات زن و خانواده، 6(2): 199-223.
Beauchemin, J. D. (2018). Solution-Focused wellness: A randomized controlled trial of college students. Health & Social Work, 43(2), 94–100. 
Berg, I. K. & Kelly, S. (2000). Building solutions in child protective services. WW Norton & Co.
Carr, A. (2016). Review of An Introduction To Family Therapy: Systemic Theory And Practice (4th edn).‏
Corcoran, J. & Pillai, V. (2009). A review of the research on solution-focused therapy. British Journal of Social Work39(2), 234-242.
Fincham, F. D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current directions in psychological science12(1), 23-27.‏
Franklin, C. Bolton, K. W. & Guz, S. (2019). Solution-focused brief family therapy. In B. H. Fiese, M. Celano, K. Deater-Deckard, E. N. Jouriles, & M. A. Whisman (Eds.), APA handbooks in psychology®. APA handbook of contemporary family psychology: Family therapy and training (p. 139–153). American Psychological Association.https://doi.org/10.1037/0000101-009
Kim, H. (2006). Client growth and alliance development in solution-focused brief family therapy. State University of New York at Buffalo.
Krauss, S. Orth, U. & Robins, R. W. (2020). Family environment and self-esteem development: A longitudinal study from age 10 to 16. Journal of personality and social psychology,119(2), 457.‏
Minuchin, S. Lee, W. Y. & Simon, G. M. (2006). Mastering family therapy: Journeys of growth and transformation. John Wiley & Sons.
Reiter, M. D. (2017). Salvador Minuchin, MD: Innovator and Challenger. Journal of Systemic Therapies36(4), 16-22.‏
Whisman, M. A. (2019). Psychopathology and couple and family functioning. In APA handbook of contemporary family psychology: Applications and broad impact of family psychology, Vol. 2 (pp. 3-20). American Psychological Association.‏