مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار فردی با درمان هیجان مدار با کاربرد هنر بر نشخوار فکری در افراد با سندرم ضربه عشقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار فردی با درمان هیجان مدار با کاربرد هنر بر نشخوار فکری در افراد با سندرم ضربه عشقی بود. روش پژوهش: این مطالعه نیمه‌آزمایشی‌، از نوع طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. به منظور انتخاب شرکت‌کنندگان پژوهش، از میان سه کلینیک روان‌شناختی در منطقه دو تهران 51 نفر با سندرم ضربه عشقی به روش نمونه‌گیری هدفمند طبق معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه (هر گروه 17 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی اول 12 جلسه درمان هیجان‌مدار فردی، گروه آزمایشی دوم 12 جلسه درمان هیجان‌مدار با کاربرد هنر دریافت کردند، در حالی که گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. در سه مرحله‌ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مقیاس پاسخ نشخوارگونه نولن- هوکسما و مورو (1991) جهت جمع‌آوری داده‌ها توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثربخشی درمان هیجان‌مدار با کاربرد هنر و درملان هیجان‌مدار فردی بر نشخوار فکری 17/13=P= 0.001, F) در افراد با سندرم ضربه عشقی در پس‌آزمون موثر بود و درمان هیجان‌مدار با کاربرد هنر نسبت به درمان هیجان‌مدار فردی اثربخش‌تر بود؛ همچنین تغییرات ناشی درمان هیجان مدار با کاربرد هنر و درمان هیجان‌مدار فردی بر هر سه مؤلفه سه ماه بعد از اتمام دوره درمان پاپرجا مانده بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر می‌تواند پایه‌ای برای به‌کارگیری هنر در درمان‌های روان‌شناختی جهت اثربخشی بیشتر درمان‌ها برای روانشناسان کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of individual emotion-focused therapy with emotion-focused therapy using art on rumination in people with love trauma syndrome

نویسندگان [English]

  • Shirin Aryannejad 1
  • Mahdieh Salehi 2
  • Sadegh Taghiloo 3
  • Mahnaz Esteki 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to compare the effectiveness of individual emotion-focused therapy with emotion-focused therapy using art on rumination in people with love trauma syndrome. Methods: The method of this quasi-experimental study was a pretest-posttest design with a control and quarterly follow-up group. In order to select the participants of the study, 51 people with love trauma syndrome were selected by purposeful sampling method from among three psychological clinics in Tehran's second district according to inclusion and exclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups (17 people in each group). The first experimental group received 12 sessions of individual emotion-focused therapy, the second experimental group received 12 sessions of emotion-focused using art, while the control group did not receive any intervention. In three stages of pre-test, post-test and follow-up of ruminant response scale Nolen-Hoxma and Moro (1991) were completed by participants to collect data. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: The results showed that the effectiveness of emotion-focused therapy with the use of art and individual emotion-focused therapy on rumination in people with love trauma syndrome were significant in post-test scores and emotion-focused therapy with the use of art was more effective than individual emotion-focused therapy (F=13.17, p=0.001); Also, the changes resulting from emotion-focused therapy with the application of art and individual emotion-focused therapy remained on all three components three months after the end of the Paper treatment period. Conclusion: The results of the present study can be a basis for applying art in psychological therapies to make therapies more effective for applied psychologists

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion-focused therapy
  • art therapy
  • rumination
  • love trauma syndrome
بیرامی، منصور.، هاشمی، تورج.، بخشی‌پور، عباس.، محمودعلیلو، مجید.، و اقبالی، علی. (1393). مقایسه تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، بر پریشانی روانشناختی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 9(33)، 59-43.
حبیبی، مجتبی.، و حناساب‌زاده، مریم. (1392). اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی در میان زنان یائسه. سالمند، 9(2)، 33-22.
راس، ریچارد. بی. (1397). شکست عشقی (سندرم ضربه عشقی). (ترجمه فاطمعه مسعودی، طناز فرخ‌زاد، سمیه ترکاون‌نژاد و المیرا علیزاداشرفی). تهران: انتشارات سایه سخن. (انتشار اثر به زبان اصلی، 1999).
زایدل، داهلیا دابلیو. (1398). مغز، رفتار و شناخت نوروسایکولوژی هنر. (ترجمه سید ابوالقاسم مهری‌­نژاد  و همکاران). تهران: آوای نو. (انتشار اثر به زبان اصلی، 2005).
فلسفی، آزاده.، و دشت‌بزرگی، زهرا. (1397). تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر نشخوار فکری، تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان با سقط مکرر. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(2)، 210-202.
کرمی‌نژاد، زینب.، سودانی، منصور.، و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1395). اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دچار شکست عاطفی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 4(70)، 86-79.
گرینبرگ، لزلی، اس.، و گلدمن، رواندا. (1396). زوج‌درمانی هیجان‌مدار. (ترجمه محمدآرش رمضانی، آفاق قائم‌مقامی، زهرا جان‌نثاری، نینا جمشیدنژاد، نرگس دیانی و  صبا فقیه). تهران: ویرایش. (2008).
گرینبرگ، لسلی. (1396). درمان هیجان‌مدار: اصول و مبانی. (ترجمه  حبیب‌الله اکبری و طاهره رفیع). تهران: بات. (2017).
مداحی، محمدابراهیم. (1391). اثر بخشی رفتار درمانی منطقی- هیجانی بر میزان افسردگی و نشخوار فکری افراد مضطرب. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) (روانشناسی کاربردی)، 25، 17-26.
معنوی‌پور، داوود.، و  شاه‌حسینی، آرزو. (1394). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار فکری -تأمل. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، ۴(۱)، 16-7.
References
Ciasca, E., Ferreira, R. C., Santana, C. L.A., Forlenza, O. V., Santos, G. D., Brum, P. S., Nunes, P. V. (2018). Art therapy as an adjuvant treatment for depression in elderly women: A randomized controlled trial. Brazilian Journal of Psychiatry, 40(3).
Deshmukh, S. R., Holmes, J., & Cardno, A. (2018). Art therapy for people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).
Edwards, D. Ed.  (2004). Art therapy. London, England: SAGA Publications.
Ellison, J. M. (2016). The moderating effect of intergroup versus interpersonal context on the relationship between collective rumination and aggression. ProQuest,
Fisher, H.,  Xiaomeng, X., Aron, A., Brown, L. L. (2016). Intense, Passionate, Romantic Love: A Natural Addiction? How the Fields That Investigate Romance and Substance Abuse Can Inform Each Other. Fronties in Psychology, 7(687), 1-10.
Glisenti, K., Strodl, E., & King, R. (2018). Emotion‐focused therapy for binge‐eating disorder: A review of six cases. Clinical psychology & psychotherapy25(6), 842-855.
Härkönen, H. (2016). Love, Sexuality, and Adult Gender Relations: Nobody Likes Sleeping Alone. In Kinship, Love, and Life Cycle in Contemporary Havana, Cuba (pp. 107-145). Palgrave Macmillan, New York.
Hecht, D. (2010). Depression and the hyperactive right-hemisphere. Neuroscience Research68(2), 77-87.
Josefsson, T., Ivarsson, A., Lindwall, M., Gustafsson, H., Stenling, A., Boroy, J., Mattson, J., Carnebratt, J., Sevholt, S., Falkevik, E. (2017). Mindfulness mechanisms in Sports: Mediating effects of rumination and emotion regulation on sport-specific coping. Mindfulness, 8, 1354-1363.
Li, M., Xu, H., & Lu, S. (2018). Neural basis of depression related to a dominant right hemisphere: A resting-state fMRI study. Behavioral Neurology.
Liang, Y., & Horn, S. V. (2020). How do romantic breakups affect depression among American college students? The role of sexual conservativeness. Journal of American college health, 1-11.
Liu, D. Y., Gilbert, K. E., Thompson, R. R. (2019). Emotion differentiation moderate the effects of rumination on depression: A longitudinal study. Emotion, 1-10.
Murray, D. R., Haselton, M. G., Fales, M., & Cole, S. W. (2019). Falling in love is associated with immune system gene regulation. Psychoneuroendocrinology100, 120-126.
Papagiannaki, A., & Shinebourne, P. (2016). The contribution of creative art therapies to promoting mental health: Using Interpretative Phenomenological Analysis to study therapists’ understandings of working with self-stigmatisation. Arts in Psychotherapy, 50(1), 66–74.
Purwoko, B., & Fitriyah, F. K. (2018). Anger Management in Adolescents Behind Romantic Breakup: Implementation of Solution-Focused Brief Therapy. In Proceedings of The 1st International Conference on Education Innovation (ICEI 2017) (pp. 47-50).
Robbins, A. (2016). Object relations and art therapy. In Approaches to art therapy (pp. 126-138). Routledge.
Rosse, R. (1999). An Argument for Love Trauma Syndrome: An Important and Often Underrecognized Form of Traumatic Grief. Perspectives.
Schouten, K. A., van Hooren, S., Knipscheer, J. W., Kleber, R. J., & Hutschemaekers, G. J. (2019). Trauma-focused art therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder: A pilot study. Journal of Trauma & Dissociation20(1), 114-130.
Schouten1, K. A., de Niet, G. J., Knipscheer, G. J.,Kleber, R. J., Giel J. M. Hutschemaekers, G, J. (2015). The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. Trauma, Violence, & Abuse, 16(2), 220-228.
Therkleson, T., & Stronach, S. (2015). Broken heart syndrome: a typical case. Journal of Holistic Nursing33(4), 345-350.
Tran, T. B., &  Joormann, J. (2015). The role of facebook use in mediating the relation between rumination and adjustment after a relationship breakup. Computers in Human Behavior, 49, 56-61.
Verhallen, A. M., Renken, R. J., Marsman, J. B. C., & Ter Horst, G. J. (2019). Romantic relationship breakup: An experimental model to study effects of stress on depression (-like) symptoms. PLoS One14(5), e0217320.
Zvonarev, V. (2019). Takotsubo cardiomyopathy: medical and psychiatric aspects. Role of psychotropic medications in the treatment of adults with “Broken Heart” syndrome. Cureus11(7).