ساخت و اعتباریابی پرسشنامه کمی بالندگی زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های بومی مبتنی بر جامعه اسلامی و زن مسلمان ایرانی همچنین شناسایی ابعاد و مولفه‌های بومی بالندگی و تولید ابزاری دقیق برای سنجش این ابعاد است. روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله ترکیی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و صاحبنظران حوزه زنان سرپرست خانوار است. نمونه آماری بخش کیفی 15 نفر بود که حجم آن به روش اشباع نظری تعیین شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری تمام زنان سرپرست خانوارکشور بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد به خاطر اطمینان بیشتر نمونه آماری به 458 نفر ارتقا یافت. یافته‌ها: نتایج نشان داد بالندگی زنان سرپرست خانوار دارای 3 بعد کلی (بینش، دانش و منش) و 7 عامل (ایمان، تکریم نفس، شناخت خود، شناخت محیط، مهارت زندگی، چندنقشی بودن، مدیریت رفتار) وبار عاملی بدست آمده در همه ابعاد بالاتر از 0.70 و قابل قبول است. نتیجه‌گیری: بالندگی زنان دارای پیچیدگی نظری و عملیاتی است و نمیتوان ادعا نمود که مدل استخراج شده یک مدل کامل و بی نقص است اما تا کنون ابزار سنجشی بومی برای بالندگی زنان سرپرست خانوار وجود نداشته، این تحقیق میتواند گامی نخست برای پژوهش در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and validation of a quantitative questionnaire on the growth of female household heads

نویسندگان [English]

  • Narjes Bakhtiar Khalaj 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Seyed Naser Hejazi 3
1 PhD student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to identify the native dimensions and components based on the Islamic society and Iranian Muslim women, as well as to identify the native dimensions and components of growth and produce an accurate tool to measure these dimensions. Methods: The research method in this article is Turkish. The statistical population in the qualitative section includes experts and experts in the field of women heads of households. The statistical sample of the qualitative part was 15 people, whose volume was determined by the theoretical saturation method. In the quantitative part, the statistical population was all women heads of households, which was determined by using Cochran's formula to be 384 people, and for more certainty, the statistical sample was increased to 458 people. Results: The results showed that the development of female heads of households has 3 general dimensions (insight, knowledge and character) and 7 factors (faith, self-respect, self-knowledge, knowledge of the environment, life skills, multi-role, behavior management) and the factor load obtained in all Dimensions above 0.70 are acceptable. Conclusion: The growth of women has theoretical and operational complexity and it cannot be claimed that the extracted model is a complete and perfect model, but so far there is no indigenous measurement tool for the growth of female heads of the household, this research can be the first step for research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth of female head of household
  • knowledge
  • insight
  • character
  • questionnaire validation
احمدنیا،  شیرین (1380) بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت محدود زنان. نامه انجمن جامعه شناسی ایران، 1(2): 67-105  
آقازاده، احمد (1389) آموزش و پرورش تطبیقی، تهران، انتشارات سمت.
خالقی پور، شهناز.، مسجدی، محسن.، و احمدی، زهرا (1395) اثر بخشی معنویت درمانی اسلامی بر سبک زندگی و گلبول‌های سفید خون محیطی سالمندان افسرده. پژوهش در سلامت روانشناختی، 10(3): 55-70
بختیاری، آمنه.، و محبی، سیده فاطمه .(۱۳۸۵). حکومت و زنان سرپرست خانوار. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ۹(۳۴): ۶۷.
دفتر بین المللی کار ( 2004 ). گزارش 289 امین اجلاس هیئت مدیره ، کمیته اشتغال و سیاست اجتماعی، ارتقای کار شایسته از طریق کارآ فرینی، ترجمه شهناز طباطبایی (1384)، ژنو : انتشارات دفتر بین المللی کار، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
جعفری، اصغر.، حسینی، سیدمجید.، و فاضلی، میترا (1397) تاثیر آموزش مهارت های خودآگاهی و مدیریت هیجان ها در افزایش تاب آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی. 2(8): 41- 76
سلطانیان زاده، فرشته.، چابکی نژاد، زهرا.، و فلاح، محمدحسین (1398). پیش بینی سرزندگی بر پایه سبک‌های کنارآمدن و باورهای دینی در زنان سرپرست خانواده. مجله علوم روانشناختی. 18(3): 459 -465.
سیاها، علی.، بنی سی، پری ناز.، و محمدی آریا، علیرضا. (1400). مقایسه سبک های فرزندپروری، احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی زنان بی سرپرست و عادی. خانواده درمانی کاربردی، 2(2): 306-323
طالبان، محمدرضا (1381) دینداری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز. تهران، موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
هماینی دمیرچی، امین.، محجوب عشرت آبادی، حسن.، مهری، داریوش.، و وثوقی نیری، عبداله. (1395). ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی). فصلنامه مدیریت نظامی، 16(61): 29- 59
عباس زاده، محمد.، بوداقی، علی.، و اقدسی علمداری، فرانک. (1396). توانمند سازی  زنان سرپرست خانوار  با  تاکید بر راهکارهای  بومی. مجموعه  مقالات  برگزیده ه مایش ملی توانمندسازی، 139-163.
حقی، صبا.، حق طلب، طاهره.، و عسگری، محمد. (1397). اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه‌ها و قواعد به شیوه‌ی گروهی بر نگرش به بی‌معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی پایین. پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره. 8(1): 105-123  
References
Arenander, A. T., & Travis, F. T. (2004). Brain Patterns of Self-Awareness. In B. D. Beitman & J. Nair (Eds.), Self-awareness deficits in psychiatric patients: Neurobiology, assessment, and treatment (pp. 112–126).
Aryee, S. & Luk, V. (1996). Balancing two major parts of adult life experience L: Work and Family Identity among Dual- Earner Cou Ples, Human Relation. “ Studies Sex Roles Regresision Anlaysis Familie, Vol 49. Issue 4, and No 4. 504-566.
Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise (pp. 213-227). Routledge.
Davis, Mark. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of personalilty and social psychology. 44. 113-126.
Fountoulakis, K. N., Siamouli, M., Magiria, S., Kaprinis G. (2008). late-life depression, religiosity, cerebrovascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: Interpreting the data. Medical  Hypotheses,70(30), 493–496.
Håkansson, J., & Montgomery, H. (2003). Empathy as an interpersonal phenomenon. Journal of Social and Personal Relationships, 20(3), 267–284
Nadler G. 1983. Human purposeful activities for classifying management problems. Omega, 11: 15-26.
Oman, D., & Thoresen, C. E. (2003). Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth? International Journal for the Psychology of Religion, 13(3), 149–165.
Ownsworth, T. L., McFarland, K., & Young, R. McD. (2002). The investigation of factors underlying deficits in self-awareness and self-regulation. Brain Injury, 16, 291–309.
Panampitiya, W.M.G.N. (2019). A Study of Social and Health Conditions related to Women-Headed Households in Rural Areas in Sri Lanka, Conference Proceedings: 5th National Research Conference on Applied Social Statistics, Volume 02, December 2019.pp.57
Pukuh, Nugraha. Hayu Fadlun Widyasthika. (2018). WOMEN LEFT BEHIND? FINDINGS FROM FEMALE HEADED HOUSEHOLD IN INDONESIA. Kapt.H. Sulaiman Raden Anom, Kayuagung, South Sumatera 30616, Indonesia.
Waterman, A. S., Schwartz, S. J.,& Conti, R. (2014). The Implications of Two Conceptions of Happiness (Hedonic Enjoyment and Eudaimonia) for the Understanding of Intrinsic Motivation. Journal of Happiness studies, 9(1): 41-79.