اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی داغ و سرد بر رفتارهای درونی‌سازی و برونی‌سازی شده در کودکان بیش فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 استادیار گروه پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی داغ و سرد بر رفتارهای درونی‌سازی و برونی‌سازی شده در کودکان بیش فعال بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پژوهش پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه همراه با دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (پایه اول، دوم و سوم) دارای اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی در سال تحصیلی 1400-1399 بود که به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه نمودند که از بین آن‌ها، تعداد 30 نفر از کودکان بیش‌فعال با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه کانرز والدین و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ-نسخه والدین (آخنباخ،1991) به دست آمد. برنامه آموزش کارکردهای اجرایی داغ و سرد عزیزیان و همکاران (1395) در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار Spss.22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی داغ و سرد بر رفتارهای درونی‌سازی (59/3=F، 036/0=p) و برونی‌سازی شده (24/9=F، 001/0>p) در کودکان بیش فعال بود. نتیجه-گیری: می‌توان نتیجه گرفت وزش کارکردهای اجرایی داغ و سرد بر رفتارهای درونی‌سازی و برونی‌سازی شده در کودکان بیش فعال موثر بود و می‌توان از این روش در جهت بهبود مشکلات کودکان بیش فعال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of hot and cold executive function training on internalized and externalized behaviors in hyperactive children

نویسندگان [English]

  • Zahra Attari 1
  • Toktam Sadat Jafar Tabatabaee 2
  • Samaneh Sadat Jafar Tabatabaee 2
  • Saeed Nasseri 3
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, School of Medicine, Cellular and Molecular Research Center, Birjand University of Medical Sciences Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of hot and cold executive function training on internalized and externalized behaviors in hyperactive children. Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest research design with a control group along with a follow-up period. The statistical population of the study included all elementary school students (first, second and third grade) with attention deficit / hyperactivity disorder in the academic year 2019-20 who referred to education counseling centers in Tehran, among which A total of 30 inactive children were selected using convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (n=15). Data were obtained using the Connors Parent Questionnaire and the Achenbach Child Behavior Inventory - Parental Prescription (Achenbach, 1991). The hot and cold executive functions training program of Aziziyan et al. (2016) was performed on the experimental group in 10 sessions of 90 minutes, but the control group remained on the waiting list. Repeated measure analysis of variance and Spss.22 software were used to analyze the data. Results: The results showed that the training of hot and cold executive functions on internalized (F=3.59, p=0.036) and externalized (F=9.24, p<0.001) behaviors was hyperactive in children. Conclusion: It can be concluded that hot and cold executive functions were effective on internalizing and externalizing behaviors in hyperactive children and this method can be used to improve the problems of hyperactive children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • behavior
  • hyperactivity
  • children
احمدی، احمد.، ارجمندنیا، علی اکبر.، عزیزی، محمدپارسا.، و مطیعی، سمیرا. (1396). اثربخشی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی رایانه محور بر ویژگی­های شناختی و پیشرفت ریاضی کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش­فعالی. فصلنامه پرستاری کودکان: 4(1): 57-48.
برحق طلب، الهه.، عسگری، پرویز.، نادری، فرح.، و حیدری، علیرضا. (1397). اثر توانبخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (حافظه و حل مسئله) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش­فعالی. مجله طب توانبخشی. 2(3): 23-45.
عزیزیان، مریم. (1396). طراحی و تدوین بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانش­آموزان دیرآموز. رساله دکتری روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.
نعمتی، شهروز.، و باردل، محمد. (1398). کارکردهای اجرایی سرد و داغ در افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش­فعالی: مطالعه مروری نظامند. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روان­شناختی:10(4): 216-201.
References
Achenbach TM. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/ 4-18 and 1991 Profile. Burlington, VT: University of Vermont Department of Psychiatry.
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school age forms & profiles. Burlington, VT: university of Vermont, Researchcenter of children
Antonini, T. N., Becker, S. P., Tamm, L., & Epstein, J. N. (2015). Hot and cool executive functions in children with attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid oppositional defiant disorder. Journal of the International Neuropsychological Society. 21(08), 584-595.
Barkley, R. A. (2003). Issues in the diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder in children. Brain and Deve. 25(2), 77-83.
Bravo, T. M., Martı´n, M., & Domı´nguez, M. (2008). Hot” and ‘‘Cool” executive dysfunction in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).  Journal of the International Neuropsychological Society. 21(08), 432-445.
Fernàndez, V. R., Quiroga J. A., R. Munso, R. B., & Brugué M. C. (2013). Abnormalities in cool (inhibition response) and hot (reward anticipation) executive functions in medication naïve ADHD adults. Current Directions in Psychological Science. 22(11), 289-301.
Geurts, H. M., Van der Oord C., & Eveline A. (2006). Hot and cool aspects of cognitive Gharaeni, N., Fathabadi, J. (2013). impact puppet play therapy on improving social skills in preschool children with Down syndrome. J Appl Psychol, 2(26): 25-40. (Persian)
Hobson, C. W., Scott, S., & Rubia, K. (2011). Investigation of Cool and Hot Executive Function in ODD/CD Independently of ADHD. Journal Child Psychology and Psychiatry. 52(18), 1035-43.
Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. International Journal of Epidemiology. 43(2), 434-442.
Poon, K. (2018).Hot and Cool Executive Functions in Adolescence: Development and Contributions to Important Developmental Outcomes, Executive Functions and Development. 8(4), 1-28.
Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J., & Friedman, L. M. (2013). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical Psychology Review. 33(8), 1237-52.
Rubia, K. (2011). "Cool" inferior front striatal dysfunction in attentiondeficit/ hyperactivity disorder versus "hot" ventromedial orbitofrontal-limbic dysfunction in conduct disorder: A review. Biological Psychiatry. 69(12), 69-87.
Soriano-Ferrer, M., & Félix-Mateo, V., & Begeny J. (2014). Executive function domains among children with ADHD: Do they differ between parents and teachers ratings. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 13(2), 80-86.
Tye, C., Bedford, R., Asherson, P., Ashwood, K., Azadi, B., Bolton, P., & et al. (2017). Contributions to Important Developmental Outcomes. Front Psychol. 8(2), 11-23.
Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faranoe, S. V., & Penington, B. F. (2005). Validity of executive function theory of attention-deficit/ hyperactive disorder: An meta-analytic review. Biological Psychiatry. 58(11), 1336-46.
Yang, B. R., Chan, R. C. K., Gracia N., Cao X. Y., Zou, X. B., Jing, J., Mai, J. N., Li, J., & Shum, D. (2011). Cool and hot executive functions in medicationnaive attention deficit hyperactivity disorder children. Psychological Medicine. 41(12). 259-269.
Zelazo, P. D., & Müller, U. (2011). Executive function in typical and atypical development. In U. Goswami (2nd Ed). The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development (2nd Ed.) Oxford: Wiley-Blackwell.
Ziereis, S., & Jansen, P. (2015). Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. Research in Developmental Disabilities. 38(5), 181-191.