کلیدواژه‌ها = سلامت روان
اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی زنان متأهل

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 521-540

10.22034/aftj.2023.284268.1078

فاطمه شریفی؛ طهمورث آقاجانی؛ نصرالله انصاری نژاد؛ آتنا اصفهانی خالقی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و سلامت روان دختران جانبازان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 566-581

10.22034/aftj.2023.286443.1089

علی نجات؛ گلستان نظری؛ فاطمه دارابی؛ زهرا فکوری جویباری