اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل شهر کرج انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون و مرحله پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را زنان مراجعه کننده به خانه‌های سلامت شهر کرج در سال 1400 تشکیل دادند که از بین آن‌ها، 30 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 زن) و یک گروه گواه (15 زن) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی فن ورسیویک و همکاران (2014) به مدت 10 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سلامت روان گلدبرگ (1972) و شادکامی آرگیل و لو (1990) بودند. داده‌ها با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان (47/15=F، 001/0 =P) و شادکامی (12/12=F، 001/0 =P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0=P). نتیجه‌گیری: بنابراین نتایج پژوهش اثربخشی کاربست درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی را بر افزایش سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل را تائید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Integrated Therapy of Schema and Mindfulness on Mental Health and Happiness in Married Women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sharifi 1
  • Tahmors Aghajani 2
  • Nasrollah Ansarinejad 3
  • Atena Esfahani Khaleghi 4
1 M.A of General Psychology, Mallard Branch, Islamic Azad University, Mallard, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Mallard Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Iran
چکیده [English]

Aim: The current research was conducted with the aim of the effectiveness of combined schema therapy and mindfulness on mental health and happiness in married women of Karaj city. Method: The present study was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the research was made up of all the women who referred to the health centers of Karaj city, and among them, 30 people were selected based on the voluntary and accessible sampling method and were randomly selected in an experimental group (15 Woman) and a control group (15 Woman) were assigned. The experimental group of integrated therapy of schema and mindfulness was trained for 10 sessions of 90 minutes, and the control group remained on the waiting list. The tools used in the current research included mental health (Goldberg, 1972) and happiness (Argil and Lowe, 1990). For the statistical analysis of the data, multivariate analysis of variance with repeated measurements was used with the help of SPSS software. Results: The results showed that the integrated treatment of schema and mindfulness is effective on mental health (F = 15.47, P = 0.001) and happiness (F = 12.12, P = 0.001) and this effect is stable in the follow-up phase (P=0.05). Conclusion: Therefore, the results of the research confirmed the effectiveness of the integrated therapy of schema and mindfulness on increasing mental health and happiness in married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • happiness
  • schema therapy
  • mindfulness
برغمدی، مرضیه.، اسدی، جوانشیر.، و موسی زاده، حسن. (1396). بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در شهر گرگان. مجله اصول بهداشت روانی، 19 (3): 183-174.
شریفی جندانی، حمیدرضا.، مهکی، فرهاد.، و عباسی، بیتا. (1397). اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شادکامی مادران نوجوان کم توان ذهنی. مجله رویش روانشناسی، 7 (8): 334-323.
علی آبادی، محمدرضا.، شاره، حسین.، و توزنده جانی، حسن. (1399). اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت دیده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 8 (2): 19-6.
قدم پور، عزت اله.، مرادی زاده، سیروس.، و شاه کرمی، محمد. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان. مجله روان شناسی پیری، 4 (1): 38-27.
قربانعلی زاده، مسعود.، مقدم زاده، علی.، و جعفری، عیسی. (1396). اثربخشی طرحواره درمانی و معنادرمانی بر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری. مجله پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 7 (1): 14-2.
کیانی، زینب.، و مظاهری، مهرداد. (1397). بررسی مقایسه ای احساس شادکامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهرستان زاهدان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 15 (31)، 216-199.
نریمانی، محمد.، آریاپوران، سعید.، ابوالقاسمی، عباس.، و احدی، بتول. (1389). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجله روانشناسی بالینی، 2 (4): 71-61.
هاشمی، سیداسماعیل.، و ماهور، حسین. (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادکامی دانش آموزان. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 6 (2): 120-111.
ولی زاده پورکانی، مهدی. (1398). اثربخشی ذهن آگاهی بر نظم جویی شناختی هیجانی و سلامت روان دانش آموزان مدارس سمپاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد.
References
Adler, M. D., Dolan, P., & Kavetsos, G. (2017). Would you choose to be happy? Tradeoffs between happiness and the other dimensions of life in a large population survey. Journal of Economic Behavior & Organization139, 60-73.
Alfalah, A. A., & Alganem, S. A. (2019). The impact of construal level on happiness, hope, optimism, life satisfaction, and love of life: A longitudinal and experimental study. Australian Journal of Psychology.
Bennike, I. H., Wieghorst, A., & Kirk, U. (2017). Online-based mindfulness training reduces behavioral markers of mind wandering. Journal of Cognitive Enhancement1(2), 172-181.
Bhatia, V., & Davila, J. (2017). 27 Mental Health Disorders in Couple Relationships. Foundations for Couples' Therapy: Research for the Real World, 268.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology84(4), 822.‏
Choi-Kain, L. W., & Gunderson, J. G. (2008). Mentalization: Ontogeny, assessment, and application in the treatment of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry165(9), 1127-1135.‏
Doomen, L. (2018). The effectiveness of schema focused drama therapy for cluster C personality disorders: An exploratory study. The Arts in Psychotherapy61, 66-76.‏
Goessmann, K., Ibrahim, H., Saupe, L. B., Ismail, A. A., & Neuner, F. (2019). The contribution of mental health and gender attitudes to intimate partner violence in the context of war and displacement: Evidence from a multi-informant couple survey in Iraq. Social Science & Medicine237, 112457.
Hofmann, S. G., & Gómez, A. F. (2017). Mindfulness-based interventions for anxiety and depression. Psychiatric clinics40(4), 739-749.
Jessica, S. (2020). Hearing Impairment and Mental Health Among Married Couples. The Journals of gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences.
Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mechanisms of mindfulness training: Monitor and Acceptance Theory (MAT). Clinical Psychology Review51, 48-59.
Luhmann, M., Necka, E. A., Schönbrodt, F. D., & Hawkley, L. C. (2016). Is valuing happiness associated with lower well-being? A factor-level analysis using the Valuing Happiness Scale. Journal of research in personality60, 46-50.
McConville, J., McAleer, R., & Hahne, A. (2017). Mindfulness training for health profession students—the effect of mindfulness training on psychological well-being, learning and clinical performance of health professional students: a systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. Explore13(1), 26-45.
Morone, N. E., Lynch, C. S., Greco, C. M., Tindle, H. A., & Weiner, D. K. (2008). “I felt like a new person.” The effects of mindfulness meditation on older adults with chronic pain: qualitative narrative analysis of diary entries. The journal of pain9(9), 841-848.‏
Petkari, E., & Ortiz-Tallo, M. (2018). Towards youth happiness and mental health in the United Arab Emirates: The path of character strengths in a multicultural population. Journal of Happiness Studies19(2), 333-350.
Petter, M., McGrath, P. J., Chambers, C. T., & Dick, B. D. (2014). The effects of mindful attention and state mindfulness on acute experimental pain among adolescents. Journal of Pediatric Psychology39(5), 521-531.
Pugh, M. (2015). A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders. Clinical psychology review39, 30-41.‏
Rapp, I., & Stauder, J. (2020). Mental and Physical Health in Couple Relationships: Is It Better to Live Together?. European Sociological Review36(2), 303-316.
Roddy, M. K., Rhoades, G. K., & Doss, B. D. (2020). Effects of ePREP and OurRelationship on low-income couples’ mental health and health behaviors: A randomized controlled trial. Prevention Science, 1-11.
Sanko, J., Mckay, M., & Rogers, S. (2016). Exploring the impact of mindfulness meditation training in pre-licensure and post graduate nurses. Nurse education today45, 142-147.
Slutsky, J., Chin, B., Raye, J., & Creswell, J. D. (2019). Mindfulness training improves employee well-being: A randomized controlled trial. Journal of occupational health psychology24(1), 139.
Tang, Y. Y., Tang, R., & Gross, J. (2019). Promoting psychological well-being through an evidence-based mindfulness training program. Frontiers in Human Neuroscience13, 237.
Taylor, C. D., Bee, P., & Haddock, G. (2017). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice90(3), 456-479.‏
Van Den Broek, E., Keulen-de Vos, M., & Bernstein, D. P. (2011). Arts therapies and schema focused therapy: A pilot study. The Arts in Psychotherapy38(5), 325-332.‏
Witkiewitz, K., Marlatt, G. A., & Walker, D. (2005). Mindfulness-based relapse prevention for alcohol and substance use disorders. Journal of cognitive psychotherapy19(3), 211-228.‏
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. New York: Guilford254.‏