پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روان و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روان و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیة زنان شاغل مراجعه کننده به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه 10 تهران بود که تعداد آن در بازة زمانی سه ماه تابستان 1399 برابر با 480 نفر و با توجه به تعداد کل جامعه و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه پژوهش برابر با 214 برآورد شد که این تعداد به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامة استاندارد رضایت زناشویی انریچ (1998)، سلامت روان گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۲) و سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007) بود. یافته‌ها: سلامت روان و سرمایه های روانشناختی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی زنان شاغل می باشد، با توجه به مقدار Beta سلامت روان سهم بیشتری در پیش بینی رضایت زناشویی زنان شاغل دارد(05/0>P). نتیجه گیری: معناداری مولفه‌های سرمایه روانشناختی می تواند سبب افزایش رضایت زناشویی باشد؛ به عبارت دیگر معناداری سرمایه روان‌شناختی به گونه ای غیر مستقیم و در تعامل با سلامت روان می تواند سبب افزایش رضایت زناشویی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting marital satisfaction based on mental health and psychological capital of working women

نویسندگان [English]

  • Maryam ghaemi 1
  • Saeedeh Zomorodi 2
  • Saeideh Bazzazian 3
1 M.A Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict marital satisfaction based on mental health and psychological capital of working women, which was done by correlation method. Methods: This is a descriptive correlational study and the statistical population of the study included all working women referred to the counseling center of the Education Department of District 10 of Tehran, whose number in the three months of summer 1399 is equal to 480 people and according to the number The whole population and referring to Krejcie and Morgan table, the number of research samples was estimated to be 214, which was selected by simple random sampling. Data collection tools included the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (1998), the Goldberg & Hiller (1972) Mental Health Questionnaire, and the Lutans (2007) Psychological Assets Questionnaire. Results: Mental health and psychological capital can predict the marital satisfaction of working women, considering the Beta value of mental health has a greater share in predicting marital satisfaction of working women (P <0.05). Conclusion: Significance of psychological capital components can increase marital satisfaction; In other words, the significance of psychological capital indirectly and in interaction with mental health can increase marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Mental Health
  • Psychological Capital
آذرینوش، ایمان. (1396). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی و سلامت روان افراد مصرف‌کننده مواد مخدر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
آزادی، سارا. (1393). بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام. طب جانباز، 13(12)، 58-48.
احمدی، سارا. (1396). هوش معنوی، انتشارات اندیشۀ نوآوران.
اصلانی، خالد؛ ابراهیمی‌پور، ثریا و امان‌الهی، عباس. (1395). بررسی بهزیستی روانشناختی و شادکامی زناشویی در طول چرخه‌های مختلف زندگی، دو فصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(2).
افروز، غلام‌علی. (1390). روان‌شناسی خانواده، همسران برتر. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
امینی، زرار محمد. (1393). بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه. فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوری های آموزشی، 6 (1)، 154-142.
بخشی سورشجانی، لیلا. (1390). رابطة مهارت‌های فراهیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،19،97-116.
بشارت، محمدعلی. تاشک، آناهیتا؛ و رضازاده، سید محمدرضا. (1393). تبیین خرسندی زناشویی و سلامت جنسی با بهزیستی روانشناختی برحسب سبک های مقابله. اصول بهداشت روانی، 12(48)، 83-66.
بشارت، محمدعلی. رضازاده، سیدمحمدرضا. فیروزی، منیژه؛ و حبیبی، مجتبی. (1394). بررسی تأثیر مهارت‌های مقابله با طلاق بر سلامت روانی در مرحله انتقال از محیط خانواده به محیط جدید. مجله علوم روان‌شناختی، 14 (13)، 26-52.
بنائیان، شایسته. پروین، ندا؛ و کاظمیان، افسانه. (1395). بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متأهل، مجلة مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. دوره ۱۴، شماره ۲ - (۱۰-1395)
بهادری خسروشاهی، جهان. هاشمی نصرت­آباد، تورج؛ و باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دانشگاه تبریز. فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 3(2).
بهاری، فرشاد. (1389). تأثیر مشاوره زناشویی مبتنی بر امید، بخشش و ترکیبی از این دو بر میزان تحریف‌های شناختی بین فردی زوج‌های متقاضی طلاق. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1 (8)، 33-25.
بیانی، علی‌اصغر. گودرزی، حسنیه؛ و کوچکی، عاشور. (1392). رابطه ابعاد بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 35-36.
پروانه، الهام. مؤمنی، خدامراد. پروانه، آذر؛ و کریمی، پروانه. (1396). پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش معنوی و سخت‌رویی در دانشجویان دختر، نشریه اسلام و سلامت، 1(4).
پوراکبران، الهه؛ و امین یزدی، سید امیر. (1394). بررسی عملکرد جنسی و رضایت‌مندی زناشویی در زنان با بدون سابقه زایمان. نشریه اصول بهداشت روانی،17 (4)، 208-202.
پسندیده، عباس. (1393). رضایت زناشویی. قم: دارالحدیث.
پناهی، احسان؛ و فاتحی زاده، مریم السادات. (1397). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و رضایت زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان، نشریة زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، بهار 1397, دوره 5, شماره 1 (مسلسل 17); از صفحه 139 تا صفحه 155.
شیرمحمدی، لیلا. (1392). رابطه‌ی بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و امید و با عملکرد تحصیلی دانشجویان، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20.
صالحی‌مقدم، فاطمه. (1395). از صمیمیت تا رضایت جنسی: ویژۀ زوجین. تهران: آوای نور.
عباس‌پور، شیدا. (1390). رضایت از زندگی. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
عبدی، الهام؛ خوشبازان، علی و آخوندی، نیلا. (1395). تبیین نقش سرمایه‌های روانشناختی بر رضایت جنسی زوجین. کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری. 22 و 23 تیرماه 1395.
عرب، سعیده. (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر سازگاری زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
علی جانی، راضیه؛ و علی جانی، نرگس. (۱۳۹۹). بررسی رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار، نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
علینژاد، سیده رخساره؛ و روزبهانی، مهدی. (۱۳۹۶). رابطه سرمایه روانشناختی و سلامت روانی دبیران زن، پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
فراست کیش، فاطمه. پیرانی، ذبیح؛ و خدابخشی کولایی، آناهیتا. (1395). رابطۀ بین بهزیستی روانشناختی و شادکامی با جهتگیری مذهبی در دانشجویان دختر، نشریة دین و سلامت، 4(1).
قربانی، کیوان. (1394). تأثیر زوج‌درمانی به شیوه درمان عقلانی- هیجانی رفتاری بر تعارض‌ها و افکار غیرمنطقی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قلی‌زاده، آذر؛ و اسماعیلیان اردستانی، زهره. (1393). نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15 (2)، 37-46.
قلیلی، زهره. (1395). بررسی تأثیر شیوه­های حل مسئله بر تعارض زناشویی زوجین، انتشارات دانشگاه اصفهان.
قهرمان، علی و حافظ‌نیا، محمد. (1395). نقش سرمایل روانشناختی و اجتماعی در پیش‌گیری از وقوع جرم، انتشارات ثنای دانش.
کریمی ­مزیدی، احمدرضا. رضازاده برقویی، حمید؛ و مرتضوی، سعید. (1392). اثر سرمایۀ روان­شناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روان­شناختی آن‌ها؛ نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 3(3).
گل پرور، محسن. قاسمی، مریم؛ و مصاحبی، محمدرضا. (1394). الگوی نقش مؤلفه‌های سرمایه روانشناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد. مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 12 (1)، 140-119.
گنجی، حمزه. (1390). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی. تهران: ساوالان.
مطهری، زهرا سادات. بهزادپور، سمانه؛ و سهرابی، فرامرز. (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب‌آوری در زوجین. مجلة خانواده، 5 (20)، 122-105.
موسوی، سیدعلی. (1396). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، مقاله 4، دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 105-130
نبوی، سید صادق. سهرابی، فرامرز. حسینیان، سیمین. افروز، غلامعلی و دلاور، علی. (1396). پیشبینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیرهای رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجیگری رضایت شغلی به‌منظور ارائه مدل. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 9 (30)، 115-91.
نیک پی، ایرج؛ و بهرامی، زهرا. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه لرستان، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایش‌های دانشگاه تهران.
References
Alfano, C.A. & Beidel, D.C. Eds.(2012). Social anxiety in adolescents and young adults. Washington, DC, American Psychological Association Books.
Avey, J.B. Reichard, R.J. Luthans, F. &Mhatre, K.H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance, Human Resource Development Quarterly, 22 (2), 127-152.
Barbara J; Williams, W; Harry B. M; de Wiel, V; Kamps, W; Josette E. H. M; Weebers, H. (2016). Effects of communication styles on marital satisfaction and distress of parents of pediatric cancer patients: a prospective longitudinal study. Journal of the psychological, social and behavioral dimensions of cancer. 24(1), 106-112.
Brandt, T. Gomes, J. & Boyanova, D. (2011). Personality and psychological capital as indicators of future job success? A multicultural comparison between three European countries. Finnish. Journal of Business Economics, 3(11), 263-289.
Bradbury TN, Finchman FD, Beach SR.(2015). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage & Family; 62: 964-80.
Bretherton, I. & Munholland, K. A. (2015). Internal working models in attachment relationships: A construct revisited. In: Cassidy J, Shaver P. (editors). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical application. New York: Guilford; 2015: 89-111.
Rafaq, F. Ijaz Haider,S. Latif,S & Ijaz1,S.(2020). The association between psychological capital, mental health, and burnout among specialists working in autism centers in Pakistan. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL SCIENCE, VOL 10, NO. 2, PAGE 27–33.
Sanaei Zaker B, Baghernezhad R. (2001). [Investigation of marital dissatisfaction in couples who tend to divorce (Persian)]. Danesh and Pajoohesh in psychology; 15: 61-78.
Senf, G. (2012). An information- integration theory and its application to normal reading acquisition and read king disability . In N.Bryant and C.Kass, leadership training institute in learnind disabilities. Final report, vol.II.305- 391.
Shackelford R, Besser M, Goetz DF. (2016). Or better or for worse: Marital well-being of newlyweds. Journal of Counseling Psychology; 14: 223- 42.
Seligman,M.E.P.(2000).Csikszentmihalyi,M. Positive psychology:An introduction.American Psychologist, (55): p.5–14.
Sapingtone A.(2014). Mental health. Shahi baravati H. (Persian translator) 1st ed. Tehran; Ravan Publication: 22-3.
Tramontano, C.)2012(. Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries. Psychological Assessment, 20)2( 227–237.
Wainer A. (2019) Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. 1st ed. Chichester: Wiley and sons; 2000: 14-54.
Whisman MA. (2010). The association between marital dissatisfaction and depression. In: Beach SRH. Marital and family processes in depression: A scientific foundation for clinical practice. Washington DC: American Psychological Association; 3- 24.
 
Keles, B. McCrae, N. & Grealish, A. (2020). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 79-93.‏
Koróniová, J. Halamová, J. & Taňkošová, N. (2020). Level of self-criticism and changes in imagery among participants attending Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection. Ceskoslovenska Psychologie, 64(5).‏
Leigh, E. & Clark, D. M. (2018). Understanding social anxiety disorder in adolescents and improving treatment outcomes: Applying the cognitive model of Clark and Wells (1995). Clinical child and family psychology review, 21(3), 388-414.‏
Lynch, H. McDonagh, C. & Hennessy, E. (2021). Social anxiety and depression stigma among adolescents. Journal of Affective Disorders, 281, 744-750.‏
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274.‏
Neff, K. D. Whittaker, T. A. & Karl, A. (2017). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in four distinct populations: Is the use of a total scale score justified? Journal of Personality Assessment, 99(6), 596-607.‏
O'Brien, K. O'Keeffe, N. Cullen, H. Durcan, A. Timulak, L. & McElvaney, J. (2019). Emotion-focused perspective on generalized anxiety disorder: A qualitative analysis of clients’ in-session presentations. Psychotherapy research, 29(4), 524-540.‏
Racine, N. McArthur, B. A. Cooke, J. E. Eirich, R. Zhu, J. & Madigan, S. (2021). Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and adolescents during COVID-19: a meta-analysis. JAMA pediatrics, 175(11), 1142-1150.‏
Shahar, B. (2014). Emotion‐focused therapy for the treatment of social anxiety: An overview of the model and a case description. Clinical Psychology & Psychotherapy, 21(6), 536-547.‏
Timulak, L. & McElvaney, J. (2016). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An overview of the model. Journal of Contemporary Psychotherapy, 46(1), 41-52.‏
Timulak, L. McElvaney, J. Keogh, D. Martin, E. Clare, P. Chepukova, E. & Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54(4), 361.‏
Williams, A. L. Craske, M. G. Mineka, S. & Zinbarg, R. E. (2021). Neuroticism and the longitudinal trajectories of anxiety and depressive symptoms in older adolescents. Journal of abnormal psychology, 130(2), 126.‏
Yang, X. Zhou, Z. Liu, Q. & Fan, C. (2019). Mobile phone addiction and adolescents’ anxiety and depression: The moderating role of mindfulness. Journal of child and family studies, 28(3), 822-830.‏
Yang, Y. Zhang, M. & Kou, Y. (2016). Self-compassion and life satisfaction: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 98, 91-95.‏
Zwack, J. & Greenberg, L. (2020). Where Are the Emotions? How Emotion-Focused Therapy Could Inspire Systemic Practice. In Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling (pp. 249-264). Springer, Cham.‏