ارائه مدل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجی‌گری تاب‌آوری در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجی‌گری تاب‌آوری در زوجین انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 1 شهر تهران در بازه زمانی نیمه دوم تیر تا پایان شهریور ماه سال 1400 بود، که 248 زوج ( 124 مرد و 124 زن) با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی بصورت در دسترس انتخاب و با روش اجرای اینترنتی با استفاده از مقیاس‌های دلزدگی زناشوئی (پاینز، 1996)، هوش هیجانی شات، و همکاران (1998)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه‌های تمایزیافتگی خود اسکورن و دندی، (2003) و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(1972) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از ارزیابی مدل پیشنهادی به روش معادلات ساختاری نشان داد شاخص‌های برازش مدل از سطح مطلوبی برخوردار است. بین تمایزیافتگی (05/0>P) و سلامت روانی (0۱/0>P) با دلزدگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد، اما بین هوش هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد (05/0<P). همچنین تاب‌آوری در رابطه بین تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با دلزدگی زناشویی زوجین نقش میانجی ندارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که تمایزیافتگی و سلامت روانی نقش مهمی در دلزدگی زناشویی و به طور کلی روابط زناشویی زوجین دارد، لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران حوزه زوج و خانواده یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for predicting marital boredom based on differentiation, emotional intelligence and mental health mediated by resilience in couples

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Mehdigholi 1
  • Farideh Dokanei fard 2
  • Pantea Jahangir 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor of counselling, department of educational sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad university, Rudehen, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to evaluate the fit of the prediction model of marital burnout based on differentiation, emotional intelligence and mental health mediated by resilience in couples. The research method was correlational, structural equation modeling type. The statistical population included all couples referring to family counseling centers in District 1 of Tehran in the second half of July to the end of September 2021, in which 248 couples (124 males and 124 females) were selected by non-random sampling method. They were evaluated using the Marital Burnout Scale (Pines, 1996), Emotional Intelligence (Shut et al., 1998), Resilience (Connor & Davidson, 2003), and Differentiation of Self Questionnaire (Skowron and Dandy, 2003) and General Health Questionnaire (Goldberg & Hiller, 1972) were evaluated. Findings obtained from the evaluation of the proposed model by structural equation using SPSS23 and Smart PLS3 software showed that the model fit indices have a desirable level. There is a significant relationship between differentiation (P< 0.05) and mental health (P<0.01) and marital burnout, but there is no significant relationship between emotional intelligence and marital burnout. Resilience also does not mediate the relationship between differentiation, emotional intelligence and mental health and marital burnout. Based on the findings of the present study, it can be said that differentiation and mental health play an important role in marital burnout of couples, so paying attention to these variables will help researchers and therapists in the field of couple and family in prevention and designing appropriate therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • differentiation
  • marital burnout
  • mental health emotional intelligence