اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان در زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان در زنان باردار نخست‌زای بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود و جامعه آماری زنان باردار نخست‌زا شهر ساری در پاییز سال 1398 بود. نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 زنان باردار (15نفر گروه گواه و15 نفر گروه آزمایش) که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لوئی (1993) و پرسشنامه ترس به زایمان هارمن (1988) بود. گروه آزمایش به مدت هشت جسله تحت مداخله روان درمانی مثبت گرا اوهانلون و برتولینو (2012) قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از واریانس اندازه‌های تکراری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله روان درمانی مثبت‌گرا بر ترس از زایمان (25/109=F، 001/0=P) و خودکارآمدی زایمان (19/80=F، 001/0=P) در مرحله پس آزمون موثر است؛ این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بود (05/0=P). نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که روان درمانی مثبت‌گرا از طریق کاهش ترس از زایمان و افزایش خودکارآمدی زایمان، سزارین‌های غیرضروری را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Thinking Training on Childbirth Fear, and Childbirth Self-efficacy in Pregnant Women in Sari

نویسنده [English]

  • Seyedeh Olia Emadian
Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive thinking training on childbirth fear, and childbirth self-efficacy in primiparous pregnant women in Sari. Methods: The present research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up period. The statistical population of this study will be all primiparous pregnant women in Sari in autumn of 98. The sample included 30 pregnant women (15 for the control group and 15 for the experimental group) who were selected by non-random sampling. Data collection tools were unconditional acceptance questionnaire and cognitive-emotional adjustment questionnaire. Data analysis was performed using spss software version 26. In this study, to analyze the data, to investigate all the hypotheses and to determine the impact of intervention on the experimental group and to evaluate the difference between the two groups in the pre-test and post-test intervals, first use KS to normalize the data and then analyze Analysis of covariance (ANCOVA) was used. Results: The results of this study indicate that the training of positive thinking intelligence training has a positive effect on fear of childbirth (F=109.25, P=0.001) and childbirth self-efficacy (F=80.19, P=0.001) in primiparous women. Conclusion: According to the results of the research, it can be said that positive thinking training is an effective treatment for the fear of childbirth and childbirth self-efficacy in pregnant women, which can be used by psychologists and counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Thinking
  • Fear of Childbirth
  • Childbirth Self-efficacy
  • Primiparous Pregnant Women
اصغری راد، علی‌اکبر.، و شهریاری، وحید. (1393). آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خودکارآمدی و عزت‌نفس معلولین، اولین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران.
جباری، مهسا.، شهیدی،  شهریار.، و موتابی، فرشته. (1393). اثربخشی مداخله مثبتنگر گروهی در کاهش نشانه‌های افسردگی و اضطراب و افزایش میزان رضایت از زندگی دختران نوجوان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،20(4)، 782 -712.
حیدرآبادی، زهرا.، نوابی نژاد، شکوه.، دلاور، علی.، و شفیع‌آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا. فصلنامه افراد استثنایی،4(69)، 113_95.
رستگاری، لیلا.، محبی، پروین.، و مظلوم زاده، سعیده. (1392). تأثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده‌ی زایمان در زنان زایمان کرده. دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 21 (86)، 105_112.
رضایی، سهیلا.، و اولادرستم، نیلوفر. (1396). بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلب. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(5)، 348_339.
زرکلام، طاهره. (1393). اثربخشی مشاوره شغلی با رویکرد فراغت محور بر سلامت روان و شادکامی زنان میانسال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اراک.
سربندی، مهناز.، محمدخانی، شهرام.، و مرادی، علیرضا. (1393). اثر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری و رضایت زناشویی زنان باردار. مجله علوم رفتاری. 8(4)، 381_375.
عادل، آذین. (1395). تأثیر آموزش بهداشت روانی مادر_ کودک بر اضطراب بارداری و سلامت روان مادران باردار نخست زا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
قضایی، مریم.، و داودی، ایران. (1394). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان نخست زا. مجله زنان مامایی.19(31)، 12-1.
معاشری، نرگس، شریف‌زاده، غلامرضا، سلطان‌زاده، وحیده، خسروی گیوشاد، زهرا.، و رخشانی زابل، فاطمه. (1394). رابطه ترس از درد، ترس از زایمان و نگرش به سزارین با روش ارجح زایمان در زنان باردار مجله‌ی زنان، مامایی و نازائی ایران، 18 (79)، 8_16.
مؤمنی، عطاالله. (1393). مقایسه انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر مقطع متوسطه خانواده‌های فرهنگی و کارکنان شرکت مس شهربابک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نجفی، فاطمه.، و ابوذری، کبری. (1394). ارتباط شرکت در کلاس‌های آمادگی زایمان با ترس و نوع زایمان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). 21(4)، 40-30.
یوسفی، علیرضا.، و خیامنکویی، زهره. (1389). مبانی آموزش‌های شناختی_ رفتاری و کاربرد آن در بهبود بیماری‌های مزمن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه‌نامه توسعه آموزش). 10(5)، 792_800.
یوسف وند، منیر. (1397). بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان ترس زایمان طبیعی زنان باردار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی اراک.
References
Ajzen, I. (2015). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.
Algoe, S. B., Haidt, J., & Gable, S. L. (2008). Beyond reciprocity: Gratitude and relationships in everyday life. Emotion, 8, 425.
Duncan LG, Baradacke N. (2010). Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Education: Promoting Family Mindfulness during the Perinatal Period. J Child Fam Stud; 19: 190-202.
Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. (2013). How social context impacts on women’s fears of childbirth: a western Australian example. Soc Sci Med; 63 (1): 64-75.
Gillham, J. E. (2015). Preventing depression in early adolescence: The penn resiliency program. In J. R. Z. Abela& B. L. Hankin (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents, New York, NY: Guilford Press, 309-322.
Guszkowska, M. (2014). The effect of exercise and childbirth classes on fear of childbirth and locus of labor pain control. Anxiety, Stress & Coping, 27 (2), 176-189.
Khorsandi M, Nasir Zadeh M. (2014). Investigating different factors of fear in normal delivery among pregnant women, in Arak-A cross sectional study. Journal of Fasa University of Medical Sciences; 4 (2): 161-167.
Lowe, N. K. (1993). Maternal confidence for labor: Development of the childbirth self‐efficacy inventory. Research in nursing & health, 16(2), 141-149.
Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22 (1), 57-62.
Mikulincer. M., & Shaver, P. R. (2017). Attachment in adulthood: structure, dynamics, and change. New York: Guilford Press.
Melender, H. L., & Lauri, S. (2015). Fears associated with pregnancy and childbirth experiences of women who have recently given birth. Midwifery, 15 (3), 177-182.
O'Honlon, B., & Bertolino, B. (2017). The therapist’s notebook on positive psychology. New York: Routledge.
Salmela-Aro, K. Halmesmäki, E. (2012). Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of Health Psychology, 17 (4), 520-534.
Salomonsson, B. (2012). Fear is in the air: Midwives´ perspectives of fear of childbirth and childbirth self-efficacy and fear of childbirth in nulliparous pregnant women. Midwifery, 34 (2), 297-305.
Salomonsson, B., Wijma, K., & Alehagen, S. (2013). Swedish midwives’ perceptions of fear of childbirth. Midwifery, 26 (3), 327-337.
Seligman, M. E. P., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychology, 61 (8), 774-788.
Sjögren, B. (2015). Fear of childbirth and psychosomatic support-A follow up of 72 women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 77 (8), 819-825.
Sydsjö, G., Sydsjö, A., Gunnervik, C., Bladh, M., & Josefsson, A. (2012). Obstetric outcome for women who received individualized treatment for fear of childbirth during pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 91 (1), 44-49.
Williams, A. (2013). Pregnancy without stress. Edition K, editor.