دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1401، صفحه 1-672 
پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی

صفحه 340-360

10.22034/aftj.2022.329933.1409

سپیده مینوسپهر؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ منصوره نیکوگفتار؛ مسعود غلامعلی لواسانی