کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 110-135

10.22034/aftj.2022.305871.1208

زکیه نصیری؛ نازنین هنرپروران؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی؛ سیامک سامانی


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی و کیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 519-533

10.22034/aftj.2022.330695.1414

رضا جعفری نسب؛ محمد رضا صفاریان طوسی؛ نازیا سادات ناصری؛ حسین اکبری امرغان