شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل زمینه‌ای و آشکار ساز در خیانت زناشویی انجام شد. روش پژوهش: مطالعۀ حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریۀ زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و مسئله‌محور، به بررسی و شناخت فرآیند ‌بروز رابطۀ فرازناشویی پرداخته است. تعداد 12 زن و 15 مرد که تجربه خیانت زناشویی و تمایل به همکاری با پژوهشگر را داشتند با شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاری به صورت عمیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ برای تبیین و تحلیل داده‌ها از رویکرد داده بنیاد استفاده شد. یافته ها: بعد از تحلیل داده‌ها، از مصاحبه با زنان و تحلیل آن در کدگذاری باز 100 کد اولیه، 14 کد محوری و 3 کد اصلی استخراج شد هیجان خواهی، اعتماد به نفس پایین، خودانگاره منفی و شور و هیجان سرکوب شده در کد اصلی علل درون فردی؛ برآورده نشدن نیازهای عاطفی، ناهمسویی خواسته ها و اهداف، عدم توجه به مرزبندی ها، اختلافات زناشویی، انتقام از همسر و عدم جذابیت همسر در کد اصلی علل تعارضات زناشویی و کنجکاوی در تجارب جنسی، تجارب جنسی قبل از ازدواج و ناکامی جنسی در کد اصلی علل جنسی طبقه‌بندی شدند. تحلیل محتوای مصاحبه با مردان و تحلیل آن در کدگذاری باز 76 کد اولیه، 13 کد محوری و 3 کد اصلی استخراج شد که دلایل خیانت زناشویی مردان را می‌توان در علل عاطفی (تعارضات زناشویی، وجود بحران‌های زندگی، از دست رفتن خود، به اشتراک نهادن احساسات و افکار) علل جنسی (کسب طراوت و شادمانی به خاطر ازدواج کسالت‌بار، داشتن تجربیات جنسی جدید، عدم مراقبت همسر از بدن خود و هیجان خواهی) و علل بیرونی (قدرت، داشتن فرصت برای رابطه فرازناشویی، دریافت تقویت و حمایت از جانب دوستان، محق بودن و بازداری زدایی شدن به خاطر مصرف مواد) دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the precipitating and exhibiting factors of marital infidelity: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • zakieye nasiri 1
  • nazanin hounarparvaran 2
  • Fatemeh javadzadehshahshahani 3
  • siamak samani 4
1 PhD Student in Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
2 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
3 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was conducted to investigate the precipitating and exhibiting factors of marital infidelity. Methods: This was a qualitative study based on grounded theory and semi-structured and problem-oriented interviews and investigated the process of emergence of marital infidelity. For this purpose, 12 women and 15 men who experienced marital infidelity and were willing to cooperate with the researcher were selected as the sample by purposive sampling. The subjects were examined in depth using semi-structured interviews. Data were analyzed using grounded theory. Results: After analyzing the data obtained from interviews with women and analyzing them through open coding, 100 initial codes, 14 axial codes, and 3 main codes were extracted. In this way, sensation-seeking, low self-esteem, negative self-image, and suppressed excitement were classified as the initial codes, intrapersonal causes, non-satisfaction of emotional needs, inconsistency of desires and goals, lack of attention to boundaries, marital disputes, revenge on the spouse, and lack of attractiveness of the spouse were classified as the axial codes, and marital conflicts, curiosity about sexual experiences, premarital sexual experiences, and sexual failure were classified as the main codes. 76 initial codes, 13 axial codes, and 3 main codes were extracted as a result of content analysis on interviews with men in open coding. Causes of male infidelity were categorized as emotional causes (marital conflicts, life crises, loss of self, and sharing feelings and thoughts), sexual causes (lack of freshness and happiness due to a boring marriage, gaining new sexual experiences, lack of wife care of her body, and sensation-seeking), and external causes (power, having the opportunity to commit marital infidelity, receiving support from friends, rightfulness, and disinhibition due to substance abuse). Conclusion: The results indicated that men and women involved in this relationship initiated marital infidelity against this phenomenon. The consequences of these strategies were disclosure, divorce, concealment, and the discontinuity of married life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital infidelity
  • women
  • men
  • precipitating factors
  • exhibiting factors
استراوس، انسلم.، و کوربین، جولیت. (1390). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران: نشر نی (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 1994).
اکبری، زهرا.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، و هنرپروان، نازنین. (1390). مقایسه ی سبک های دلبستگی در مردان متاهل با روابط فرا زناشویی و فاقد روابط فرا زناشویی. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 20(6): 20-35
افشاری کاشانیان، امید.، زهراکار، کیانوش.، محسن زاده، فرشاد.، و تاجیک اسماعیلی، عزیز الله. (1398). شناسایی عوامل زمینه‌ساز خیانت زناشویی در زنان. پژوهشهای مشاوره. ۱۸ (۷۱): ۱۲۱-۱۵۴
امینی‌ها، آزاده.، فرح بخش، کیومرث.، اسمعیلی، معصومه. (1394). تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 5(3): 72-92.
بازرگان، عباس. (1389). روش تحقیق کیفی آمیخته. تهران: نشر دیدار
حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، و حاجی حیدری، زهرا. (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی، خانواده پژوهی، 11(2): 156-186
حدادی، سپیده.، انصاری‌نژاد، نصرالله.، آقاجانی، طهمورث.، و خالقی اصفهانی، آتنا. (1395). رابطه عوامل روانی و اجتماعی بانگرش نسبت به بی وفایی زنان و مردان متاهل در شهر تهران. مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 5(2): 135-152
حیدری، حکیمه.، فاتحی زاده، مریم.، و اعتمادی، عذرا. (1388). پیش‌بینی عهدشکنی زناشویی، تازه‌های رواندرمانی، 52(51): 115-127
خرم دل، کاظم.، و حجار، افروز. (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خیانت زناشویی. ششمین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهش در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی، 27 آذر اصفهان، 30-45
دانایی‌فرد، حسن.، و امامی، مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی، تاملی بر نظریه پردازی داده‌ بنیاد. مجله مدیریت، 1(2): 69-96
کرمی، جهانگیر.، زکی یی، علی.، محمدی، امید.، و حق‌شناس، شریفه. (1394). نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 13(3): 129-152
فولادیان، مجید.، برادران کاشانی، زهرا.، و دیاری، مرتضی. (1399). تحلیل چامعه شناختی وقعوع رابطه فرازناشویی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای. مسائل اجتماعی ایران، 11(2): 206-177.
فتحی، منصور.، فکرآزاد، حسین.، غفاری، غلامرضا.، و بوالهری، جعفر. (1392). عوامل زمینه ساز بی وفایی در زنان. رفاه اجتماعی، 13(51): 131-109
عیسی‌نژاد، امید.، و باقری، آرزو. (1396). پدیدارشناسی روش‌های توجیهی خیانت زناشویی: ساز و کارهای رویارویی با ناهماهنگی شناختی در روابط فرازناشویی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده، 22(2): 188-207
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیقی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان
نوایی، جعفر.، و محمدی آریا، علیرضا. (1394). بررسی ارتباط بین طرحواره‌های ناسازگار با توجیه روابط فرازناشویی در میان افراد متاهل. روان پرستاری، 4(12): 18-27
References
Allen, E. S., & Atkins, D. C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative US sample. Journal of Family Issues,33 (11), 1477-1493.
Auslander, B. A., & Rosenthal, S. L. (2010). Intimate romantic relationships in young adulthood: A biodevelopmental perspective. Young adult mental health, 158-168.
Bagarozzi Sr, D. A. (2007). Understanding and treating marital infidelity: A multidimensional model. The American Journal of Family Therapy, 36 (1), 1-17
Blow, A. & Hartnett , K. (2015). Infidelity in committed relationships II: A substantive review. Journal of Marital and Family Therapy, 31 (2), 217–234.
Cano, A. & O’leary, K.D. (2012). Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of non specific depression and anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 774–781.
Duba, J. D., Kindsvatter, A., & Lara, T. (2008). Treating infidelity: Considering narratives of attachment. The Family Journal, 16 (4), 293-299.
Jeanfreau, M. M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making
process of women’s participation in marital infidelity (Doctoral dissertation, Kansas state university).
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
Hamilton L, & Armstrong EA. (2009). Gendered sexuality in young adulthood: Double binds and flawed options. Gender
& Society 23(5): 589-616.
Kröger, C., Reißner, T., Vasterling, I., Schütz, K., & Kliem, S. (2012). Therapy for couples after an affair: A randomized-controlled trial. Behaviour research and therapy, 50 (12), 786-796.
Killawi, A., Fathi, E., Dadras, I., Daneshpour, M., Elmi, A., & Altalib, H. (2017). Perceptions and Experiences of Marriage Preparation Among US Muslims: Multiple Voices from the Community. Journal of Marital and Family Therapy
Lalasz, C. B., & Weigel, D. J. (2011). Understanding the relationship between gender and extradyadic relations: The mediating role of sensation seeking on intentions to engage in sexual infidelity. Personality and Individual Differences, 50 (7), 1079-1083.
Luo, S., Cartun, M. A., & Snider, A. G. (2010). Assessing extradyadic behavior: A review, a new measure, and two new models. Personality and Individual Differences, 49, 155–163.
Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of sexual behavior, 40 (5), 971-982.
Maphosa, S., Mutandwa, P., & Nyamayaro, A. T. (2017). Infidelity Appetite: Psychological Factors Influencing Married Women to Engage in Extra-marital Affairs. International Journal of Innovative Research and Development, 2278–0211, 6 (1).
Merkle, E. R., & Richardson, R. A. (2010). Digital dating and virtual relating: Conceptualizing computer mediated romantic relationships. Family Relations, 49 (2), 187-192.
Munsch, C. L. (2012). The Science of Two‐Timing: The State of Infidelity Research. Sociology Compass, 6 (1), 46-59.
Moody, R. (2016). Life after life. Random House.
Olmstead, S. B., Blick, R. W., & Mills, L. I. (2009). Helping couples work toward the forgiveness of marital infidelity: Therapists' perspectives. The American Journal of Family Therapy, 37 (1), 48-66
Petersen, J. L., & Hyde, J. S. (2010). A meta-analytic review of research on gender differences in sexuality, 1993-2007. Psychological Bulletin, 136, 21-38.
Pittman, F. S., & Wagers, T. P. (2005). Teaching fidelity. Journal of clinical psychology, 61 (11), 1407-1419.
Previti, D., & Amato, P. R. (2014). Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality?. Journal of Social and Personal Relationships, 21 (2), 217-230.
Prins, K. S., Buunk, B. P., & Van Yperen, N. W. (2011). Equity, normative disapproval and extramarital relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 10, 39–53.
Scheinkman, M., & Werneck, D. (2010). Disarming jealousy in couples relationships: A multidimensional approach. Family process, 49 (4), 486-502.
Smith, T. (2016). American sexual behavior: Trends, socio-demographic differences, and risk behavior (GSS Topical Report No. 25). Chicago: National Opinion Research Center.
Tusnad LA. (2009). Study of the effects of infidelity on contemporary couples [dissertation]. Waterloo, ON: University of Waterloo.
Whisman, M. A., & Bruce, M. L. (2009). Marital dissatisfaction and incidence of major depressive episode in a community sample. Journal of abnormal psychology, 108 (4), 674.
Young, K. S., Griffin-Shelley, E., Cooper, A., O'mara, J., & Buchanan, J. (2007). Online infidelity: A new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment. Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention, 7 (1-2), 59-74.
Zuckerman, M. (2007). Sensation Seeking and Risky Driving, Sports, and Vocations.