پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس عملکرد جنسی و سبک‌های عشق‌ورزی در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، پیشبینی خیانت زناشویی بر اساس عملکرد جنسی و سبکهای عشقورزی در زوجین است. روش پژوهش: این پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زوجهایی که در طی دوران زناشویی با گذشت حداقل 3 سال از زندگی مشترک، حداقل یکبار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی، پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی) در زندگی زناشویی داشتهاند و برای حل مشکلات خود به مراکز مشاوره سطح شهر تهران مراجعه کردهاند، بود که 240 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامههای نگرش نسبت به روابط فرازناشویی ویتلی (2008)، عملکرد جنسی فرجنیا و همکاران (1393) و سبکهای عشقورزی استرنبرگ (1997) که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار SPSS-23 بهره برده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خیانت زناشویی و عملکرد جنسی و بین خیانت زناشویی و سبکهای عشقورزی رابطه معنادار وجود دارد و (56/0=2R). تبیین کننده خیانت زناشویی است؛ همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود عملکرد جنسی با ضریب بتای 27/0- و سبکهای عشقورزی با ضریب بتای 16/0- پیشبینیکننده خیانت زناشویی است. نتیجه‌گیری: بین عشق و تداوم رابطه عاشقانه، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قدر عشق و علاقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Infidelity based on Sexual Function and Lovemaking Styles in Couples

نویسنده [English]

  • Behnaz Morovati
M.A of General Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to predict marital infidelity based on sexual function and lovemaking styles in couples. Method: The study was correlational and its statistical population consisted of all couples who experienced infidelity (by virtual relationship, text messages, phone calls, and sexual intercourse) during their married life at least 3 years after their marriage and visited counseling centers in Tehran to solve their problems. 240 of them were selected as the samples using the multi-stage cluster sampling method. The research instruments included the extramarital affair attitude questionnaire by Whatley (2008), the sexual function questionnaire by Farajnia et al. (2014), and the lovemaking style questionnaire by Sternberg (1997) with acceptable validity and reliability. The inferential statistics of Pearson correlation coefficient and multivariate regression in addition to SPSS-23 were used to analyze the data. Results: There was a significant relationship between marital infidelity and sexual function and also between marital infidelity and lovemaking styles (R2=0.56) that indicated marital infidelity. According to the results, sexual function with a beta coefficient of -0.27 and lovemaking styles with a beta coefficient of -0.16 predicted marital infidelity. Conclusion: There was a positive and significant relationship between love and the continuation of a romantic relationship, and the more love and affection were between couples, the more commitment, and satisfaction they had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital infidelity
  • Sexual function
  • Lovemaking styles
بختیاری، انیسه.، حسینی، سعیدهالسادات.، عارفی، مختار.، و افشارینیا، کریم .(1398). مدل علی روابط فرازناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه: نقش واسطهای صمیمیت زناشویی و سبکهای عشقورزی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(2): 102-119
بختیاری، انیسه.، حسینی، سعیدهالسادات.، عارفی، مختار.، و افشارینیا، کریم .(1400). نقش واسطهای صمیمیت زناشویی در رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرش به خیانت زناشویی، پژوهشهای مشاوره (انجمن مشاوره ایران)، 20 (77): 13-26
خدابخشیکولایی، آناهیتا.، بهرامی، سپیده.، رستاک، حمید.، و اقلیما، مصطفی .(1395). بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمانشکنی و فاقد سابقه پیمانشکنی، مددکاری اجتماعی، 5(4): 74-91
دهقانیان، نسرین .(1397). پیشبینی خیانت زناشویی زوجین شهر مرودشت بر اساس نقش الگوهای ارتباطی خانواده و سبکهای عشقورزی، پنجمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)، تهران
رفیعی، شبنم.، و جمهری، فرهاد .(1398). رابطه خیانت زناشویی و سبکهای عشقورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر، جامعهشناسی آموزش و پرورش، 11: 141-149
سلطانیزاده، محمد.، و باجلانی، پریسا .(1399). پیشبینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس اختلال عملکرد جنسی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان و مردان متاهل شهر اصفهان در سال 1396، علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 4(1): 25-31
طلاییزاده، فخری.، و بختیارپور، سعید .(1395). رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین، اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار)، 10 (40): 37-46
قاسمی، بهزاد.، رنجبر سودجانی، یوسف.، و شریفی، کبیر .(1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی، رویش روانشناسی، 18: 44-68
قاصدی، مسعود.، باقری، فریبرز.، و کیامنش، علیرضا .(1397). مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی بر ذهنآگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی، اخلاق زیستی، 8 (29): 55-63
References
Corona G, Rastrelli G, Ferri S, Sforza A, Maggi M. (2017). Testosterone and sexual function. InTestosterone; 271-284.
Selterman D, Garcia JR, Tsapelas I. (2019). Motivations for extradyadic infidelity revisited. The Journal of Sex Research; 56(3): 273-286
whitson, S., & El-Sheikh, M. (2014). Marital conflict and health: Processes and protective factors. Aggression and Violent Behavior, 8(3), 283–312.
Zandbergen, D. L. Brown, S. G. (2015). Culture and gender differences in romantic Jealousy. Personality and Individual Differences; 72 (15), 122–127.