پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ(YPSQ) : ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دلیل نبود نسخه فارسی ابزار حاضر به بررسی ویژگی‏های روانسنجی و بررسی ساختارعاملی پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پرداخت. روش پژوهش: تحقیق حاضر، از نوع تحقیق‌های توصیفی- کاربردی و با روش میدانی بود. ابزارهای جمع‏آوری داده‏ شامل پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ لوئیس و همکاران (2018)، فرم کوتاه پرسشنامه‏ی طرحواره‏ی یانگ ویلبورن و همکاران (2002)، مقیاس افسردگی و اضطراب و استرس لاویبند (1995) و پرسشنامه فرزندپروری یانگ یانگ و همکاران (2003) بود. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی نظر 11 متخصص در حوزه روانشناسی و جهت بررسی روایی سازه و پایایی درونی 468 نمونه، جهت روایی واگرا داده‏های 135 نمونه و به منظور ارزیابی پایایی باز-آزمایی داده‏های 100 نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از روش روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) برای محاسبه روایی محتوا استفاده شد. به منظور ارزیابی پایایی درونی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده و به منظور ارزیابی پایایی زمانی از روش ‌باز-آزمایی، روایی واگرا از همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد مدل 76 سوالی با 17 عامل مورد تایید است. ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات حاصل از دو اجرا در محدوده 68/0 تا 87/0 و همگی معنادار بودند (001/0>P) که نشان از همبستگی بالای دو آزمون و در نتیجه پایایی بازآزمایی مناسب تمامی خرده مقیاس‎های پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ است. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مدل 76 سوالی با 17 عامل پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ ابزاری مطلوب برای شناسایی و ارزیابی طرحواره‏های مثبت است. مطلوب است تحقیقات آینده به بررسی اعتبار وپایایی پرسشنامه در خرده فرهنگ‌های دیگر و طیف‌های سنی و شغلی مختلف بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ): Psychometric properties and factor structure of Persian version

نویسندگان [English]

  • Roya Didevar 1
  • Elham , Zarqam 2
  • morteza andalib kourayem 3
1 M.A., Department of Psychology, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Varamin-Pishva Branch, Azad University, Varamin, Iran
3 Associate professor, department of psychology faculty, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
چکیده [English]

Aim: Due to the lack of a Persian version of the present instrument, the present study examined the psychometric properties and functional structure of the Young Positive Schema Questionnaire in female students of the Islamic Azad University of Varamin. Methods: The present study was descriptive-applied research with field method. Data collection tools included Young Lewis et al. (2018) positive schema questionnaire, the short form of Young Wilburne et al. (2002) schema questionnaire, Loveband Depression and Anxiety and Stress Scale (1995) and Young and Parenting Questionnaire. Et al. (2003). To evaluate the face and content validity of the opinion of 11 experts in the field of psychology and to evaluate the construct validity and internal reliability of 468 samples, for divergent validity of 135 samples and to evaluate the retest reliability of the data of 100 samples were analyzed. In this study, content validity method (CVR) and content validity index (CVI) were used to calculate content validity. In order to evaluate the internal reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha method was used and in order to evaluate the time reliability of the retest method, divergent validity of Pearson correlation with SPSS software was used. Confirmatory factor analysis with LISREL software was used to evaluate the construct validity. Results: The results showed that the 76-item model with 17 factors was approved. Pearson correlation coefficient between the scores obtained from the two performances ranged from 0.68 to 0.87 and all were significant (P<0.001) which indicates a high correlation between the two tests and as a result the reliability of the appropriate retest of all subscales of the Young positive schema questionnaire. Conclusion: Therefore, it can be concluded that the 76-item model with 17 factors of Young Positive Schema Questionnaire is a desirable tool for identifying and evaluating positive schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema
  • early maladaptive schema
  • validity
  • reliability