دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 13، دی 1401، صفحه 1-623 
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان

صفحه 169-184

10.22034/aftj.2022.328966.1391

وحیده السادات فاطمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جواد خلعتبری؛ عبدالحسن فرهنگی