طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی مدیریت استرس و خشم بر مبنای روش کتاب درمانی و بازی درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی مدیریت استرس و خشم بر مبنای روش کتاب درمانی و بازی درمانی در کودکان مقطع ابتدایی استان کرمان می‌باشد: روش پژوهش: این پژوهش چند وجهی است، کندو کاو در این پدیده چند وجهی محقق را به انتخاب روش تحقیق آمیخته کیفی-کمّی) سوق داد. از میان روش های تحقیق آمیخته از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی استفاده خواهد شد. به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری بر گرفته از تحلیل محتوا، از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته برای درک بیشتر استفاده خواهد شد. یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان می دهد که پکیج های بازی درمانی، قصه درمانی می تواند مورد استفاده روان شناسان در درمان کردن استرس و خشم در کودکان قرار گیرد. نتایج حاصل همچنین نشان داد میانگین پرخاشگری و استرس پس از استفاده از بازی درمانی و کتاب درمانی، به طور معناداری کاهش داشته است. نتیجه‌گیری: یافته های به دست آمده از این پژوهش اشاره به این موضوع دارد که استفاده از این روش‌ها، منجر به کاهش استرس کودکان و افزایش پذیرش آنها در جامعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a stress and anger management training package based on book therapy and play therapy methods

نویسندگان [English]

  • Elham Khajenezami 1
  • vida sadat razavi 2
  • vida andishmand 3
  • Amanallah Soltani 4
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to design and validate a stress and anger management training package based on book therapy and play therapy in primary school children in Kerman province: Research Method: This research is multifaceted. Led to the choice of a qualitative-quantitative mixed research method). Among the mixed research methods, a sequential mixed exploratory research design will be used. In order to collect data, in addition to using library studies and theoretical foundations derived from content analysis, in-depth semi-structured interviews will be used for further understanding. Results: The results of this study show that play therapy, story therapy packages can be used by psychologists to treat stress and anger in children. The results also showed that the mean of aggression and stress after using play therapy and book therapy, decreased significantly. Conclusion: The findings of this study indicate that the use of these methods reduces children's stress and increases their acceptance in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational package
  • stress and anger management
  • book therapy
  • play therapy
  • children