طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی مدیریت استرس و خشم بر مبنای روش کتاب درمانی و بازی درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی بسته آموزشی مدیریت استرس و خشم بر مبنای روش کتاب درمانی و بازی درمانی در کودکان بود. روش پژوهش: این پژوهش چند وجهی است، کندو کاو در این پدیده چند وجهی محقق را به انتخاب روش تحقیق آمیخته کیفی-کمّی) سوق داد. از میان روش‌های تحقیق آمیخته از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی استفاده خواهد شد. به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مبانی نظری بر گرفته از تحلیل محتوا، از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته برای درک بیشتر استفاده خواهد شد. یافته ­ها: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که پکیج‌های بازی درمانی، قصه درمانی می‌تواند مورد استفاده روان شناسان در درمان کردن استرس و خشم در کودکان قرار گیرد. نتایج حاصل همچنین نشان داد میانگین پرخاشگری و استرس پس از استفاده از بازی درمانی و کتاب درمانی، به طور معناداری کاهش داشته است. نتیجه­ گیری: یافته‌های به دست آمده از این پژوهش اشاره به این موضوع دارد که استفاده از این روش­ها، منجر به کاهش استرس کودکان و افزایش پذیرش آنها در جامعه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a stress and anger management training package based on book therapy and play therapy methods

نویسندگان [English]

  • Elham Khajenezami 1
  • vida sadat razavi 2
  • vida andishmand 3
  • Amanallah Soltani 4
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to design and validate a stress and anger management training package based on book therapy and play therapy in primary school children in Kerman province: Method: This research is multifaceted. Led to the choice of a qualitative-quantitative mixed research method). Among the mixed research methods, a sequential mixed exploratory research design will be used. In order to collect data, in addition to using library studies and theoretical foundations derived from content analysis, in-depth semi-structured interviews will be used for further understanding. Results: The results of this study show that play therapy, story therapy packages can be used by psychologists to treat stress and anger in children. The results also showed that the mean of aggression and stress after using play therapy and book therapy, decreased significantly. Conclusion: The findings of this study indicate that the use of these methods reduces children's stress and increases their acceptance in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational package
  • stress and anger management
  • book therapy
  • play therapy
  • children
بهرامی نسب، ناهید.، و میرزاده، بهاره. (1400). اثربخشی آموزش ‌مهارت‌های اجتماعی با استفاده از بازی درمانی بر کاهش تکانشگری کودکان داراری اختلال سلوک، پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش، تهران.
دادستان، پریرخ.، احمدی ازغندی، علی.، و حسن آبادی، حمیدرضا. (۱۳9۵). استرس والدینی و سلامت عمومی، پژوهشی درباره رابطه استرس حاصل از والدگری با سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی، ۷، ۱۸۴-۱۷۱
نجفی، محمود.، و سرپولکی، بیتا. (1395). اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء در کودکان دبستانی. فصلنامه افراد استثنایی، 6(21)، 121-103.
References
Bahrami Nasab, N., & Mirzadeh, B. (2021). Effectiveness of social skills training using play therapy on reducing impulsivity of children with conduct disorder, 5th International Congress of Psychological Sciences and Education, Tehran. (In Persian).
Bandura, A. (2016). Self – efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, ۸۴, ۱۹۱-۲۱۵.
Bandura, A. (2017). Self – efficacy: The ex ercise of control. New York: W. H. Freeman & Company.
Bhatt, S., De Leon, N., & Al-Jumaily, A. (2017). Augmented reality game therapy for children with autism spectrum disorder, Syst. 7(2): 519-36.
Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2020). The effect of Covid-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy? (Quantitative Political Economy Research Group Working paper).
Callard, A. (2018). “The Reasons to Be Angry Forever. ” In The Moral Psychology of Anger, Myisha Cherry and Owen Flanagan, 123–38. Rowman & Littlefield Publishers.
Cherry, M., & Flanagan, O. (2017). Introduction. In The Moral Psychology of Anger (edited by Myisha Cherry and Owen Flanagan). https://www. rowmaninternational. com/buy-books/product-details/
Christensen, N. (2016). Aristotle on anger and Rectificatory justice. MPhil thesis, Department of Philosophy, University College London.
Collins, J., Buggs, J. (2018); Video Game Therapy for Cerebral Palsy Research. UMB CURE. Available from: URL dle/10713/8027/CollinsBuggsCerebralPalsyAndV ideoGameTherapy2018. pdf?sequence=1
Concepcion, H. (2017). Video Game Therapy as an Intervention for Children With Disabilities: Literature Review and Program Protocol. The Recreation J. 51(3): 221.
Dadsetan, P., Ahmadi Azghandi, A., & Hasanabadi, H. (2016). Parental stress and public health, a research on the relationship between parenting stress and public health in nursing mothers and housewives with young children. Quarterly Journal of Evolutionary Psychology: Iranian Psychology, 7, 171-184. (In Persian).
de Vos, B., M. van Zomeren, E. H. Gordijn, T. & Postmes, M. (2016). When does the communication of group-based anger increase outgroup empathy in intergroup conflict? The role of perceived procedural unfairness and outgroup consensus. Group Processes & Intergroup Relations 21 (4): 533–548. https://doi. org/10. 1177/1368430216674340.
Drury, J., Ball, R., Neville, F., Reicher, S., & Stott, C. (2020). How crowd violence arises and how it spreads: A critical review of theory and evidence.
Garza, B., Hosseinnian, S., & Khodabakhshi-Koolaee, A. (2021). The play therapy effectiveness in improving adaptive skills of children with physical-motor disabilities. Caspian J Pediatr, 7(1): 465-71.
Ghaderi, F., Yarahmadi, Y., & Ghavami, B. (2017). The Effectiveness of Storytelling on Improving Auditory Memory of Students with Reading Disabilities in Marivan City, Iran, International Journal of Pediatrics, 5(8):5515-24.
Hosseinzadeh Javary, F., Jenaabadi, H., & Farnam, A. (2020). The Effect of Modifying the Sleep Pattern on Reducing the Math Learning Disorder among Elementary School Students. International Journal of Pediatrics. 8(10):12197-204
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in Chine: A web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research, 288, 112954.
Jensen, S. A., Biesen, J. N., Graham, E. R. A. (2017). Metaanalytic review of play therapy with emphasis on outcome measures. Prof Psychol Res Pr. 48(5): 390.
Lambert, A. J., Eadeh, F. R., & Hanson, E. J. (2019). Anger and its consequences for judgment and behavior: Recent developments in social and political psychology. Advances in Experimental Social Psychology, 59, 103–173
Li, W., Yang, Y., Liu, Z. -H., Zhao, Y. -J., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. -T. (2020). Progression of mental health services during the COVID-19 outbreak in China. International Journal of Biological Sciences, 16, 1732–1738. https://doi. org/10. 7150/ijbs. 45120
Momeni Gazestan, E., Heydari, A., Makvandi, B., & Moradimanesh, F. (2021), “The Effect of Group Play Therapy on Anxiety in Children Diagnosed with Leukemia”, Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2021; 11(2): 49-55. (In Persian).
Moon, T. J., Chih, M. Y., Shah, D. V., Yoo, W., & Gustafson, D. H. (2017). Breast cancer survivors’ contribution to psychosocial adjustment of newly diagnosed breast cancer patients in a computermediated social support group. J Mass Commun Q. 94(2): 486-514.
Najafi, M., & Sarpolki, B. (2016). The effectiveness of cognitive behavioral game therapy on aggression and spelling disorder in primary school children. Exceptional People Quarterly, 6(21), 103-121. (In Persian).
Nussbaum, M. (2016). Anger and forgiveness: Resentment, generosity, and justice. Oxford: Oxford University Press.
Permuth, R. & Ches. L. (2017) Differencess in Perceived stress,Affect, Anxiety and coping Ability among college students in physical education corses. thesis for PhD university of Maryland. (In Persian).
Polat, M., Takeshima, S. N., & Aida, Y. (2017). Epidemiology and genetic diversity of bovine leukemia virus. Virol J. 14(1): 1-16.
Rocha, R. S. B., De Oliveira Rocha, L. S., Pena, E. S. M., Caldas, L. C. P., & Moreno MA. (2018). Analysis of autonomic modulation of heart rate in patients with Parkinson's disease and elderly individuals submitted to game therapy training. Geriatr Gerontol Int. 18(1): 20-5.
Romero-López, M. Pichardo, M. C.; Justicia-Arráez, A., & Bembibre-Serrano, J. (2021). Reducing Aggression by Developing Emotional and Inhibitory Control. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 5263. https://doi. org/10. 3390/ ijerph18105263.
Rucker, J. (2017). The relationship between motivation perceived stress and Academic Achievement in students. health psychology university of Twente.
Sahranavard, S., Ahadi, H., Taghdisi, M. H., Kazemi, T., & Kraskian, A. (2018). Relationship Between Perceived Social Support and Psychological and Social AdjustmentAmong Ischemic Heart Disease Patients. Iran-JHealth-Educ-Health-Promot. 6(3):277-82. (In Persian).
Santrock, J. W. (2018). Educational Psychology (3rd. Ed.). New York: McGraw-Hill.
Schroeder, T. (2017). Desire. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (summer 2017). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato. stanford. edu/archives/sum2017/entries/desire/
Shechtman, Z. (2018). bibliotherapy: an indirect approach to treatment of childhood aggression. child paychiatry and human development. 30(1), 39,51.
Silva, L. (2021b). The Efficacy of Anger: Recognition and Retribution. In: Falcato A., Graça da Silva S. (eds) The Politics of Emotional Shockwaves. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi. org/10. 1007/978-3-030-56021-8_2.
Silva, L. Is Anger a Hostile Emotion?. Rev. Phil. Psych. (2021). https://doi. org/10. 1007/s13164-021-00557-2
Srinivasan, A. (2018). The aptness of anger. Journal of Political Philosophy 26 (2): 123–144.
Tsai, C. F., Guo, H. R., Tseng, Y. C., & Lai, D. C. (2018). Sex and geographic differences in the prevalence of reported childhood motor disability and their trends in Taiwan. BioMed Res Inter. https://doi. org/10. 1155/2018/6754230.
Wagner, M., & Morisi, D. (2019). Anxiety, fear and political decision-making, oxford research encyclopedia of politics. Oxford University Press.