کلیدواژه‌ها = عملکرد خانواده
تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 134-153

10.22034/aftj.2022.321551.1321

طاهره کاتب زاده بدر؛ سعیده السادات حسینی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری