تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمع آوری داده ها در گروه تحقیق های توصیفی – پیمایشی دسته بندی می شود. جامعه آماری شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل مناطق 1 و 3 شهر تهران در سال 1400-99 می‌شود. روش نمونه گیری نیز بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه امنیت روانی مازلو (2004)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (1950) و پرسشنامه عشق هتفیلد و اسپرچر (1986) انجام شد. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با استفاده از برنامه AMOS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مؤلفه‏های عشق و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، بین عشق و امنیت روان‏شناختی رابطه معناداری وجود دارد، نتیجه گیری: بین ‏امنیت روان‏شناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، امنیت روانی در رابطه میان عشق و عملکرد خانواده نقش میانجیگری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of family performance based on love through the mediation of psychological security between couples

نویسندگان [English]

  • Tahereh Katebzadeh Badr 1
  • saeedeh hosseini 2
  • Mokhtar Arefi 3
  • Keyvan Kakabraei 3
  • Azita chehri 4
1 PhD Student in General Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The family, as the most stable social unit, is an essential axis for the healthy functioning of individuals and society. The purpose of this study was to explain the model of family performance based on love mediated by psychological security between couples. The present research is applied in terms of purpose and is classified in the group of descriptive-survey research in terms of data collection method. The statistical population includes all married men and women in areas 1 and 3 of Tehran in 1400-99. Sampling method was also available non-randomly. Data collection tools were demographic information questionnaire, mental security questionnaire (short form), family performance assessment questionnaire (FAD) and love questionnaire. In addition to descriptive statistics, data analysis was performed using AMOS program. The results showed that there is a significant relationship between the components of love and family functioning, there is a significant relationship between love and psychological security, there is a significant relationship between psychological security and family functioning, psychological security in the relationship between love and Family functioning plays a mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Performance
  • Love
  • Mental Security
  • Couples
مارلین، اردلان.، و فراست اردلان. (1395). بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 2(۱): ۲۱-۱۲.
رحیمی‌نژاد، عباس.، و پاک‌نژاد، محسن. (1393). رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان. خانواده پژوهی، 10(1): 99-111.
شمس، غلامرضا.، و خلیجیان، صدف. (1392). تأثیر مولفه‌های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان: نقش میانجی اثربخشی رهبری. اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س)، 9(4): 33-53.
کدپور، پروین.، اسلامی، علی.، و ‏فراهانی، مریم. (1383). بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملکرد خانواده) با سبک‌های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت‌های جنسی در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34(2): 97-123.
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک‌مستر (FAD). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 7(3): 112-84.
References
AjeliLahiji, L., & Besharat, M. A. (2019). The role of personality traits in predicting family functioning and quality of life among nurses, Shiraz, Iran 2017-2018. Journal of Occupational Health and Epidemiology, 8(2), 81-87.
Akhbarati, F., & Bashardoust, S. (2016). The prediction of psychological well-being according to family function and basic psychological needs of students. Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(Special Issue), 374-379.
Amanelahi, A., Aslani, K., Tashakor, H., Ghavabesh, S., & Nekoei, S. (2012). Romantic attachment/love styles and marital satisfaction in women: Investigating the relationship. Women's Studies Sociological and Psychological, 10(3), 67-86.
Belsey, M. A. (2005). AIDS and the family: Policy options for a crisis in family capital. United Nations Publications.
Cole, D. A., & McPherson, A. E. (1993). Relation of family subsystems to adolescent depression: Implementing a new family assessment strategy. Journal of Family Psychology, 7(1), 119.
Decuyper, M., Gistelinck, F., Vergauwe, J., Pancorbo, G., & De Fruyt, F. (2018). Personality pathology and relationship satisfaction in dating and married couples. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(1), 81.
Diamond, R. M., Brimhall, A. S., & Elliott, M. (2018). Attachment and relationship satisfaction among first married, remarried, and post‐divorce relationships. Journal of Family Therapy, 40, S111-S127.
Ghamari, M. (2012). Family function and depression, anxiety, and somatization among college students. International journal of academic research in business and social sciences, 2(5), 101-105.
Gray, L. S. (2014). Family functioning and coping: mediators and moderators between severity and internalizing disorders for children with nf1 (Doctoral dissertation, The George Washington University).
Jamison, T. R. (2015). Examining social competence, self-perception, quality of life, and internalizing and externalizing symptoms in adolescent females with and without autism spectrum disorder: a quantitative design including between-groups and correlational analyses. Molecular autism, 6(1), 53
Johnson, M. D., Nguyen, L., Anderson, J. R., Liu, W., & Vennum, A. (2015). Pathways to romantic relationship success among Chinese young adult couples: Contributions of family dysfunction, mental health, and negative couple interactions. Journal of Social and Personal Relationships, 31(1), 5-23.
Jones, J. D., Fraley, R. C., Ehrlich, K. B., Stern, J. A., Lejuez, C. W., Shaver, P. R., & Cassidy, J. (2018). Stability of attachment style in adolescence: An empirical test of alternative developmental processes. Child development, 89(3), 871-880.
Katz-Wise, S. L., Ehrensaft, D., Vetters, R., Forcier, M., & Austin, S. B. (2018). Family functioning and mental health of transgender and gender-nonconforming youth in the trans teen and family narratives project. The Journal of Sex Research, 55(4-5), 582-590.
Kim, H. S., & Kim, H. S. (2008). The impact of family violence, family functioning, and parental partner dynamics on Korean juvenile delinquency. Child psychiatry and human development, 39(4), 439-453.
Li, L., Chen, Y., & Liu, Z. (2020). Shyness and self-disclosure among college students: the mediating role of psychological security and its gender difference. Current Psychology, 1-11.
Lima Silva, V., de Medeiros, C. A. C. X., Guerra, G. C. B., Ferreira, P. H. A., de Araújo Júnior, R. F., de Araújo Barbosa, S. J., & de Araújo, A. A. (2017). Quality of life, integrative community therapy, family support, and satisfaction with health services among elderly adults with and without symptoms of depression. Psychiatric Quarterly, 88(2), 359-369.
Markson, L., Lamb, M. E., & Lösel, F. (2016). The impact of contextual family risks on prisoners' children's behavioral outcomes and the potential protective role of family functioning moderators. European Journal of Developmental Psychology, 13(3), 325-340.
Nazari, A. M. (2016). Prediction of marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in married woman nurses in selected private hospitals in Tehran. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 6(3), 59-70.
Ogwo, A. (2013). Adolescents-parent relationships as perceived by younger and older adolescents: child & adolescent therapy and e-therapy. IFE PsychologIA: An International Journal, 21(3), 224-229.
Pedro, M. F., Ribeiro, T., & Shelton, K. H. (2015). Romantic attachment and family functioning: The mediating role of marital satisfaction. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3482-3495.
Peterson, R., & Green, S. (2009). Family’s first keys to Successful family Functioning. Family Roles.
Pollock, E. D., Kazman, J. B., & Deuster, P. (2015). Family functioning and stress in African American families: A strength-based approach. Journal of Black Psychology, 41(2), 144-169.
 Richardson, C. (2012). Witnessing life transitions with ritual and ceremony in family therapy: Three examples from a metis therapist. Journal of Systemic Therapies, 31(3): 68-78.
Roman, N. V., Schenck, C., Ryan, J., Brey, F., Henderson, N., Lukelelo, N., & Saville, V. (2016). Relational aspects of family functioning and family satisfaction with a sample of families in the Western Cape. Social Work, 52(3), 303-312.
Salimi, H., Mohsenzadeh, F., & Nazari, A. (2015). Prediction of marital satisfaction based on factors of family process and content among primary school teachers in the city of Karaj. Knowledge Res Appl Psychol, 16(2), 84-92.
Schweizer, S. (2018). Training The Emotional Brain: Improving affective control through Emotional Working Memory Training. The Journal of Neuroscience, 33(12), 5301-5311.
Scott, B. Dust., Christian, J. Resick., Jaclyn A. Margoli., Mary, B. Mawritz., Rebecca L. Greenbaum. (2017) Ethical leadership and employee success: Examining the roles of psychological empowerment and emotional exhaustion, The Leadership Quarterly, 29(5), 570-583
Spotts, E. L., Lichtenstein, P., Pedersen, N., Neiderhiser, J. M., Hansson, K., Cederblad, M., & Reiss, D. (2005). Personality and marital satisfaction: A behavioural genetic analysis. European Journal of Personality, 19(3), 205-227.
Sprecher, S., & Felmlee, D. (1992). The influence of parents and friends on the quality and stability of romantic relationships: A three-wave longitudinal investigation. Journal of Marriage and the Family, 54, 888-900.
Sprecher, S., & Regan, P. C. (1998). Passionate and companionate love in courting and young married couples. Sociological inquiry, 68(2), 163-185.
Stevenson-Hinde, J. & Akister, J. (1995). The McMaster Model of Family Functioning: observer and parental rating in a nonclinical sample. Family process, 34, 334-341.
Tye-Murray, N. (2019). Foundations of aural rehabilitation: Children, adults, and their family members. Plural Publishing.
Umberson, D., & Thomeer, M. B. (2020). Family matters: Research on family ties and health, 2010 to 2020. Journal of Marriage and Family, 82(1), 404-419.
Walker, R., & Shepherd, C. (2008). Strengthening Aboriginal family functioning: What works and why?. Melbourne (AUST): Australian Institute of Family Studies.
Whisman, M. A. (2019). Psychopathology and couple and family functioning. In APA handbook of contemporary family psychology: Applications and broad impact of family psychology, American Psychological Association, 2, 3-20.