ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش‌بینی و تاب‌آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش‌بینی و تاب‌آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی با روش همبستگی با مدل معادلات ساختاری بود که از جامعه دانشجویان پردیس علامه طباطبایی ارومیه (ویژه خواهران) و پردیس شهید رجایی ارومیه (ویژه برادران) با روش نمونه‌گیری در دسترس، 250 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف، 1989، عملکرد خانواده مک مستر اپستاین و همکاران، 1950؛ خوش‌بینی (جهت‌گیری زندگی) شی‌یر و کارور 1985؛ تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) و کفایت اجتماعی فلنر (1990) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مثبت (01/0>p، 240/0=β). ضریب مسیر کل بین خوش‌بینی و بهزیستی روان‌شناختی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p، 317/0=β). همچنین ضریب مسیر کل عملکرد خانواده و بهزیستی روان‌شناختی منفی (01/0>p، 225/0-=β). ضریب مسیر بین کفایت اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است (01/0>p، 225/0=β). ضریب مسیر غیرمستقیم بین تاب‌آوری (01/0>p، 089/0=β) و خوش‌بینی (01/0>p، 094/0=β) و بهزیستی روان‌شناختی مثبت و ضریب مسیر غیرمستقیم بین عملکرد خانواده و بهزیستی روان‌شناختی (01/0>p، 110/0-=β) منفی و در سطح 01/0 معنادار است. نتایج: نتایج نشان داد تاب‌آوری و خوش‌بینی به صورت مثبت و معنادار و عملکرد خانواده به صورت منفی و معنادار بهزیستی روان‌شناختی را پیش‌بینی می‌کند و کفایت اجتماعی به صورت مثبت و معنادار رابطه بین تاب‌آوری و خوش‌بینی و به صورت منفی و معنادار رابطه بین عملکرد خانواده و بهزیستی روان‌شناختی را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a structural model of psychological well-being prediction based on family functioning, optimism, and resilience mediated by social adequacy

نویسندگان [English]

  • sima Lotfnejadafshar 1
  • Reza Khakpour 2
  • Farideh Dokaneei Fard 3
1 PhD Student in Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: Objective: This study was conducted to provide a structural model of psychological well-being prediction based on family functioning, optimism, and resilience mediated by social adequacy. Methods: This was a descriptive correlational study with structural equation modeling (SEM). The statistical population included students of Allameh Tabatabaei Campus in Urmia (for sisters) and Shahid Rajaei Campus in Urmia (for brothers) from which 250 people were selected as the sample by convenient sampling method. The study tools were Ryff's (1989) Psychological Well-Being Scales (PWB), McMaster's (1950) Family Assessment Device (FAD), Scheier and Carver's (1985) Life Orientation Test (LOT), Connor-Davidson (2003) Resilience scale (CD-RISC), and Flanner et al.'s (1990) Social Adequacy Scale. Results: The findings suggested that there was a positive relationship between resilience and psychological well-being (p <0.01, β = 0.240). The total path coefficient between optimism and psychological well-being was positive and significant at the level of 0.01 (p <0.01, β = 0.317). Besides, the total path coefficient between family functioning and psychological well-being was negative (p <0.01, β = -0.225). The path coefficient between social adequacy and psychological well-being was positive and significant at the level of 0.01 (p <0.01, β = 0.225). Indirect path coefficient between resilience (p <0.01, β = 0.089), optimism (p <0.01, β = 0.094), and psychological well-being was positive, and indirect path coefficient between family functioning and psychological well-being (p <0.01, β = -0.101) was negative and significant at the level of 0.01. Conclusion: According to the results, resilience and optimism predicted psychological well-being positively and significantly, family functioning predicted psychological well-being negatively and significantly, and social adequacy mediated the relationship between resilience and optimism positively and significantly and the relationship between family functioning and psychological well-being positively and significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • family functioning
  • optimism
  • resilience
  • social adequacy

اسدیان، سیروس و پیری، موسی. (1390). رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس. علوم رفتاری (ابهر)، 3(9): ‎ 25 - 42.

ارجمندنیا، علی‌اکبر، وطنی، صبا و حسن‌زاده، سعید. (1395). بررسی تأثیر آموزش خوش‌بینی برافزایش شادکامی و کاهش باورهای غیرمنطقی دانش‌آموزان نابینا. پژوهشنامۀ روانشناسی مثبت. 2 (3): 34-21.

امینی، فاطمه. (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دانش آموزان مستقل و وابسته. پایان نامة کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

اناری، نسیم و پاک‌دامن، بهزاد. (1396). بررسی رابطه خودکارآمدی و کفایت اجتماعی با شادکامی در دانشجویان محقق اردبیلی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.

بیانی، علی‌اصغر، کوچکی، عاشور محمد و بیانی، علی. (1387). اعتبار و روایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روان‌شناسی بالینی ایران، 14(2): 151-146.

بیرامی، منصور، هاشمی نصرت‌آباد، تورج، بدری گرگری، رحیم و دبیری، سولماز. (1395). اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت‌گیری اهداف اجتماعی. مطالعات روانشناسی بالینی. 23(1): 1-24.

پاکوفته، نسرین و کاظمین جاسمی، سارا سادات (1397). رابطه تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران، تهران.

جمالی زواره، نسرین (1397). بررسی رابطه کار آیی خانواده با خوش‌بینی و سلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر زواره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

جوادی بورا، زهرا (1398). بررسی رابطه بین تاب‌آوری و خودباوری با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بابل، کنفرانس ملی پژوهش‌های حرفه‌ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»، میناب.

حاجی جعفری، یاسمن، نصر، عاطفه و اسماعیلی، لاله. (1398). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و کفایت اجتماعی دانشجویان شاغل و غیر شاغل، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی.

حجازی، فاطمه، شهسواری شیرازی، احسان، علی حسینی، مجتبی و شماع، مریم (1394). نقش سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی نگرش‌های ناکارآمد و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دختر. دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. 8 بهمن، مشهد، دانشگاه تربت‌حیدریه.

حسن‌شاهی، محمدمهدی. (1381). بررسی ارتباط میان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه. اصول بهداشت روانی. 15 و 16: 98-86.

حسینی فر، جعفر، رزاقی ینگجه، عیسی، زادیونس، صیاد، معرفت اجرلو، مینا و بابایی حفظ آباد، سعید. (1398). پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی دانش آموزان بر اساس سبک‌های دلبستگی و حمایت اجتماعی. نشریه رویش روان‌شناسی. ۷ (پیاپی ۴۰):13-28

دبیری، سولماز، دلاور، علی و صرامی، غلامرضا. (1399). نقش پیش‌بینی‌کننده سبک‌های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 20(7): 16-1.

دم‌ریحانی، نفیسه، بهزادی پور، ساره و طهماسبی، صدیقه (1396). ارتباط حمایت اجتماعی ادارک شده با بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی. نشریه جراحی ایران، 25(1): 69-61.

رفعتی، فوزیه، شفیعی، نعمت‌الله، شریف، فرخنده و احمدی، جمشید (1398). تأثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 3 (ویژه‌نامه پرستاری و مامایی 2): 80-86.

رشیدزاده، عبداله، بیرامی، منصور، هاشمی نصرت‌آباد، تورج و میرنسب، میر محمود. (1398). اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم. زن و مطالعات خانواده، 12(43): 83-59

ساقی، محمدحسین و رجایی، علیرضا. (1398). بررسی رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آن‌ها. مجله اندیشه و رفتار، 3(10): 77- 71.

سروستان، نرگس. (1398). بازکاوی مفاهیم بهزیستی روان‌شناختی. مجله پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش‌وپرورش، 2(14): 80-96

شاکری نیا، ایرج، خوش‌روش، وحید و آقائی متعلقی، منصوره. (1399). بررسی رابطه شادکامی و امید به زندگی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور، ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران.

طاهری، ژاله و مقامی، حمیدرضا (1397). بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت روان و خود پنداره تحصیلی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی شهر. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 4(4): 66-79

عاشوری، جمال. (1395). پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادارک شده و رفتار شهروندی سازمانی. مجله پژوهان، 15(2): 19-13.

عمادپور، لیلا و غلامعلی لواسانی، مسعود (1395). رابطه حمایت اجتماعی ادارک شده با بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی، 20(1): 85-75.

فرهادیان، فاطمه و مرادی، اعظم (1399). سهم سلامت معنوی، خوش‌بینی و بخشش در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. پیاپی ۸۰.

محمدی، مسعود. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد، رسالۀ دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران.

مرادی، سیوان و عبدی، علی (1395). رابطه بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز پاوه، اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، تهران.

یوسفی، ناصر (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوة سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه‌گیری تربیتی، 3(7): 58-69

References

Ajmal, S, Javed, S, & Javed, H. (2016). Relationship study between level of psychological well-being and social support among depressed and nondepressed women. International Journal of Humanities and Social Science, 6(5), 161-164.

Aydin, A, Kahraman, N, & Hicdurmaz, D. (2017). Determining the perceived social support and psychological well-being levels of nursing students. Journal of Psychiatric Nursing, 8(1), 40-47.

Backmann, J. (2019).Personality factors, student resiliency, and the moderating role of achievement values in study progress, Learning and Individual Differences, Vol,72, Pp.39-48.

Botha, F & Booysen, F. (2018). Family Functioning and Life Satisfaction and Happiness in South African Households. Economic Research Southern Africa, working paper 363.

Carver CS, Scheier MF. (1992). Effects of optimism on psychological and physical wellbeing, Theoretical pverview and empirical update. J Cognitive Ther Res, 16: 201-28.

Carver, S. C, Scheier, M. F, & Segerstrom, S. C. (2020). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.

Chan, T & Koo, A. (2019). Parenting Style and Youth Outcomes in the UK, A paper were presented at the conference of the British Sociological Association, and a research seminar at the University of Oxford.

Connor, K. M; Davidson, J. R. T. & Lee, L-C. (2003). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16, 487–494

Daukantaitė, D, & Zukauskiene, R. (2017). Optimism and subjective well-being: Affectivity plays a secondary role in the relationship between optimism and global life satisfaction in the middle-aged women. Longitudinal and cross-cultural findings. Journal of Happiness Studies, 13(1), 1–16.

Epestein, N.B, Baldwin, L.M,& Bishop, D.S. (2001). The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9:171-180.

Erozkan, A, Dogan, U & Adiguzel, A (2016). Self-efficacy, self-esteem and subjective happiness of teacher candidates at the pedagogical formation certificate program. Journal of Education and Training Studies, 4(8), 72-82.

Felner, R. D. Laase, A. M. Philip, S. R. S.C. (1990). Social Competence and the language of adequacy matter for psychology

Felner RD, Lease AM, Philips RSc. (2019). Social competence and the language of Adequacy as a subject matter for psychology: A Quadripartite Tri-level framework. In TP. gullotta GR. Adams R Montemayor (Eds), The Development of social competence in Adolescence . Beverly hills, CA: Sage.245-64.

Freed, R. D, Rubenstein, L. M, Daryanani, I, Obino, T. M & Alloy, L. B. (2016). The relationship between family functioning and adolescent depressive symptoms: the role of emotional clarity. Journal of Youth and Adolescence, 45, 505-519.

Fridell M, Edwin S, Von Schreeb J, Saulnier DD. (2020). Health system resilience: what are we talking about? A scoping review mapping characteristics and keywords. International Journal of Health Policy and Management. 9: 6-16.

Kang, X; Fang, Y; Li, S; Liu, Y; Zhao, D; Feng, X; Wang, Y & Li, P (2018). The benefits of indirect exposure to trauma: The relationships among vicarious posttraumatic growth, social support, and resilience in ambulance

Kelley, N. J, Glazer, J. E, Pornpattananangkul, N, & Nusslock, R. (2019). Reappraisal and suppression emotion-regulation tendencies differentially predict reward-responsivity and psychological well-being. Biological Psychology, 140, 35–47.

Lau, S, Kubiak, T, Burchert, S, Goering, M, Oberlnder, N, Vonsab, S, Selle, M & Hiemisch, A. (2018). Disentangling the effects of optimism and attributions on feelings of success. Personality and Individual Differences, 56, 78–82.

Lazarus, A. (2018). Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September 11, 2001 tragedy. The Emory center for myth and ritual in American life. Available on: www.marila.emory.edu/faculty/Lazarus.htm.

Mathew, J, Dunning, C, Coats, C. H & Whelan, T. (2018). The mediating influence of hope on multidimensional perfectionism and depression. Personality and Individual Differences, 70, 66–71.

May Jones, S(2019). Social support and high resilient coping in carers of people with dementia, Geriatric Nursing, In press.

Meyer, E. C, Kotte, A, Kimbrel, N. A, DeBeer, B. B, Elliott, T. R, Gulliver, S. B, & Morissette, S. B. (2019). Predictors of lower-than-expected posttraumatic symptom severity in war veterans: The influence of personality, self-reported trait resilience, and psychological flexibility. Behaviour Research and Therapy, 113, 1–8.

Nuzzo JB, Meyer D, Snyder M, Ravi SJ, Lapascu A, Souleles J, et al. (2019). What makes health systems resilient against infectious disease outbreaks and natural hazards? Results from a scoping review. BMC Public Health. 2019; 19: 1310.

Rezapour, M, Qeysari, F, Rezapour, N & Aalimahmudi, P. (2014). A study on the relationship between happiness, interpersonal skills, responsibility and hope and mental health of students. International journal of Management and humanity Sciences, 3(4), 1744-1750.

Rockhill CM, Vander Stoep, A, McCauley, E, Katon, WJ. (2009). Social competence and social support as mediators between comorbid depressive and conduct problems and functional outcomes in middle school children. Journal of Adolescence, 32(3),535-53.

Rodin J. (2018). The resilience dividend: being strong in a world where things go wrong. Nigeria: Public Affairs.

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-‌being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.

Santos, M. C.J, Magramo, C. S, Qguan, F & Paat, J. J. (2019). Establishing the relationship between general self-efficacy and subjective well-being among college students. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(1), 1-12.

Sarafino EP, Smith TW. (2019). Health psychology. 7th ed. New York: John wily and sons; 80-110.

Sattler, K. (2019). Thresholds of resilience and within- and cross-domain academic achievement among children in poverty. Early Childhood Research Quarterly. 46(1), 87-96

Scheier, M. F, & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219- 247.

Seligman M. (2017). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. NewYork: Free Press.

Stevenson-Hinde, J. & Akister, J. (1995). The McMaster Model of Family Functioning: observer and parental rating in a nonclinical sample.Family process, 34, 334- 341.

Wong, S. S, and Lim, T. (2019). Hope versus optimism in Singaporean adolescents: contributions to depression and life satisfaction. Pers. Individ. Differ. 46, 648–652. doi: 10.1016/j.paid.2009.01.009.

Wu, M; Yang, Y; Zhang, D; Zhao, X; Sun, Y; Xie, H; Jia, J; Su, Y & Li, Y (2018). Association between social support and health-related quality of life among Chinese rural elders in nursing homes: The mediating role of resilience. Quality of Life Research, 27(3): 783 -792.

Yalcin I. (2016). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college student. Int J Adv Couns; 33: 79-87.

Youssef, C. M, Luthans, F. (2017). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management, 33 (5), 774-800.

Zimmer Z, Chen F-F. (2016). [Social support and change in depression among adult in Taiwan]. J Appl Gerontol; 1: 19.

اسدیان، سیروس و پیری، موسی. (1390). رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس. علوم رفتاری (ابهر)، 3(9): ‎ 25 - 42.
ارجمندنیا، علی‌اکبر، وطنی، صبا و حسن‌زاده، سعید. (1395). بررسی تأثیر آموزش خوش‌بینی برافزایش شادکامی و کاهش باورهای غیرمنطقی دانش‌آموزان نابینا. پژوهشنامۀ روانشناسی مثبت. 2 (3): 34-21.
امینی، فاطمه. (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دانش آموزان مستقل و وابسته. پایان نامة کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
اناری، نسیم و پاک‌دامن، بهزاد. (1396). بررسی رابطه خودکارآمدی و کفایت اجتماعی با شادکامی در دانشجویان محقق اردبیلی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.
بیانی، علی‌اصغر، کوچکی، عاشور محمد و بیانی، علی. (1387). اعتبار و روایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روان‌شناسی بالینی ایران، 14(2): 151-146.
بیرامی، منصور، هاشمی نصرت‌آباد، تورج، بدری گرگری، رحیم و دبیری، سولماز. (1395). اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت‌گیری اهداف اجتماعی. مطالعات روانشناسی بالینی. 23(1): 1-24.
پاکوفته، نسرین و کاظمین جاسمی، سارا سادات (1397). رابطه تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران، تهران.
جمالی زواره، نسرین (1397). بررسی رابطه کار آیی خانواده با خوش‌بینی و سلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر زواره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
جوادی بورا، زهرا (1398). بررسی رابطه بین تاب‌آوری و خودباوری با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بابل، کنفرانس ملی پژوهش‌های حرفه‌ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»، میناب.
حاجی جعفری، یاسمن، نصر، عاطفه و اسماعیلی، لاله. (1398). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و کفایت اجتماعی دانشجویان شاغل و غیر شاغل، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی.
حجازی، فاطمه، شهسواری شیرازی، احسان، علی حسینی، مجتبی و شماع، مریم (1394). نقش سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی نگرش‌های ناکارآمد و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دختر. دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. 8 بهمن، مشهد، دانشگاه تربت‌حیدریه.
حسن‌شاهی، محمدمهدی. (1381). بررسی ارتباط میان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه. اصول بهداشت روانی. 15 و 16: 98-86.
حسینی فر، جعفر، رزاقی ینگجه، عیسی، زادیونس، صیاد، معرفت اجرلو، مینا و بابایی حفظ آباد، سعید. (1398). پیش‌بینی تاب‌آوری روان‌شناختی دانش آموزان بر اساس سبک‌های دلبستگی و حمایت اجتماعی. نشریه رویش روان‌شناسی. ۷ (پیاپی ۴۰):13-28
دبیری، سولماز، دلاور، علی و صرامی، غلامرضا. (1399). نقش پیش‌بینی‌کننده سبک‌های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 20(7): 16-1.
دم‌ریحانی، نفیسه، بهزادی پور، ساره و طهماسبی، صدیقه (1396). ارتباط حمایت اجتماعی ادارک شده با بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی. نشریه جراحی ایران، 25(1): 69-61.
رفعتی، فوزیه، شفیعی، نعمت‌الله، شریف، فرخنده و احمدی، جمشید (1398). تأثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 3 (ویژه‌نامه پرستاری و مامایی 2): 80-86.
رشیدزاده، عبداله، بیرامی، منصور، هاشمی نصرت‌آباد، تورج و میرنسب، میر محمود. (1398). اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روان‌شناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم. زن و مطالعات خانواده، 12(43): 83-59
ساقی، محمدحسین و رجایی، علیرضا. (1398). بررسی رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آن‌ها. مجله اندیشه و رفتار، 3(10): 77- 71.
سروستان، نرگس. (1398). بازکاوی مفاهیم بهزیستی روان‌شناختی. مجله پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش‌وپرورش، 2(14): 80-96
شاکری نیا، ایرج، خوش‌روش، وحید و آقائی متعلقی، منصوره. (1399). بررسی رابطه شادکامی و امید به زندگی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور، ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران.
طاهری، ژاله و مقامی، حمیدرضا (1397). بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت روان و خود پنداره تحصیلی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی شهر. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 4(4): 66-79
عاشوری، جمال. (1395). پیش‌بینی فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادارک شده و رفتار شهروندی سازمانی. مجله پژوهان، 15(2): 19-13.
عمادپور، لیلا و غلامعلی لواسانی، مسعود (1395). رابطه حمایت اجتماعی ادارک شده با بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی، 20(1): 85-75.
فرهادیان، فاطمه و مرادی، اعظم (1399). سهم سلامت معنوی، خوش‌بینی و بخشش در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. پیاپی ۸۰.
محمدی، مسعود. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد، رسالۀ دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران.
مرادی، سیوان و عبدی، علی (1395). رابطه بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز پاوه، اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، تهران.
یوسفی، ناصر (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوة سنجش خانوادگی مک مستر (FAD). اندازه‌گیری تربیتی، 3(7): 58-69
References
Ajmal, S, Javed, S, & Javed, H. (2016). Relationship study between level of psychological well-being and social support among depressed and nondepressed women. International Journal of Humanities and Social Science, 6(5), 161-164.
Aydin, A, Kahraman, N, & Hicdurmaz, D. (2017). Determining the perceived social support and psychological well-being levels of nursing students. Journal of Psychiatric Nursing, 8(1), 40-47.
Backmann, J. (2019).Personality factors, student resiliency, and the moderating role of achievement values in study progress, Learning and Individual Differences, Vol,72, Pp.39-48.
Botha, F & Booysen, F. (2018). Family Functioning and Life Satisfaction and Happiness in South African Households. Economic Research Southern Africa, working paper 363.
Carver CS, Scheier MF. (1992). Effects of optimism on psychological and physical wellbeing, Theoretical pverview and empirical update. J Cognitive Ther Res, 16: 201-28.
Carver, S. C, Scheier, M. F, & Segerstrom, S. C. (2020). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.
Chan, T & Koo, A. (2019). Parenting Style and Youth Outcomes in the UK, A paper were presented at the conference of the British Sociological Association, and a research seminar at the University of Oxford.
Connor, K. M; Davidson, J. R. T. & Lee, L-C. (2003). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16, 487–494
Daukantaitė, D, & Zukauskiene, R. (2017). Optimism and subjective well-being: Affectivity plays a secondary role in the relationship between optimism and global life satisfaction in the middle-aged women. Longitudinal and cross-cultural findings. Journal of Happiness Studies, 13(1), 1–16.
Epestein, N.B, Baldwin, L.M,& Bishop, D.S. (2001). The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family Therapy, 9:171-180.
Erozkan, A, Dogan, U & Adiguzel, A (2016). Self-efficacy, self-esteem and subjective happiness of teacher candidates at the pedagogical formation certificate program. Journal of Education and Training Studies, 4(8), 72-82.
Felner, R. D. Laase, A. M. Philip, S. R. S.C. (1990). Social Competence and the language of adequacy matter for psychology
Felner RD, Lease AM, Philips RSc. (2019). Social competence and the language of Adequacy as a subject matter for psychology: A Quadripartite Tri-level framework. In TP. gullotta GR. Adams R Montemayor (Eds), The Development of social competence in Adolescence . Beverly hills, CA: Sage.245-64.
Freed, R. D, Rubenstein, L. M, Daryanani, I, Obino, T. M & Alloy, L. B. (2016). The relationship between family functioning and adolescent depressive symptoms: the role of emotional clarity. Journal of Youth and Adolescence, 45, 505-519.
Fridell M, Edwin S, Von Schreeb J, Saulnier DD. (2020). Health system resilience: what are we talking about? A scoping review mapping characteristics and keywords. International Journal of Health Policy and Management. 9: 6-16.
Kang, X; Fang, Y; Li, S; Liu, Y; Zhao, D; Feng, X; Wang, Y & Li, P (2018). The benefits of indirect exposure to trauma: The relationships among vicarious posttraumatic growth, social support, and resilience in ambulance
Kelley, N. J, Glazer, J. E, Pornpattananangkul, N, & Nusslock, R. (2019). Reappraisal and suppression emotion-regulation tendencies differentially predict reward-responsivity and psychological well-being. Biological Psychology, 140, 35–47.
Lau, S, Kubiak, T, Burchert, S, Goering, M, Oberlnder, N, Vonsab, S, Selle, M & Hiemisch, A. (2018). Disentangling the effects of optimism and attributions on feelings of success. Personality and Individual Differences, 56, 78–82.
Lazarus, A. (2018). Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September 11, 2001 tragedy. The Emory center for myth and ritual in American life. Available on: www.marila.emory.edu/faculty/Lazarus.htm.
Mathew, J, Dunning, C, Coats, C. H & Whelan, T. (2018). The mediating influence of hope on multidimensional perfectionism and depression. Personality and Individual Differences, 70, 66–71.
May Jones, S(2019). Social support and high resilient coping in carers of people with dementia, Geriatric Nursing, In press.
Meyer, E. C, Kotte, A, Kimbrel, N. A, DeBeer, B. B, Elliott, T. R, Gulliver, S. B, & Morissette, S. B. (2019). Predictors of lower-than-expected posttraumatic symptom severity in war veterans: The influence of personality, self-reported trait resilience, and psychological flexibility. Behaviour Research and Therapy, 113, 1–8.
Nuzzo JB, Meyer D, Snyder M, Ravi SJ, Lapascu A, Souleles J, et al. (2019). What makes health systems resilient against infectious disease outbreaks and natural hazards? Results from a scoping review. BMC Public Health. 2019; 19: 1310.
Rezapour, M, Qeysari, F, Rezapour, N & Aalimahmudi, P. (2014). A study on the relationship between happiness, interpersonal skills, responsibility and hope and mental health of students. International journal of Management and humanity Sciences, 3(4), 1744-1750.
Rockhill CM, Vander Stoep, A, McCauley, E, Katon, WJ. (2009). Social competence and social support as mediators between comorbid depressive and conduct problems and functional outcomes in middle school children. Journal of Adolescence, 32(3),535-53.
Rodin J. (2018). The resilience dividend: being strong in a world where things go wrong. Nigeria: Public Affairs.
Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-‌being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.
Santos, M. C.J, Magramo, C. S, Qguan, F & Paat, J. J. (2019). Establishing the relationship between general self-efficacy and subjective well-being among college students. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(1), 1-12.
Sarafino EP, Smith TW. (2019). Health psychology. 7th ed. New York: John wily and sons; 80-110.
Sattler, K. (2019). Thresholds of resilience and within- and cross-domain academic achievement among children in poverty. Early Childhood Research Quarterly. 46(1), 87-96
Scheier, M. F, & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219- 247.
Seligman M. (2017). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. NewYork: Free Press.
Stevenson-Hinde, J. & Akister, J. (1995). The McMaster Model of Family Functioning: observer and parental rating in a nonclinical sample.Family process, 34, 334- 341.
Wong, S. S, and Lim, T. (2019). Hope versus optimism in Singaporean adolescents: contributions to depression and life satisfaction. Pers. Individ. Differ. 46, 648–652. doi: 10.1016/j.paid.2009.01.009.
Wu, M; Yang, Y; Zhang, D; Zhao, X; Sun, Y; Xie, H; Jia, J; Su, Y & Li, Y (2018). Association between social support and health-related quality of life among Chinese rural elders in nursing homes: The mediating role of resilience. Quality of Life Research, 27(3): 783 -792.
Yalcin I. (2016). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college student. Int J Adv Couns; 33: 79-87.
Youssef, C. M, Luthans, F. (2017). Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management, 33 (5), 774-800.
Zimmer Z, Chen F-F. (2016). [Social support and change in depression among adult in Taiwan]. J Appl Gerontol; 1: 19.