نویسنده = جاوید پیمانی
تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 523-541

10.22034/aftj.2022.334330.1483

سیده زهرا هدایی نیا؛ جاوید پیمانی؛ زهره رافضی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ پریسا پیوندی


مقایسه اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت و طرحواره درمانی بر سبک‌های هویت و اضطراب اجتماعی نوجوانان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 474-501

10.22034/aftj.2023.283219.1070

ندا پیریائی؛ محسن منصوبی فر؛ ربابه عطایی فر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ جاوید پیمانی